Způsob uznávání předmětů absolvovaných v rámci zahraničních mobilit na katedře romanistiky FF OU (Erasmus+, VIA apod.)

 1. Zahraniční mobilita probíhá v souladu s Opatřením rektora č. 101/2020 a na něj navázanými dokumenty.
 2. Po úspěšném absolvování výběrového řízení student kontaktuje katedrového koordinátora (dr. Jan Mlčoch) a společně s ním vybere předměty, které bude studovat na zahraniční univerzitě vždy podle následujícího klíče: celkově bude studovat 5 předmětů, z nichž min. 3 se budou vztahovat k studovanému oboru (francouzská nebo španělská filologie), další 2 mohou být z oborů jiných1.
 3. Zároveň se student domluví s katedrovým koordinátorem na způsobu uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě, a to následovně:
  1. předmět, který většinově odpovídá obsahu předmětu vyučovanému na OU a který má student předepsaný ve studijním plánu svého studia, bude uznán jako ekvivalent předmětu vyučovaného na OU. Student tedy tento předmět již na OU neabsolvuje,
  2. předmět, který se většinově vztahuje ke studovanému oboru, ale není obsažen ve studijním plánu studia na OU, bude uznán jako předmět B,
  3. předmět, který se nevztahuje ke studovanému oboru, bude uznán jako předmět C.
  Všechny absolvované předměty na zahraniční univerzitě budou studentovi uznány a kredity započítány dle výše uvedeného klíče.
 4. V případě studentova zájmu může být jeden ze studovaných předmětů v zahraničí uznán za předmět Praktický jazyk, který je předepsán ve studijním plánu právě na daný semestr studia, kdy student na studijní pobyt vyjel.
 5. V průběhu studijního pobytu lze předměty na zahraniční univerzitě měnit dle příslušných směrnic, ale vždy s předchozím souhlasem katedrového koordinátora a za podmínky dodržení stanoveného počtu předmětů (celkem 5).
 6. Po dobu studia na zahraniční univerzitě si studenti na FF OU mohou zapsat pouze předměty kategorie A, které lze absolvovat „na dálku“. V sylabech jednotlivých předmětů jsou uvedeny podmínky pro jejich úspěšné absolvování po dobu studijního pobytu v zahraničí tak, aby student nemusel studium kvůli zahraničnímu pobytu prodlužovat. Pro případné ústní či písemné zkoušky má student prodloužené zkouškové období (ZS do 30. 6., LS do 15. 10.).
 7. Po návratu ze studijního pobytu se student v předepsané lhůtě dostaví ke katedrovému koordinátorovi s příslušnými dokumenty k provedení závěrečného uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě.
 8. V případě nesplnění podmínek bude student sankcionován v souladu se Směrnicí rektora č. 239/2017.

Více informací u dr. Jana Mlčocha () nebo osobně v konzultačních hodinách.


1 Může být po dohodě s katedrovým koordinátorem upraveno dle nabídky zahraniční univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2020