Projekty a granty

Institucionální rozvojové projekty VaV:

Vivarium, 2014, řešitelé: prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Mgr. Richard Psík, Ph.D., vedoucí týmu: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Projekt byl zaměřen na zformování vědeckého týmu, který pod vedením prof. J. Nechutové a v součinnosti se zahraničními odborníky spojil oborově různorodé medievisty a napomohl zformování personálního obsazení a vědeckovýzkumné činnosti centra a jeho zapojení do stávající organizační struktury FF OU.

Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy, 2015–2017, řešitel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., vedoucí týmu: Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
V rámci projektu vznikl výzkumný tým, který ve spolupráci se zahraničními odborníky rozvinul výzkum středověké společnosti a kultury v rámci Centra, resp. FF OU a podpořil jeho personální růst. Projekt byl zaměřen na klíčovou problematiku formování kolektivní identity na různých úrovních sociální reality středověké Evropy (křesťanská pospolitost, vymezení vůči cizímu, geopolitická rovina sebeidentifikace, země jako sociálně-geografické komunikující společenství, identita společenských vrstev a skupin, identita lokálních společenství a komunit) v návaznosti na aktuální trendy evropského medievistického bádání.

Utváření jinakosti ve středověké Evropě, 2018–2020, řešitel: doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., vedoucí týmu: doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
V rámci běžícího projektu byl zformován nový výzkumný tým za účasti domácích i zahraničních odborníků. Cílem projektu je obohacení a posun ve výzkumu středověké společnosti a kultury na FF OU o nový mezioborový směr zaměřený na analýzu utváření kategorie jinakosti ve středověké Evropě. Projekt zdůrazňuje současný trend výzkumu jiného/jinakosti zejména jako společensko-kulturního aspektu a přirozené součásti náboženské, národnostní a kulturní diverzity a vzájemných interakcí i delimitací, kooperace a koexistence. Utváření a recepce jinakosti/jiného ve středověké společnosti je zkoumáno jakožto dynamický intelektuální a kulturně-společenský proces na poli kulturním, umělecko-historickém a historicko-filozofickém.

Projekty v rámci studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu:

Projekty zohledňují vybraná témata a okruhy výzkumu středověké společnosti a kultury a jsou zaměřeny na zapojení studentů doktorského i magisterského studia do vědeckovýzkumné činnosti. Studenti se aktivně podílejí na publikační činnosti (studie, články, podíl na monografiích) a aktivně vystupují také na konferencích, kolokviích a workshopech. V rámci těchto projektů jsou uskutečňovány také badatelské pobyty v rámci ČR i zahraničí.

Projekty podporované Grantovou agenturou ČR:

Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.- 16. století, 2018–2020, řešitel: Mgr. Jana Grollová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2023


Projekty a granty

Seznam projektů a grantů - IS Evid.