Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Již několik let pořádá katedra historie přípravný kurz pro zájemce o studium historie. Zájem je vždy mimořádný a byl jeho absolventy hodnocen velmi pozitivně. Především jim pomohl odstranit bezradnost v přípravě na přijímací zkoušku, a nakonec i ztíženou orientaci v podmínkách samotné zkoušky. Proto jsme se opět rozhodli vyjít zájemcům vstříc tím, že jim v dostatečném předstihu před konáním přijímacího řízení nabídneme možnost zúčastnit se za úplatu jednodenního přípravného kurzu v rozsahu 7 vyučovacích hodin.

Kurz se bude konat v pátek 7. května 2021 od 10.00 do 16.30 hodin (13.00-14.00 polední přestávka) online formou prostřednictvím softwarového programu ZOOM. Odkaz obdrží uchazeči na základě podané přihlášky na https://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=192 a provedené úhrady kurzu. Termín pro podání přihlášky a provedení úhrady je nejpozději do 30. dubna 2021.

Kurz bude rozdělen na dva bloky, ve kterých Vás seznámíme s literaturou, základní chronologií a problémovými okruhy dějin starověku, středověku a novověku, a to na základě obsahu přijímacích testů z uplynulých deseti let. Součástí kurzu budou rovněž dva cvičné testy s podobnou strukturou a tematickým rozdělením jako tomu bude u skutečného přijímacího řízení. Testy s Vámi následně opravíme, takže si budete moci ověřit úroveň svých znalostí. Účast na kurzu Vám umožní lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků.

Absolvování kurzu však není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.

Kurz je určen nejen uchazečům o studium historie, ale i případným zájemcům z řad širší veřejnosti.

Cena kurzu je 800 Kč.

Těšíme se na Vaši účast.

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
vedoucí katedry historie FF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2021