Charakteristika katedry germanistiky

Proč studovat germanistiku právě v Ostravě? ikona pdf

Katedra germanistiky zajišťuje v rámci bakalářského studia výuku v těchto oborech: Němčina ve sféře podnikání (denní a kombinovaná forma studia) a Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium).

V navazujícím magisterském studiu připravuje katedra budoucí pedagogy v rámci dvouoborového studia Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy. Dále katedra nabízí v rámci programu Filologie odborné studium v oborech Německý jazyk a literatura (jednooborové studium v denní i kombinované formě) a Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium). Na katedře je rovněž možno studovat obor Němčina pro překladatelskou praxi.

Úspěšní absolventi magisterského studia mohou na katedře germanistiky složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. nebo nastoupit do denní, příp. kombinované formy doktorského studia a získat titul Ph.D.

Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci programu Erasmus a umožňuje ročně desítkám studentů strávit semestrální studijní pobyt na svých partnerských pracovištích.

Vědecká činnost katedry je v oblasti lingvistiky zaměřena na zkoumání vztahu jazyka a emocí a odborný jazyk v současnosti i v průběhu vývoje německého jazyka. Pozornost je věnována také teorii a praxi překládání a tlumočení. Literárněvědný výzkum je orientován na německy píšící autory ve slezské části České republiky, kulturní dějiny zámeckých rezidencí ve Slezsku a švýcarskou ženskou literaturu. Výzkum v oblasti didaktiky je věnován problematice recepce a produkce textu a integraci dramapedagogických postupů do vyučování němčiny.

Katedra nabízí řadu kurzů v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV).


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2017