Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ruská filologie - Anglická filologie

Studijní program
Ruská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Ruská filologie

Studijní program v kostce

Chcete si prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědy, literární vědy, překladatelství, a nebo se připravit na profesi učitele na střední škole?

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářského studijního programu Ruská filologie či podobně zaměřených bakalářských programů a jeho cílem je dále rozvíjet a profilovat jejich odborné znalosti a dovednosti. Studium je koncipováno jako jednoprogramové bez specializace a se specializací na překlad a dvouprogramové zahrnující vedle studia tradiční filologie i možnost přípravy na povolání učitele. Studijní program je realizován v následujících variantách:

 1. Completus (jednoprogramové studium ruské filologie),
 2. Ruština pro překlad (jednoprogramové studium se specializací na translatologii),
 3. Minor (dvouprogramové studium ruské filologie),
 4. Maior (dvouprogramové studium ruské filologie),
 5. Ruský jazyk pro SŠ (dvouprogramové studium ruské filologie zaměřené na přípravu pro profesi učitele).

Studijní program obsahuje základní lingvistické, literárněvědné a translatologické předměty, které jsou doplněné o povinně volitelné teoretické a prakticky zaměřené disciplíny, umožňující studentům jejich specifickou profilaci. Cílem studia je dosáhnout hlubokých znalosti jazykovědných a literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí z oblasti synchronní lingvistiky (stylistika, aktuálních tendence v současném jazyce, frazeologie, textové lingvistiky), a také o diachronní pohled na jazyk (historická gramatika). V oblasti literárněvědné jde o prohloubení znalostí a dovedností z hlediska metodologie literární vědy (komparativní genologie, literární komparatistika) a dějin ruské literatury (starší ruská literatura, literatura 2. poloviny 20. století, současná ruská literatura). Studenti tak získávají komplexní přehled o dějinách a metodologii lingvistiky a literární vědy. Cílem studia se specializací na překlad je rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence. Student získá a přehled v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení. Student dvouprogramového studia učitelství pro střední školy je navíc prostřednictvím studijních předmětů z oblasti metodiky vyučování připravován na profesi učitele. Během studia mohou studenti využít širokou nabídku studia v zahraničí na partnerských pracovištích katedry v RF a zemích EU především v rámci programu ERASMUS+, ale i v rámci dalších stipendijních programů, navštívit přednášky významných zahraničních a domácích odborníků, aktivně se zapojit do vědecké práce (Překladatelská soutěž Den s překladem, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM) a účastnit se  odborných exkurzí pořádaných Katedrou slavistiky (Slovanský ústav AV ČR, Slovanská knihovna NKP).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ruská filologie

Ruštinou mluví zhruba 285 milionů obyvatel naší planety. Mnoho slavných ruských jmen je neodmyslitelně spjato zejména se světem hudby a literatury, chcete si jejich díla přečíst nebo vyslechnout v originále? Znalost ruského jazyka pro vás může být také významnou konkurenční výhodou v získání zaměstnání v ekonomické a podnikatelské sféře. Více vám o studiu ruštiny v Ostravě řekne rusista Igor Jelínek.

Co od vás očekáváme?

O studium se mohou ucházet pouze absolventi bakalářských filologických programů se zaměřením na ruskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí). Jako vstupní znalosti jsou požadovány znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídající výstupním znalostem, dovednostem a způsobilostem bakalářského studijního programu ruská filologie.

Co se naučíte?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu prokazuje zvládnutí ruského jazyka na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je schopen dalšího vzdělávání i sebevzdělávání v doktorském studiu. Absolvent prokazuje hluboké znalosti v oblasti metodologie a dějin jazykovědy a literární vědy, translatologie (varianta Ruština pro překlad) a metodiky vyučování cizímu jazyku (Ruský jazyk pro SŠ. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědomostí a dovedností získaných v předcházejícím (bakalářském) studiu:

 • orientuje se v oblasti diachronní lingvistiky;
 • v oblasti synchronní lingvistiky získává znalosti v rámci frazeologie, hypersyntaxe a stylistiky a mezijazykové interference;
 • v literárněvědné oblasti prokazuje znalosti literárněvědné metodologie a jejího vývoje;
 • dějin ruské literatury 20. století a současné ruské literatury;
 • absolvent varianty completus, maior a minor navíc získá přehled o žánrovém vývoji starší ruské literatury, o dějinách a teorii literární komparatistiky a o dějinách světové literatury 19. a 20. století.
 • absolvent varianty Ruština pro překlad získá znalosti teorie dějin a metodologie překladu a prokazuje orientaci v současných trendech teorie překladu;
 • je schopen samostatně řešit jazykovědný či literárněvědný problém za použití adekvátní metodologie;
 • srozumitelně a přesvědčivě formulovat odborné názory, vést dialog na odborné téma, vystupovat před odbornou veřejností;
 • umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů v oblasti lingvistiky a literární vědy, je schopen komplexní lingvistické analýzy cizojazyčného textu a komplexní interpretace literárního textu;
 • absolvent je schopen komplexní interpretace a překladu neliterárního i literárního textu a dovede písemně zpracovat zadané téma;
 • absolvent varianty Ruština pro překlad je navíc schopen samostatně řešit translatologický problém za použití adekvátní metodologie, získá dovednosti v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni a základní tlumočnické kompetence, je schopen používat znalosti z translatologických, lingvistických a literárněvědných disciplín pro vytváření účelných komunikátů a interpretaci textu v rámci překladatelské praxi, je schopen adekvátního překladu textů různých funkčních stylů z ruštiny do češtiny a obecně informačních a jednoduchých odborných textů z češtiny do ruštiny. Umí provést překladatelskou redakci cílového textu;
 • absolvent varianty Ruský jazyk pro SŠ je navíc teoreticky a prakticky připraven pro výkon povolání učitele na SŠ.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu se uplatní v profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných lingvistických, literárněvědných a translatologických znalostí, vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce. Absolvent varianty Completus, Maior, Minor najde uplatnění:

 • ve vědeckovýzkumných institucích a ústavech;
 • v institucích kulturně-společenského charakteru (archivy, muzea, knihovny apod.);
 • v redakcích novin a časopisů;
 • v nakladatelstvích (redaktor, publicista, jazykový poradce, korektor nebo editor, v institucích státní správy.Absolvent varianty Ruština pro překlad se navíc uplatní:
 • v překladatelských a tlumočnických agenturách;
 • ve firmách a institucích, které vyžadují vysokou jazykovou kompetenci a překladatelské či tlumočnické dovednosti;
 • jako samostatně podnikající překladatel či tlumočník.Absolvent varianty Ruský jazyk pro SŠ najde uplatnění jako učitel na všech typech středních škol.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Povinná ústní zkouška, nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují ústní přijímací zkouškou, během níž musí uchazeč prokázat znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax (uchazeč provádí všeobecný lingvistický rozbor na základě výchozího textu), ruská kultura a reálie, ruská literatura 19. a 20. století. Zkouška probíhá v ruském jazyce.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnotí se faktografické znalosti profilujících předmětů i jazykové dovednosti. Je požadována znalost ruského jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (samostatný uživatel cizího jazyka). Maximální počet dosažených bodů u přijímací zkoušky je 100, minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Adamec, P. et al. Morfologie ruštiny I., II. Brno, 1996.
Bezděk, J., Forman, M. et al. Posobie po leksikologii russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1974.
Flídrová, H., Žaža, S. Sintaksis russkogo yazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc, 2005.
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007.
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000.
Kopeckij, L. V. Morfologiya sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1976.
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006.
15x o překladu. Praha, 1999.
Oliverius, Z. F. Fonetika russkogo jazyka. Praha, 1997.
Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995.
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976.
Příruční mluvnice ruštiny II. Skladba. Praha, 1978.
Žaža, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .