Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro překlad

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Zajímá Vás problematika tlumočení a překladu? Chcete cestovat jako tlumočníci po celém světě? Nebo překládat knihy, technické dokumenty apod. a být tak pánem svého pracovního času? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro překlad.

Během studia získáte překladatelskou kompetenci v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnickou kompetenci, budete schopni komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 písemnou i ústní formou a prohloubíte své znalosti lingvistické, literárněvědné i znalosti v rámci historie, kultury a politiky německy mluvících zemí.

Výuka samozřejmě neprobíhá pouze v lavicích. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho příležitostí, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři specializace Němčina pro překlad budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Němčina pro překlad

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat komunikační dovednosti a znalosti z oblasti lingvistické a literární, které jste nabyli v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence, samostatně zpracovávat odborná témata při seminárních pracích a diplomové práci, kooperovat, komunikovat a vědecky diskutovat s Vašimi kolegy při výuce a aktivně se zapojovat do akcí katedry.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte samostatně překládat a tlumočit v nejrůznějších komunikačních situacích a získáte přehled v oblasti translatologie. Budete písemně i ústně komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 a prohloubíte své lingvistické i literárněvědné znalosti. Osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty, interpretovat je z různých hledisek a získané poznatky aplikovat v praxi. Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí a tyto poznatky využít při Vašem samostatném překladu literárních děl nebo odborných textů. Posílíte si nejen schopnost samostatné tvůrčí práce, ale také týmové kooperace.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi specializace Němčina pro překlad dosáhnete vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturně společenských souvislostí. Můžete pracovat jako překladatelé a tlumočníci na volné noze nebo jako zaměstnanci tlumočnických a překladatelských agentur. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU, popř. také v německých firmách. Můžete také dále rozvíjet dosažené vzdělání studiem doktorského programu nebo programů celoživotního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel odborných, příp. literárních textů
 • tlumočník v ČR
 • překladatel a tlumočník v zahraničních institucích a orgánech EU
 • pracovník ve státní správě s němčinou

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku, která se bude konat z následujících částí:

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Uchazeč o studium musí při přijímací zkoušce získat min. 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Přijímací zkouška se bude konat v termínu daném harmonogramem přijímacího řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .