Publikační činnost Centra pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM

 
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu

Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu

LIČKA, Lukáš: Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2021. Europeana Pragensia 13 / Historia Franciscana 8. 408 s. ISBN 978-80-7007-685-9.

Monografie se zaměřuje na problém, který obvykle není spojován se středověkou filosofií: otázku aktivity subjektu v jeho kognitivním vztahu ke světu, a to především na rovině smyslového vnímání. Toto zkoumání se opírá o texty tří františkánských myslitelů 13. a 14. století: Rogera Bacona, Petra Oliviho a Petra Auriola. Zvláštní důraz je kladen na františkánský kontext jejich teorií, jakož i na různé způsoby, jimiž se vyrovnávali s dědictvím řecké a arabské tradice optiky, reflektované v latinské Evropě od 13. století.

Obsah soubor pdf 1,09 MB
Summary soubor pdf 6,36 MB

 

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův. Hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního autora. Překlad a komentář Jana Tomešová. Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2020. Interpretationes sv. A/7. 160 s. ISBN 978-80-7599-208-6, 978-80-7649-014-7.

V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný Dopis proti filosofii, sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě. Jde o kritiku zvnitřku, která přispívá k řešení otázky „co je to židovská filosofie“. Tato kniha, věnující se hlavně metafilosofické problematice židovské filosofie, nabízí bilingvní hebrejsko-české vydání Dopisu a také studii, která otevírá svět středověkých nábožensko-filosofických kontroverzí, představuje analýzu jazyka a zdrojů Dopisu a především do hloubky zkoumá jednotlivé argumenty anonymního autora.

Obsah soubor pdf 0,06 MB

 

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

VARGA, Jakub: Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho. Ostrava – Dolní Břežany: Vivarium FF OU – Scriptorium 2020. Interpretationes sv. B/6. 240 s. ISBN 978-80-7599-207-9, 978-80-7649-017-8.

Během vrcholného a pozdního středověku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley (cca 1275 – cca 1344/45), autor více než 70 spisů především o problémech logiky, přírodní filosofie a metafyziky. Tato monografie si dala za cíl komplexně prozkoumat jeden ústřední aspekt Burleyho reisticky uchopené logiky – tzv. propoziční realismus, jenž se vyznačuje tvrzením, že logika jakožto věda nezkoumá primárně slova a pojmy, ale spíše reálně existující věci jako entity uchopené lidskou myslí, která s nimi může dále operovat a vytvořit z nich komplexní entitu, oznamovací větu neboli propozici.

Obsah soubor pdf 0,06 MB

 

Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku

Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku. Překlad a komentář Marek Otisk a Richard Psík. Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2020. Interpretationes sv. A/6. 360 s. ISBN 978-80-7599-193-5, 978-80-7649-009-3.

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání na abaku od dvou hlavních představitelů abacistické metody, Gerberta z Remeše a Bernelina mladšího z Paříže. Oběma traktátům předchází úvodní studie seznamující s tradicí abacistického počtářství na latinském křesťanském Západě a knihu završují přílohy, v nichž jsou graficky zachyceny výpočty na abacistické desce, jak je ve svých dílech oba středověcí autoři popsali.

Obsah soubor pdf 0,09 MB

 

De grammatico. Úvod do dialektiky

De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky. Překlad Marek Otisk a Richard Psík, komentář Marek Otisk. Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2019. Interpretationes sv. A/5. 272 s. ISBN 978-80-7599-120-1, 978-80-88013-90-7.

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu De grammatico, který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost.

Obsah soubor pdf 0,08 MB

 

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku

HRUBOŇ, Pavel: Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku. Ostrava: Vivarium FF OU 2017. Interpretationes sv. B/4. 222 s. ISBN 978-80-7464-970-7.

Kniha přináší přehledný rejstřík incipitů 1 721 papežských listin, edičně zpracovaných v šestém a sedmém díle edice Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantiam, respektive Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia pro léta 1378‒1418. Do současnosti bylo vydáno v rámci ediční řady „Monument Vaticana“ sedm dílů (13 000 edičních jednotek) pro léta 1305‒1417 a žádný z nich neobsahuje rejstřík incipitů. Tato publikace proto představuje první krok k jejich zpracování. Vedle samotného rejstříku je nejrozsáhlejší částí publikace samostatný abecední katalog areng, jehož hlavním úkolem je naznačit vazby mezi incipitem arengy, samotným textem arengy, typy papežských listin a jejich příjemci. Tyto vztahy jsou vyjádřeny v šesti tabulkách, které zachycují především stereotypnost určitých obsahových typů papežských listin vyjádřenou vazbami mezi příjemci listin a incipity jejich areng. Rejstříku a katalogu autor předeslal podrobné metodické poučení k užívání obou pomůcek ‒ rejstříku všech incipitů a zejména specifickému katalogu incipitů areng.

Obsah soubor pdf 0,29 MB
Errata soubor pdf 0,05 MB

 

Liber de temptatione cuiusdam monachi / O pokušení jednoho mnicha

Liber de temptatione cuiusdam monachi / O pokušení jednoho mnicha

Otloh ze sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi / O pokušení jednoho mnicha. Překlad a komentář Richard Psík a Anna Pumprová. Ostrava: Vivarium FF OU 2017. Interpretationes sv. A/4. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.

Učený mnich kláštera sv. Jimrama v Řezně Otloh náleží k nejvýraznějším osobnostem evropského písemnictví 11. století. Pro poučení a povzbuzení čtenářů napsal řadu spisů, v nichž se v různých souvislostech zmiňuje o svém osudu, plném zvratů a těžkých chvil. V této publikaci přinášíme poprvé český překlad Otlohova nejvýznamnějšího a zároveň posledního díla, knihy O pokušení jednoho mnicha. Otloh v ní působivě vypráví o vleklém zápasu s mučivými pochybnostmi a svízelnými pokušeními, který podstoupil, a s díkuvzdáním Bohu skládá účty ze svého života, jejž navzdory četným tělesným i duchovním obtížím dokázal naplnit prací pro druhé. Překlad díla je podán zrcadlově s latinským textem a doprovází jej úvodní studie.

Obsah soubor pdf 0,25 MB

 

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Edd. Daniela Rywiková - Roman Lavička. Ostrava: OU 2017. 280 s., ISBN 978-80-7464-936-3.

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na krumlovské ženské duchovní komunity – klarisky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž dům bezprostředně s dvojklášteřím sousedil. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují jak vizuální kultuře a každodennosti krumlovského kláštera klarisek, tak přinášejí dosud nepublikované poznatky např. o kostelní sakristii, nebo o středověkých nástěnných malbách v prostoru bývalé kruchty klarisek v klášterním kostele a v tzv. malé kvadratuře františkánských terciářek. Součástí knihy jsou rovněž tři zahraniční studie, jež krumlovský komplex nahlížejí v širším kontextu. Jedinečná situace jeho tří duchovních komunit vynikne v komparaci s dalšími kláštery klarisek v česko-polské řádové provincii, stejně jako v obecné rovině ve srovnání s jinými podvojnými kláštery různých řádů, jež ve středověku představovaly unikátní formu monastického života. Závěrečný tematický oddíl knihy je věnován středověké knižní kultuře františkánů a vzdělávání ženských duchovních komunit.

 

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola

HERŮFEK, Jan: Scientia prohibita G. Pica della Mirandola. Ostrava: Vivarium FF OU 2017. Interpretationes sv. B/5. 208 s. ISBN 978-80-7464-883-0.

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) se do dějin evropského myšlení zapsal především jako tvůrce Řeči (Oratio), oslavující důstojnost člověka (dignitas hominis). Je však znám i pro svou snahu harmonizovat v jeden celek filosofické a náboženské proudy. Tento synkretický model představil v dílech Commento, ApologieHeptaplus. Nelze opomenout ani Devět set tezí (Conclusiones), kde se ve stylu pařížských scholastických disputací pokoušel co nejvýstižněji charakterizovat jednotlivé antické a středověké filosofické školy. Jeho úsilí mělo být zpřístupněno široké odborné veřejnosti formou veřejné rozpravy, na kterou byl pozván také papež Inocenc VIII., jenže místo slibné diskuze následovalo předvolání před papežskou komisi, aby tam Pico vysvětlil některé své problematické teze. Kniha, rozčleněná celkem do tří kapitol, nabízí čtenáři uvedení do Picova myšlení, přičemž důraz je kladen zejména na jeho synkreticky pojatý koncept přírodní vědy (scientia naturalis), jejíž některé disciplíny (přirozená magie a pravá kabala) byly komisí odmítnuty a následně i odsouzeny. Prostor je věnován také Picovu pokračovateli a zároveň kritikovi Johannu Reuchlinovi (1455–1522), který na své pojetí přírodní vědy upozornil ve spisech De verbo mirifico a v De arte cabalistica.

Obsah soubor pdf 0,45 MB

 

Collective Identity in the Context of Medieval Studies

Collective Identity in the Context of Medieval Studies

Michaela Antonín Malaníková - Robert Antonín et al.: Collective Identity in the Context of Medieval Studies. Ostrava: Vivarium FF OU 2016. Interpretationes sv. B/3. 200 s. ISBN 978-80-7464-882-3.

The book is one of the attempts to open the theme of the collective identity in the context of Czech research. As such, it is one of the outputs of the grant project “Collective identity in the social networks of Central Europe” resolved at the Department of History and the Centre for research of medieval society and culture (VIVARIUM) of the University of Ostrava, the aim of which is impairment of the processes and mechanisms founding identity within medieval society. The authors of the chapters focus on the methodological level of various research fields to introduce current historiographical approaches and to clarify our theoretical starting points and also try to engage new perspectives when examining known historical sources.

Obsah soubor pdf 0,23 MB

 

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku

RYWIKOVÁ, Daniela: Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku Ostrava: OU 2016. 312 s. ISBN 978-80-7464-845-8.

Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur univerzální a permanentně přítomné téma. Také proto je její výtvarná prezentace jedinečnou příležitostí ke zkoumání vztahu člověka žijícího v pozdně středověké Evropě k zásadním otázkám jeho pozemské i posmrtné existence. Výtvarné umění pozdního středověku ilustruje vztah středověkého člověka ke smrti a vlastní smrtelnosti a zároveň dovoluje lépe porozumět jeho mentalitě i imaginaci, s jejíž pomocí se snažil vyrovnat s faktem vědomého tělesného zániku. V českém malířství 14. a 15. století se dochovalo několik jedinečných příkladů tzv. makabrózní ikonografie, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly, a jež jsou důkladně analyzovány v kontextu monastické tradice „kultury smrti“, výtvarného umění, funerální liturgie a náboženské praxe tehdejší Evropy. České země jsou přitom jedinou oblastí střední Evropy, v níž se do dnešní doby dochovaly všechny hlavní náměty pozdně středověké ikonografie personifikované Smrti: Legenda O setkání třech živých s třemi mrtvými, Triumf smrti, Tanec smrti a v neposlední řadě také unikátní groteskní zobrazení tzv. dobré i triumfující Smrti. Zajímavým aspektem umrlčí ikonografie pozdně středověkých Čech je pak její adaptace a využití utrakvistickými teology odlišně chápajícími nejen tzv. ars moriendi, ale poslední věci člověka obecně. Jednotlivé kapitoly doprovází celkem 129 barevných vyobrazení, jež jsou nedílnou a důležitou součástí knihy stejně jako vybrané dobové literární prameny.

Obsah soubor pdf 1,16 MB

 

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně. Překlad a komentář Jan Herůfek. Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. A/3. 150 s. ISBN 978-80-7464-706-2.

Sicilského učence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míře uplatnit filologické nadání u svých křesťanských zaměstnavatelů. Mithridates pro ně překládal často interpretačně velmi náročné hebrejské náboženské a filosofické texty a svými interpolacemi je christologicky upravoval. Na počátku jeho kariéry stojí zdánlivě málo významná Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně (1481), kterou pronesl před papežem Sixtem IV. a sborem kardinálů, aby je v duchu humanistického hesla ad fontes obeznámil s dalšími orientálními jazyky (chaldejština, hebrejština, arabština etc.), jež by měly ještě výrazněji obohatit křesťanskou podobu vzdělanosti. Jeho řeč posléze značně ovlivnila tvorbu italského učence Giovanniho Pica della Mirandola. Právě této problematice je věnována úvodní studie knihy. Druhou část tvoří komentovaný latinsko-český překlad Mithridatova zmíněného díla, doposud nepřeloženého do žádného světového jazyka.

Obsah soubor pdf 0,16 MB

 

Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Jan Herůfek a kol.: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. B/2. 216 s. ISBN 978-80-7464-781-9.

Kniha si klade za cíl představit proměny nahlížení na důstojnost člověka od antiky až po současnost. Jejím záměrem není zevrubně pojednat o pojmu dignitas hominis v rámci celých dějin evropského myšlení, spíše se čeští, slovenští a polští autoři jednotlivých kapitol soustředí na vybrané aspekty interpretace důležitosti člověka a to z interdisciplinární perspektivy (vedle filosofie je zde zastoupena také bioetika, historie, klasická filologie či teologie).

Obsah soubor pdf 0,20 MB

 

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.‒1419 aug. 16.). T. VIII: Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.‒1419 aug. 16.). T. VIII: Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.‒1419 aug. 16.). T. VIII: Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur. Edd. Richard Psík et Václav Bok, cooperantibus Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Tomáš Krejčík. Ostraviae: Vivarium 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.

Cílem ediční řady Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., jež začala vycházet v šedesátých letech 20. století, je zpřístupnit listy a listiny z doby vlády Václava IV. uchovávané ve fondech archivů České republiky. Osmým svazkem této řady je v podstatě dokončeno zpracování příslušných písemností uložených v archivech na Moravě a české části Slezska. V tomto svazku byly zpracovány fondy celkem 25 původně samostatných okresních archivů, které dnes tvoří organizační jednotky zemských archivů, a dvou archivů statutárních měst (Archivu města Ostravy a Archivu města Brna). Edice obsahuje celkem 504 regestů listin, z nichž největší množství se dochovalo v archivech v Brně, Olomouci a Znojmě. Při zpracování jednotlivých regestů editoři vycházeli z upravených pravidel ediční řady RBMV. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny kritickým aparátem a vedle obvyklých údajů obsahují také incipit arengy a datační formuli, která je uváděna v plném znění. Edice je doplněna jmenným a místním rejstříkem, soupisem incipitů areng a přehledem evidovaných listin podle místa uložení.

Obsah soubor pdf 0,42 MB

 

Král Karel a papež Lev. De Karolo rege et Leone papa - Epos o Karlu Velikém

Král Karel a papež Lev. De Karolo rege et Leone papa - Epos o Karlu Velikém

Král Karel a papež Lev. De Karolo rege et Leone papa - Epos o Karlu Velikém. Překlad a komentář Jana Nechutová. Ostrava: Vivarium FF OU 2014. Interpretationes sv. A/1. 112 s. ISBN 978-80-7464-494-8.

V roce, kdy si připomínáme úmrtí Karla Velikého († 28. 1. 814), jednoho z největších panovníků naší kulturní oblasti a zakladatelskou osobnost evropské kultury, představujeme odborné i čtenářské obci skladbu, vypravující epickým básnickým stylem i veršem o setkání Karla Velikého s papežem Lvem III. v Paderbornu v roce 799. Neznámý básník zamýšlí krále co nejbarvitěji oslavit a představit jej i jako ochránce církve. Epos i celé literární dění Karlovy doby, tzv. karolinské renesance, navazuje na tradici římské antické literatury, stejně jako je Karlova politika snahou o franckou obnovu mocného Říma doby jeho největšího rozkvětu za císaře Augusta.

Obsah soubor pdf 0,19 MB

 

Matematické listy Gerberta z Remeše

Matematické listy Gerberta z Remeše

Matematické listy Gerberta z Remeše. Překlad Marek Otisk a Richard Psík. Úvod a komentáře Marek Otisk. Praha: Matfyzpress MFF UK 2014. Dějiny matematiky sv. 57. 168 s. ISBN 978-80-7378-260-3.

Papež Silvestr II., vlastním jménem Gerbert, řečený z Remeše, někdy také z Aurillacu, z Bobbia nebo z Ravenny, patří mezi nejznámější osobnosti latinského křesťanského světa kolem zlomu prvního milénia. Poměřováno dnešními kategoriemi ho lze označit za dobově významného astronoma, logika, rétora, filosofa či matematika, který se aktivně angažoval v hudební teorii i praxi, v geometrii a v neposlední řadě rovněž na poli praktické i teoretické aritmetiky. Na poslední zmíněnou aktivitu se zaměřuje tato kniha, která přináší latinské znění a český předklad sedmi Gerbertových dopisů, které se věnují matematické problematice. Jednotlivé dopisy jsou doplněny o komentáře, v nichž je zevrubněji představen především historický kontext daného problému a matematický postup, který je v Gerbertových listech prezentován. Kniha je doplněna o úvodní studii, v níž je podrobněji představeno Boethiovo dílo Úvod do aritmetiky, které tvoří teoretický základ aritmetického vědění, z něhož Gerbert ve svých textech vycházel. Stručně je předvedena také abacistická počtářská tradice raného středověku, včetně podoby a členění této matematické pomůcky. Vladtní úvod do teoretické a praktické aritmetiky je předeslán zhuštěným pohledem na osobu pisatele těchto dopisů. Gerbert je představen zejména jako významný učenec své doby, který se výrazně angažoval také na diplomatickém poli. Opomenuty nejsou ani základní podoby tzv. Gerbertovy legendy, která se s osobností tohoto intelektuála a matematika zformovala již ve středověku.

Obsah soubor pdf 0,64 MB

 

O sedmi štědrovečerních zvycích / Largum sero Jana z Holešova

O sedmi štědrovečerních zvycích / Largum sero Jana z Holešova

O sedmi štědrovečerních zvycích / Largum sero Jana z Holešova. Kritická edice, překlad a komentář Kamil Harvánek. Ostrava: Vivarium FF OU 2014. Interpretationes sv. A/2. 176  s. ISBN 978-80-7464-705-5.

Na přelomu 14. a 15. století vznikl traktát Largum sero (Štědrý večer), v němž benediktinský mnich Jan z Holešova shromáždil a popsal sedm nejrozšířenějších zvyků, které lidé zachovávali v předvečer Kristova narození. K sepsání díla však autora nevedl výhradně etnografický zájem: popis štědrovečerních obyčejů mu současně posloužil k vyslovení morálního poučení, které doprovodil teologickým výkladem. Lidovým tradicím se tak od Jana z Holešova dostává chvály, jsou-li prováděny k oslavě Boha, i pokárání, jsou-li motivovány osobním prospěchem. Na stránkách této knížky předkládáme kritickou edici této, svým obsahem ojedinělé, středověké literární památky a její nový, první úplný, překlad z latinského do českého jazyka.

Obsah soubor pdf 0,18 MB

 

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech

HRUBOŇ, Pavel - PSÍK, Richard: Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. Ostrava: Vivarium FF OU 2014. Interpretationes sv. B/1. 200 s. ISBN 978-80-7464-256-2.

Problematika kancelářských poznámek na papežských listinách patří k důležité a velmi specializované oblasti studia papežské diplomatiky. Přestože se konstituovala jako víceméně samostatná disciplína pomocných věd historických již na konci 19. století, hlubší zájem o specializované studium kancelářských poznámek na papežských listinách se objevuje až na počátku druhé poloviny 20. století v souvislosti s projektem Censimento. Kancelářské poznámky představují specifický a jedinečný "otisk" vývoje procedurálních mechanismů při expedicí papežských listin a jsou důležitým pramenem v otázce personálního vybavení kuriálních úřadů s pravomocí expedice apoštolských listin. Autoři se v předkládané publikaci zabývají poznámkami na originálech papežských listin z období Velkého západního schismatu (1378‒1417), které se dochovaly v archivech na Moravě. Vedle specifického edičního zpracování a precizních rejstříků kancelářských úředníků, jejichž podpisy často tvoří samotné poznámky, se na základě komparace s obdobnými zahraničními výzkumy pokusili v úvodní studii o objasnění významů jednotlivých poznámek a značek, které vznikaly při expedicích papežských listin.

Obsah soubor pdf 0,59 MB

 

Cesta ke Zlaté bule sicilské 1. Usilování o královskou korunu

Cesta ke Zlaté bule sicilské 1. Usilování o královskou korunu

BARCUCHOVÁ, Kateřina - MORAVEC, Zbyněk (eds.): Cesta ke Zlaté bule sicilské 1. Usilování o královskou korunu. Ostrava: Ostravské muzeum 2012, 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.

První díl publikace Cesta ke Zlaté bule sicilské je katalogem k stejnojmenné výstavě, která proběhla v roce 2012 u příležitosti osmistého výročí vydání této obecně známé listiny Friedricha II.

Kolektiv autorů se nezaměřil pouze na samotnou listinu, ale snažil se také přiblížit čtenáři různé aspekty dané doby. Historický nástin situace sepsali prof. Žemlička (pro české prostředí) a prof. Hausiński (panství Fridricha II.). S mincemi a pečetěmi se mohou čtenáři seznámit díky práci dr. Šmerdy a doc. Krejčíka. Zpracování závěrečné, nejobsáhlejší kapitoly, věnované zobrazení českých panovníků, se ujal doc. Černý. Součástí publikace jsou i ukázky z dobových pramenů, a to včetně transkripce i českého překladu, např. relevantní části vatikánských register (zprac. dr. Psík). Publikace je vybavena kvalitními fotografiemi dobových památek. Druhý díl katalogu, věnovaný proměnám moravskoslezského pomezí, je prozatím ve stadiu příprav.

Obsah soubor pdf 0,49 MB
Autoři soubor pdf 0,07 MB