Didaktické odpoledne na Filozofické fakultě

Katedry české literatury a českého jazyka uspořádaly 10. března 2009 didaktické odpoledne určené nejen studentům oborových didaktik, ale i učitelům předmětu český jazyk a literatura na středních a základních školách. Odpoledne tvořily dva navazující semináře – první s tématem Naučit čtenáře číst (jak může škola dlouhodobě rozvíjet schopnost číst s přemýšlením a učením), druhý, zaměřený jazykově, s názvem Bez psaní a mluvení není žádné učení (o významu žákovy řečové produkce ve výuce mluvnice a slohu). Celé odpoledne bylo završeno provokativní přednáškou Rozvíjení, nebo zabíjení čtenářství ve škole (odpovědnost učitele češtiny za čtenářství dětí a literární kulturu národa)?

Účastníci akce se mohli důkladně obeznámit s moderními didaktickými přístupy ve výuce čtení a psaní bez ohledu na stupeň a zaměření škol, které jsou založeny na  metodách kritického myšlení, a v neposlední řadě s osobností PhDr. Ondřeje Hausenblase z PdF UK, jenž celé odpoledne vedl. Zájem o didaktické odpoledne předčil veškerá očekávání organizátorů; zejména ohlas mezi pedagogy ze základních škol svědčí o tom, že si mnozí probíhající reformy výuky již vzali za své a dobře chápou, že současný stav vzdělávacího systému není dlouhodobě udržitelný a jeho proměna nezávisí pouze na vnějších podmínkách, ale i na systematickém, celoživotním sebevzdělávání každého učitele. Přednášky a semináře, jež hodláme od nynějška organizovat pravidelně, by měly k tomuto pozitivnímu trendu přispívat.

Zvukový záznam seminářů:

Seminář s dr. Hausenblasem
Ondřej Hausenblas pozorně naslouchající
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Didaktické odpoledne (10. března 2009)
Diskutující účastníci semináře

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016