Ze života katedry

Studentské vědecké konference

Historie SVK KCL FF OU.

Prostorová sympozia

Dvoudenní sympozium pořádané Ústavem regionálních studií, katedrou české literatury a literární vědy a katedrou dějin umění FF, proběhlo 8.–9. září 2011 v klubu Fiducia.

Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst.

Úspěch studentek katedry české literatury a literární vědy na celostátní literárněvědné konferenci

Ve dnech 24. a 25. dubna tohoto roku se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze konal třináctý ročník celostátní studentské konference, tentokrát na téma Psaní jako (tvůrčí) proces.

Bohemistická exkurze Praha 2014

Pod záštitou a s finančním přispěním projektu ESF Svět vědy - záhadný i zábavný se letos ve dnech 27. - 30. března uskutečnila tradiční čtyřdenní exkurze, pořádaná společně katedrou české literatury a literární vědy a katedrou českého jazyka FF OU.

Pohyblivý svátek čtení / A Moveable Reading Fest

Pohyblivý svátek vznikl jako prostor pro prezentaci umělecké tvorby studentů Filozofické fakulty OU.

Didaktické odpoledne na Filozofické fakultě

Katedry české literatury a českého jazyka uspořádaly 10. března 2009 didaktické odpoledne určené nejen studentům oborových didaktik, ale i učitelům předmětu český jazyk a literatura na středních a základních školách.