Mezinárodní vědecká konference Na styku starých monarchií a nových republik. Poláci, Češi, Slováci v roce 1918

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Před sto léty, na podzim roku 1918 Poláci, Češi, Slováci a další středoevropské národy přistoupily k budování svých nových státnosti. Abychom zdůraznili význam těchto velmi důležitých historických událostí chceme zorganizovat mezinárodní vědeckou konferenci, v rámci které jako organizátoři (Historický ústav Slezské univerzity / Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) spolu s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici chceme vybídnout všechny zájemce z řad vědecké obce k zamyšlení nad fenomén vzniku samostatné existence Polska a Československa v roce 1918. Procesy, které probíhaly na podzim roku 1918 ve vznikajících státech, měly mnoho společných rysů, nechyběly však ani významné rozdíly. Vyhodnocení jedněch i těch druhých patří mezi nejdůležitější cíle, které doufáme, že se nám podaří v průběhu této konference splnit. Zveme Vás na tuto konferenci, zejména badatele příhraničních oblastí, kteří ve své vědecké práci neodmítají komparační metodu, a přihlížejí k přeměnám, k nimž současně dochází na obou stranách tehdy vytvořené polsko-československé hranice, jakož i bývalých hranic záborů. S nemenším zájmem očekáváme také referáty, které samostatně zkoumají politické a společenské jevy, k nimž došlo po první světové válce v Polsku, Čechách nebo na Slovensku. Vědecký potenciál tohoto typu reflexí považujeme za velmi vysoký a spojujeme s nimi velké naděje.

Ve své reflexi se chceme mezi jinými zaměřit na následující problematiku:

  • Vliv války na fungování lokálních administrativních struktur v příhraničních oblastech německého Horního Slezska, rakouského Těšínska a Opavska, rakouské západní Haliče, okupovaného Polského království a maďarského Slovenska.
  • Výsledek první světové války jako faktor formující vztah společností příhraničních oblastí monarchií Romanovců, Habsburků a Hohenzollernů k upadajícím dynastiím.
  • Vliv první světové války na společenskou situaci a aktivity lokálních elit v příhraničních oblastech Německého císařství a Habsburské monarchie.
  • Přeměny politické scény, nová společensko-politická hnutí na územích německého Horního Slezska, rakouského Těšínska a Opavska, okupovaného Polského království, rakouské západní Haliče a maďarského Slovenska.
  • Snahy o přestavbu rakousko-uherských a německých státních struktur v roce 1918 (ke konci válečného konfliktu a po válce).
  • Procesy formování polské a československé státnosti.
  • Aktivity národních, regionálních a lokálních elit v roce 1918.
  • Formování ozbrojených sil a policejních struktur.
  • Dědictví německé a rakousko-uherské státnosti v nově vzniklých následnických státech.

Příspěvky budou prezentovány v polském, českém a slovenském jazyce. Konference se bude konat v budově Ústavu Historie Slezské univerzity v Katovicích (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) na ul. Bankowa čís. 11 ve středu 14. listopadu 2018. Návrhy témat budou přijímány do konce března 2018.

Přihlášky k účasti na konferenci zasílejte, prosím, na adresu: krzysztof.nowak@us.edu.pl.

Jménem organizátorů:
Dr. hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
Dr. hab. Lech Krzyżanowski
Dr. hab. Krzysztof Nowak


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2018