Slavica iuvenum 2017

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 28. a 29. března 2017 již osmnácté mezinárodní setkání mladých slavistů - Slavica iuvenum.

Na mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezentovali studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v celkovém počtu 74 účastníků. Mladí slavisté vystoupili s tematicky bohatými příspěvky, jejichž problematika se týkala lingvistické, literárněvědné, kulturologické či translatologické problematiky v současných slovanských jazycích. Autoři se věnovali aktuální jazykové situaci, akcentovali komparativní literárněvědný přístup a charakterizovali celkový jazykový a kulturně-historický kontext současného slovanského areálu. Pozvání na konferenci přijali nejen studenti z Česka, Polska, Slovenska a Ruska, ale také významné osobnosti - generální konzul Polské republiky Janusz Bilski, předseda Českého komitétu slavistů dr. Václav Čermák a proděkan pro zahraniční a vnější vztahy FF OU doc. Petr Kopecký. Vedení katedry slavistiky děkuje všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům za aktivní zapojení do diskuse.

Fotoreport roku 2017

Lukáš Plesník, Simona Mizerová


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2017