Slavica iuvenum 2019

Obdobně jako v minulých letech, tak i v letošním roce uspořádala Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica iuvenum 2019. V letošním roce se jednalo o jubilejní XX. ročník, který završil dvě desítky let již tradičního setkávání mladých vědeckých pracovníků a studentů slavistických oborů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Konference proběhla tradičně v měsíci březnu, a sice ve dnech 26. a 27. března 2019. Během obou dnů byla připravena konferenční jednání v dnes již tradičních sekcích, tj. lingvistické, literárněvědné, kulturologické a translatologické. Největšímu zájmu se těšila lingvistická sekce, v níž bylo předneseno celkem 25 témat z různých oblastí současného jazykovědného výzkumu slovanských jazyků. V představených tématech všech sekcí, kterých se v letošním roce sešlo více než 60, byl akcentován zejména komparativní přístup prezentované problematiky.

Slavnostního zahájení konference se zúčastnily také významné osobnosti, pozvání přijali a krátký proslov pronesli honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník, předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia Dr. Václav Čermák a děkan FF OU doc. Robert Antonín. Organizační výbor konference si tímto dovoluje poděkovat všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím Katedry slavistiky FF OU za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a v neposlední řadě také všem posluchačům za jejich zapojení do diskuse.

Slavica iuvenum 2019
Slavica iuvenum 2019
Slavica iuvenum 2019
Slavica iuvenum 2019
Slavica iuvenum 2019
Slavica iuvenum 2019

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2019