Professional Genres from an Interpersonal Perspective

Tomášková Renáta, Hopkinson Christopher, Zapletalová, Gabriela (eds)
Professional Genres from an Interpersonal Perspective
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 277 s.

Annotation:

The monograph presents research results focused on and shaped by two areas of linguistic research: genre analysis and the interpersonal component of language and discourse. The general, unifying objective of the monograph is to explore the interplay and interaction of genre and the interpersonal component – in other words, to reveal potential connections or interdependencies between genre conventions and the realization of interpersonal meanings, viewed from the perspective of the systemic functional approach to language and discourse analysis. The focus is on analyzing a variety of aspects of the interpersonal in selected genres of professional discourse, which includes here not only communication among professionals but also genres produced by professionals to address non-specialists. The monograph consists of nine chapters grouped into three sections, guiding readers through four major discourse domains: media discourse, academic discourse, institutional discourse and promotional discourse. Institutional and promotional discourses are combined in a single section, reflecting the hybridism of the majority of the genres under investigation here: genres of institutional discourse typically exhibit features akin to advertising, not only presenting the institutions in terms of the scope of their activities and services, but also serving a clear promotional purpose. The studies document how omnipresent, varied and plentiful the strategies of intersubjective positioning are, and how significant – or indeed central – their position in genres and discourses invariably is. The social and cultural grounding of genres requires them to be conventional, yet it also ensures their flexibility, continuous development and change – and these are qualities which make genres a permanent challenge and inspiration for research and discussion. This volume hopefully contributes a meaningful piece to this never-ending mosaic.

Key words: genre analysis; interpersonal metafunction; intersubjective positioning; professional discourse

Anotace:

Monografie prezentuje výzkumné výsledky zakotvené ve dvou badatelských oblastech: žánrové analýze a v oblasti interpersonální jazykové složky; hlavním cílem monografie je analýza jejich vzájemných vztahů a vzájemného působení a možné vzájemné podmíněnosti žánrových konvencí a realizace interpersonálních významů z pohledu funkčně systemické lingvistiky M.A.K. Hallidaye a analýzy diskursu. Jednotlivé kapitoly se soustředí na různé aspekty realizace interpersonální metafunkce ve vybraných žánrech odborného diskursu, který je zde pojímán šířeji nejen jako komunikace mezi odborníky, ale také mezi odborníky a laickou veřejností. Monografie je členěna do devíti kapitol ve třech oddílech soustředěných na čtyři komunikační oblasti – masmediální diskurs, akademický diskurs a institucionální a reklamní diskurs. Vzhledem k tomu, že analyzované žánry institucionálního diskursu vykazují výrazné hybridní rysy reflektující jejich propojení s diskursem reklamním: vedle prezentace činností a služeb institucí plní také cíle propagační, jsou oba typy diskursu zahrnuty v jednom oddíle. Monografie dokládá všudypřítomnost, různorodost a bohatost interpersonálních strategií a ukazuje, že jejich postavení v široké paletě žánrů a typů diskursu je vždy významné či přímo zásadní. Žánry jsou nedílnou součástí společenského a kulturního prostředí a jako takové podléhají jeho konvencím, současně však pružně reagují na jeho potřeby, proměňují se a vyvíjejí. Dynamický charakter žánrů tak nepřestává inspirovat diskusi a výzkum, jehož je publikovaná monografie drobnou součástí.

Klíčová slova: žánrová analýza; interpersonální metafunkce; odborný diskurs; komunikační strategie


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017