Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain

The monograph includes three studies united by their shared focus on discourse practices and strategies within the public domain, as manifested in the discourse of advertising and the mass media. The studies draw on the same theoretical framework, which is grounded in the work of Michael K. Halliday and his Systemic Functional Linguistics, and aim to identify and characterize a variety of interpersonal means significant for three specific genres: the home pages of commercial websites, university websites and newspaper headlines.

Key words: discourse analysis; genre analysis; interpersonal function; the genre of a home page; promotional discourse; institutional discourse; mass media discourse; the genre of a university website; newspaper headlines

Kolektivní monografie je souborem tří studií, jejichž společným záměrem je analýza různých prostředků realizace interpersonální jazykové funkce v autentickém diskursu a které se opírají o jednotný metodologický základ Hallidayovy systemické funkční lingvistiky. Prezentovaná zjištění jsou výsledkem originálního výzkumu tří žánrů současné masmediální komunikace: domovských stránek komerčních internetových stránek, internetových stránek univerzit a novinových titulků.

Klíčová slova: analýza diskursu; žánrová analýza; interpersonální funkce; žánr domovské webové stránky; reklamní diskurs; institucionální diskurs; masmediální diskurs; žánr univerzitních webových stránek; novinové titulky


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017