Výzkumné zaměření Centra regionálních studií

Charakteristika Centra

Centrum regionálních studií FF OU je vědeckovýzkumné pracoviště zaměřené na problematiku regionů, regionalismu a regionální literatury a kultury. Zabývá se historickými, sociálními a kulturními aspekty, vymezením kulturních regionů/areálů, hledáním společných prvků v kulturních segmentech Evropy. Pracoviště, které vzniklo na Ostravské univerzitě jako Ústav pro regionální studia již v roce 1996, má přesahy do dalších vědních oblastí, např. do lingvistiky a sociolingvistiky, do kulturních dějin, folkloristiky a etnografie, zabývá se kulturní pamětí a pamětí míst, regionální a místní identitou.

Výzkumné zaměření Centra regionálních studií

V současnosti se tým zkušených i začínajících badatelů zaměřuje na obecný výzkum konstrukce a reprezentace prostoru v literatuře, jazyce a výtvarném umění, usiluje o mezioborové definice regionů, zabývá se problematikou kulturního dědictví regionů a teoretickými aspekty místních jmen.

V analytické části se zaměřuje na sledování literatury, jazyka a kultury jako nositele místní a regionální identity širšího Ostravska, Těšínska, Valašska, Jesenicka a dalších oblastí.

Publikační činnost

Stěžejní publikací Centra regionálních studií je Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. K dalším významným monografiím z posledních let patří Valašsko - historie a kultura a knihy věnované vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění Město a Krajina, které jsou výsledkem stejnojmenných sympozií.


Bulletin o účasti Centra regionálních studií na hlavních směrech výzkumu FF OU soubor pdf 0,37 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 06. 2020