OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Křest publikace na Katedře germanistiky

25. března 2015 prožila Katedra germanistiky slavný den. Za účasti proděkanů doc. Marka Otiska, dr. Richarda Psíkadr. Petra Kopeckého a zahraničního experta prof. Axela Satzgera byla slavnostně pokřtěna publikace věnovaná emocím v němčině.

Na knize „Emotionalität im Text“ se podílel kolektiv lingvistů KGE FF OU pod vedením prof. Lenky Vaňkové, a to v rámci dlouholetého projektu Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci (GA ČR 405/09/0718: 2009-2013), jehož se KGE účastnila spolu s germanisty z MU Brno a UJEP v Ústí nad Labem a zahraničními odborníky v oblasti germanistiky.

Samotné křtiny publikace následovaly od šestnácté hodiny odpolední v prostorách katedry, kdy akci zahájilo laudatio z úst profesora Norberta Richarda Wolfa v přetlumočení Evy Marie Hrdinové. Ve slavnostním projevu zazněla nejen bližší charakteristika emočního svazku, ale především byla zdůrazněna zásluha profesorky Vaňkové na celém projektu, který uvedl KGE, Filozofickou fakultu a v neposlední řadě celou Ostravskou univerzitu v Ostravě v širší známost nejen mezi domácími, ale především mezi zahraničními germanistickými lingvisty. Ostravská emoční publikace je ostatně první prací, jež se věnuje výrazovým prostředkům emocionality v širokém spektru textových druhů, literaturou pro děti počínaje a internetovými diskusemi konče. V publikaci jsou představeny nejen publicistické, beletristické a reklamní texty, ale i texty z dob minulých, které nejsou často předmětem zkoumání, jako například texty liturgické nebo texty na náhrobních kamenech.

Aby si účastníci oslavy mohli vychutnat emoční prožitek i prakticky, konkrétně pozitivní emoce vyplývající z hudebního zážitku, bylo do programu zařazeno také varhanní vystoupení pana Mgr. et Mgr. Marka Gajdy, doktoranda KGE.

Na katedře germanistiky máme radost, že světlo světa spatřila monografie, které jsme věnovali tolik úsilí, a přejeme jí mnoho zainteresovaných čtenářů!

Za KGE a „emočně-lingvistickou sekci“ katedry
Eva Maria Hrdinová, Eva Bajerová, Milan Pišl


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub