Kde působí naši absolventi?

Absolventi bakalářského studia se v praxi uplatňují zejména ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo organizací z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích.

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech:

 • dvouoborové studium zaměřené na přípravu učitelů;
 • jednooborové a dvouoborové odborné studium.

Absolventi navazujícího magisterského studia zaměřeného na přípravu učitelů jsou dobře a mnohostranně připraveni pro nástup do učitelské praxe. Uplatnění nacházejí především na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, eventuálně na základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Dále jsou připraveni pro práci v oblasti jazykové osvěty a organizace jazykového vzdělávání. V soukromém sektoru se uplatňují především ve firmách zabývajících se organizací jazykových kurzů a cizojazyčným vyučováním.

Absolventi filologicky zaměřených navazujících magisterských studií jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a lingvokulturní kompetenci a které jsou základem k dalšímu vzdělávání v rámci doktorského studia nebo v rámci programů celoživotního vzdělávání. Své uplatnění nacházejí absolventi v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních. Vzhledem k vysoké úrovni odborných znalostí se absolventi uplatňují také v zahraničních institucích a orgánech EU.

Absolventi navazujícího magisterského studia Němčina pro překlad dosáhnou filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturně společenských souvislostí. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných znalostí lingvistických a jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce, znalost lingvoreálií a obecných reálií příslušné jazykové oblasti a dobrou orientaci v současných trendech teorie překladu a tlumočení. Absolventi jsou schopni prakticky aplikovat získané vědomosti v překladatelské a tlumočnické praxi, samostatně řešit stanovené úkoly a dále rozvíjet dosažené vzdělání v doktorském studiu nebo v programech celoživotního vzdělávání.

V rámci celoživotního vzdělávání si absolvent odborného studia může doplnit pedagogickou způsobilost a rozšířit tak možnost svého uplatnění na oblast školství.

Naši absolventi mají 100% uplatnění v praxi:

Učitelská praxe

Soutěž středoškoláků o nejlepší powerpointovou prezentaci
Soutěž středoškoláků o nejlepší powerpointovou prezentaci
Soutěž středoškoláků o nejlepší powerpointovou prezentaci

Uplatnění ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem, viz např.

 • Česká televize
 • Genpact Czech s.r.o.
 • Hitrádio Orion
 • HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
 • ISA CONSULT s.r.o.
 • Mercure Ostrava Center Hotel
 • PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s.
 • Robert Bosch GmbH (pobočky v ČR)
 • Siemens, s.r.o
 • TATRA, a.s.
 • Tieto Czech s.r.o.
 • VÍTKOVICE, a.s.

Naši absolventi, pište nám na Facebooku!


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2019