Area Slavica

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádá v termínu

20. a 21. října 2015

mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Area Slavica.

Kromě vystoupení na společném (plenární) fóru předpokládáme jednání ve dvou sekcích: polonistické a rusistické. Z konference vzejde recenzovaná publikace.

Letošní, první (pilotní) setkání hodláme uspořádat v komorní sestavě (20-25 osob), neboť chceme zjistit, kterým otázkám je záhodné věnovat pozornost i v budoucnu. Naším přáním je, aby se konference cyklicky opakovala – pokaždé v lichém kalendářním roce – a aby se tematicky vyprofilovala do následujících okruhů:

  1. Současná situace slovanských jazyků (vliv jazykových i nejazykových faktorů na status či transformaci slovanských jazyků; aktuální tendence v oblasti utváření nových standardů a transhraničních (nadnárodních) substandardů; současné slovanské regionální jazyky; slovanské menšinové a diasporní jazyky; vliv jazyka na etnicitu; budoucnost slovanských jazyků aj.).
  2. Vývojové tendence v rámci současné polštiny a ruštiny (mluvenost a psanost; sociální rozrůznění národních jazyků aj.).

Prezence účastníků – 20. října, v době 11:00-12:00. Předpokládané ukončení konference – 21. října kolem 13 hodin.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. srpna 2015.

Přihlášky budou přísně posouzeny s ohledem na tematické zaměření příspěvků a budou akceptovány pouze takové příspěvky, které se přímo týkají výše uvedených témat.

Předem upozorňujeme, že se nemáme v úmyslu zabývat mluvnickými systémy slovanských jazyků jiných než uvedených. Nehodláme rovněž výrazně překračovat hranice tradičního strukturalistického popisu jazyka a sociolingvistického (politolingvistického) přístupu k jazykovému materiálu.

Délka vystoupení by neměla překročit 20 minut. K písemné podobě příspěvku budou účastníkům konference zaslány podrobné instrukce.

Jazykem vystoupení i publikování může být kterýkoli slovanský jazyk.

Konferenční poplatek u domácích účastníků konference činí 1 600 Kč, u zahraničních 60 €.
Platby realizujte v termínu do 2. října 2015.
Z konferenčního poplatku bude hrazeno: vydání publikace, občerstvení během jednání, společná večeře (20. října) a večerní kulturní program.
Cestovné, ubytování a stravování si hradí každý účastník sám.

Obsah jednotlivých ročníků:
Titulní strana

Přihláška

Na konferenci se můžete přihlásit pouze elektronicky na níže uvedeném odkazu a to nejpozději do 28. srpna 2015.

Konferenční poplatek

Název majitele účtu: Ostravská univerzita v Ostravě
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT kód: CNBACZPP
Variabilní symbol: 254203

Ubytování

Ubytování lze zvolit v různých cenových relacích a kvalitě. S ohledem na vzdálenost od Filozofické fakulty OU, místa konání konference, doporučujeme:

* Poznámka: V uvedených dvou případech nerezervujte si pokoje sami, jelikož fakulta má možnost vyjednat jistou slevu. Sdělte nám, však prosím přesné požadavky.

Těšíme na setkání s vámi v Ostravě.

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.

Přihláška - na konferenci se můžete přihlásit pouze elektronicky na níže uvedeném odkazu a to nejpozději do 28. 8. 2015.
Přihláška a informace o zaplacení konferenčního poplatku 1600 Kč
Přihláška soubor doc 0,03 MB

Zgłoszenia na konferencję należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku do dnia 28. 8. 2015.
Zgłoszenie oraz informacja dotycząca wniesienia opłaty konferencyjnej 60 €
Karta zgłoszenia soubor doc 0,03 MB

Заявки на участие в конференции можно зарегистрировать только в электронной форме по указанной ниже ссылке до 28 августа 2015.
Заявка и одновременно оплата оргвзноса 60 евро
ЗАЯВКА на участие soubor doc 0,02 MB

Garanti konference

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022