Publikace dostupné v elektronické podobě

Špačková, Eva – Šťastná, Marie – Ivánek, Jakub: Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at VŠB-TUO. Ostrava: VŠB-TUO, 2017.

obálka

Tématem knihy, jež vznikla ve spolupráci badatelů Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TUO) a Filozofické fakulty Ostravské univerzity, je sbírka uměleckých děl VŠB-TUO. Tyto výtvarné objekty v minulosti buď vznikly přímo v rámci architektury, nebo byly do ní dodatečně zapojeny a jsou dnes vnímány jako její součást. Kniha proto začíná kapitolou o architektonickém vývoji univerzitního areálu. Po ní následuje kapitola hovořící obecně o významu a vývoji umění pro veřejný prostor. Samostatná pozornost je věnována také designovým objektům, jejichž umělecký potenciál se snoubí s praktickým hlediskem. Ústřední část knihy zaujímají kapitoly zabývající se konkrétními vybranými díly v rámci dnešního kampusu VŠB-TUO – jejich podobou, historií, zapojením do architektury a významem pro areál a univerzitní prostředí jako takové. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha v podobě současných i historických fotografií, mapy univerzitního areálu a biogramy autorů blíže popisovaných děl i architektury kampusu. Kniha vyšla dvojjazyčně – veškeré texty jsou v češtině i angličtině.

Plná verze dostupná online soubor pdf 8,29 MB

 

Ivánek, Jakub - Smolka, Zdeněk (red.): Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání (upravené a rozšířené). Ostrava: FF OU, 2013.

obálka

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy je aktualizované a výrazně rozšířené vydání původní regionální encyklopedie z roku 2005 (Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy). Přináší hesla kulturních a historických fenoménů z historie i současnosti regionu - hesla výkladová (celkový přehled vývoje regionu, souhrnná hesla tematických oblastí), hesla institucí, věcná hesla i hesla osobností. Encyklopedie zahrnuje oblast historie, literatury psané česky, německy a polsky, výtvarného umění, architektury, hudby, demografie, folkloristiky, divadelnictví, jazykovědy, rozhlasu, televize a žurnalistiky.

Více informací

Plná verze dostupná online - svazek I. soubor pdf 6,76 MB
Plná verze dostupná online - svazek II. soubor pdf 6,78 MB

 

Málková, Iva - Urbanová, Svatava a kolektiv: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc - Ostrava: Votobia - OU, 2001.

obálka

Literární slovník zahrnuje 284 abecedně řazených hesel, jež se vztahují k autorům, nakladatelstvím a časopisům participujícím na literárním životě regionu více než čtyř poválečných desetiletí, zahrnuje autory polské národnostní menšiny, překladatele, publicisty, textaře, dramatiky i autory, kteří píší v nářečí. V bibliografické části se usiluje o úplnost, protože vstupní premisou se stává přesvědčení, že nejen název nakladatelství, rok a místo působení, ale také ohlasy na vydaná literární díla vypovídají o přijetí této specifické kulturní oblasti.

Plná verze dostupná online soubor pdf 62,78 MB

 

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2022