Projekt Studentské grantové soutěže

Podoby a proměny interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu I (2011) a II (návazný projekt pro rok 2012)

Projekt společného výzkumu studentů a učitelů KAA navázal svým zaměřením na výsledky kolektivního výzkumného projektu realizovaného na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU s podporou GA ČR v letech 2007 – 2009, jehož cílem bylo identifikovat, charakterizovat a interpretovat různé typy komunikačních strategií, kterými autor textu usiluje o naplnění svého komunikačního záměru. Současný návrh výzkumného projektu se soustředí na dva podněty vzešlé z předchozí kolektivní badatelské práce: úlohu a způsoby realizace interpersonální funkce jazyka v různých typech diskursu a souhru interpersonálních aspektů a žánrové charakteristiky textu, zvláště u žánrů, které se jeví v současné komunikaci jako dominantní, a žánrů, jejichž podoba se v posledním desetiletí proměnila a dále proměňuje.

Cílem týmové výzkumné práce je odhalit a charakterizovat konkrétní prostředky realizace interpersonálního sémantického komponentu ve vybraných žánrech (konferenční prezentace, vysokoškolská učebnice, počítačová hra, domovské webové stránky, novinové titulky) a typech diskursu (akademický diskurs, diskurs počítačových her, masmediální a institucionální diskurs). Pestrost analyzovaných korpusů otevírá řešitelům projektu možnost zaměřit se v závěrečné syntéze jednak na rysy obecné, vypovídající o podstatě role interpersonální metafunkce v jazykové komunikaci, jednak na prvky specifické pro určitý žánr nebo typ diskursu, a přispět tak dílčím způsobem jak k výzkumu obecně lingvistickému, tak i k výzkumu v oboru žánrové analýzy, příp. typologie textu.

Výsledky výzkumné práce prvního roku projektu (2011) byly publikovány ve dvou kolektivních monografiích:

Zapletalová, G., Malčíková, T., Bizoň, D. (2011) Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. Ostrava: Ostravská univerzita.

Hopkinson, Ch., Tomášková, R., Blažková, B. (2011) Power and persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. Ostrava: Ostravská univerzita.

V současné době pokračuje výzkum dále v rámci návazného projektu pro rok 2012 a směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jednotlivých analýz.

Na projektu pracuje tým tvořený vyučujícími katedry, studenty doktorského studijního programu a studenty navazujících magisterských oborů:

Řešitelka:

  • Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Spoluřešitelé:

  • Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
  • Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.
  • Mgr. Barbora Blažková
  • Mgr. Tereza Malčíková
  • Mgr. Daniel Bizoň
  • Mgr. Marek Hampl
  • Bc. Lenka Siudová
  • Bc. Jana Orlíková
  • Bc. Tereza Cigánková

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017