The Interpersonal Language Function across Genres and Discourse Domains

The monograph presents research results of explorations into a variety of possible realizations of the interpersonal language function in an array of genres and discourse domains. The monograph chapters are centred on three key areas: the first section discusses methodological and terminological issues, provides a survey of the development and the current state of research into the interpersonal aspects, or intersubjective positioning, in discourse, provides an interpretation of the Hallidayan Systemic Functional Linguistics framework and contrasts its principles with other functional-structural approaches towards the study of language communication; the second section provides an insight into the interpersonal components in spoken (conference presentation) as well as written (undergraduate textbook, research article) genres of academic discourse; the third, and largest, section focuses on the characteristics of the form and function of interpersonal elements in both traditional and novel or emerging electronic genres in mass media discourse (in online discussion fora, institutional home pages, news reports, news headlines, and computer games).

Key words: discourse analysis; interpersonal language function; Systemic Functional Linguistics; genre analysis; academic discourse; conference presentation; research article; undergraduate textbook; mass media discourse; web genres; discussion forum; institutional homepage; news report; newspaper headline; computer game

Kolektivní monografie se věnuje výzkumu realizace interpersonální jazykové funkce v široké paletě žánrů různých typů diskursu. Kapitoly monografie spoluvytvářejí tři tematické celky: první oddíl knihy se zaměřuje na otázky metodologické a terminologické, mapuje vývoj a současný stav zkoumání interpersonálních, či intersubjektivních prvků v diskursu, interpretuje metodologický rámec Hallidayovy systemické funkční lingvistiky a konfrontuje jej s dalšími funkčně strukturálními přístupy ke studiu jazykové komunikace; druhý oddíl monografie se soustředí na analýzu interpersonálních prvků v mluvených (konferenční příspěvek) i psaných (vysokoškolská učebnice, odborný článek) žánrech odborného, akademického diskursu; třetí, nejobsáhlejší, oddíl sdružuje kapitoly charakterizující formální realizaci a funkci interpersonálních prvků v tradičních i novelizovaných či nových žánrech masových sdělovacích prostředků z tištěného média i internetového prostředí (v internetových diskusních fórech, domovských webových stránkách institucí, v novinových zprávách z tištěných i elektronických verzí novin, v novinových titulcích zpravodajství a v elektronických počítačových hrách).

Klíčová slova: analýza diskursu; interpersonální jazyková funkce; systemická funkční lingvistika; žánrová analýza; akademický diskurs; žánr konferenčního příspěvku; žánr odborného článku; žánr vysokoškolské učebnice; masmediální diskurs; webové žánry; diskusní fórum;


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017