Křest Česko-polského frazeologického slovníku

Autory nového Česko-polského frazeologického slovníku jsou děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. a pedagog katedry slavistiky téže fakulty prof. dr hab. Mieczyslaw Józef Balowski První vydání tohoto slovníku v České republice pokřtil dne 6. 5. 2009 rektor Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Česko-polský frazeologický slovník uvádí 6.467 frekventovaných frazeologických jednotek (lexikalizovaná přirovnání a rčení různého původu a charakteru, lexikalizované charakteristiky, pořekadla a přísloví) a jejich polské ekvivalenty. Svou přístupnou formou bez gramatického aparátu je slovník určen jak studentům polonistiky a dalších slovanských jazyků, tak zájemcům o frazeologii. Právě frazeologie, jak na slavnostním křtu zdůraznila doc. Eva Mrhačová, patří k nejzajímavějším oblastem vědy o jazyce, tvoří významnou část každého národního jazykového bohatství. Nejrůznější přirovnání, rčení, ustálené charakteristiky, průpovídky, pořekadla a přísloví, to vše vypovídá velmi mnoho o duševním životě určitého etnika, o jeho životních zkušenostech, emocích, o celkovém způsobu jeho života i názorech na svět.

Křest Česko-polského frazeologického slovníku
Křest Česko-polského frazeologického slovníku
Křest Česko-polského frazeologického slovníku

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016