Prostorová sympozia

Dvoudenní sympozium pořádané Ústavem regionálních studií, katedrou české literatury a literární vědy a katedrou dějin umění FF, proběhlo 8.–9. září 2011 v klubu Fiducia – symbolickém srdci kulturní Ostravy. Formát setkání měl vést k důkladnější odborné reflexi řady otázek spjatých s tématem městského prostoru a skutečně přispěl k navození polemické a současně tvořivé atmosféry. Mezioborového sympozia se zúčastnili pozvaní odborníci z českých, polských a slovenských univerzit a vědeckých ústavů, kteří otevřený odborný diskurz vysoce oceňovali. Výstupem sympozia se stala kolektivní monografie Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, jež zahrnula 17 samostatných studií zúčastněných badatelů (editory byli doc. Jan Malura a dr. Martin Tomášek).

6.-7. září 2012, tedy rok po sympoziu věnovaném „čtení“ městského prostoru se opět v ostravském klubu Fiducia uskutečnilo odborné fórum, tentokrát zaměřené na fenomén krajiny, jeho vývoj a roli v literatuře a výtvarném umění. Setkání více jak dvou desítek pozvaných účastníků z vysokých škol a výzkumných ústavů celé republiky (zahraničí tentokrát reprezentovala pouze vídeňská badatelka prof. Gertraude Zand) ukázalo na různé přístupy i terminologické odlišnosti vyplývající z určité módnosti a současně neusazenosti zvoleného tématu. Značná pozornost byla proto věnována terminologii, zvláště pojmům krajina, příroda, prostředí, teritorium. Na základě setkání vznikla kolektivní monografie s názvem Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (editory opět Jan Malura a Martin Tomášek), zahrnující 19 studií, které jsou stejně jako v případě Města opatřeny důkladnými úvodními a závěrečnými komentáři.

Třetí z cyklu prostorových sympózií se uskutečnilo (znovu v kulturním klubu Fiducia) 10.–11. září 2015. Neslo název Příroda vs. industriál. Setkání mělo výrazně mezioborový charakter a svedlo dohromady literární vědce, estetiky, lingvisty, uměnovědce, historiky, enviromentalisty, sociology-fotografy, i sociální geografy. Účastnící hovořili o proměnách postojů k industriální krajině, o jejím estetickém, kulturním i náboženském oceňování či negování. Řeč byla o strojích, továrnách a obrazech lidské práce, o průmyslových a městských periferiích jako předmětech literárního a uměleckého zobrazení, o prázdných prostorech i tzv. městské divočině, o budování „image“ měst pomocí uměleckých a dokumentárních fotografií ad. Mluvilo se o Ostravsku, Karviné a velmi často též o Mostu. Výstupem ze sympozia se stala kolektivní monografie s názvem Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, která obsahuje 15 studií, opět doplněných o úvodní a shrnující komentáře editorů.

Tématem čtvrtého prostorového sympozia, jež se uskutečnilo (vzhledem k protipandemickým opatřením online) ve dnech 23.–24. března 2021, se stal Venkov. Charakter sympozia i podoba následující knihy se však tentokrát proměnily. Oproti předešlým, spíš interdisciplinárně zaměřeným ročníkům, kde převažovali čeští badatelé (a knihy byly publikovány v češtině), se sympozium o venkovu soustředilo na oblast historie literatury, avšak v mezinárodním, respektive středoevropském kontextu. Sympozia se zúčastnili a následně do monografie přispěli badatelé z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Ve svých příspěvcích se zabývali různými vývojovými fázemi a tématy národních literatur, aby postihli, jak byl v daném období, respektive v žánrech, charakteristických pro danou dobu, venkov nahlížen. Sympozium i následná kniha (vydaná počátkem listopadu 2021) byly podpořeny Visegradským fondem v rámci projektu „Portraying Countryside in Central European Literature“.

Portraying Countryside in Central European Literature


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022