OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Přijímací řízení na katedře germanistiky

Na katedře germanistiky je možno studovat ve všech typech vysokoškolského studia; nabízíme jak bakalářské a navazující magisterské, tak i doktorské studium.

Pregraduální studium

Pro žádný obor tříletého bakalářského studia není předepsána přijímací zkouška. Uchazeč naváže v bakalářském studiu na své dosavadní vědomosti a dovednosti na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), resp. na solidní ovládání praktického jazyka v rozsahu výuky německého jazyka na střední, případně jazykové škole. Maturitní zkouška z německého jazyka není podmínkou pro přijetí.

Uchazeči si mohou vybrat z následujících oborů:

Němčina ve sféře podnikání − prezenční forma studia (výuka probíhá během celého týdne)
Němčina ve sféře podnikání − kombinovaná forma studia (výuka probíhá pouze ve středy)
Německý jazyk a literatura − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)

V rámci dvouletého navazujícího magisterského studia je potřeba rozlišovat, o který obor se jedná.

Pro následující obory není přijímací zkouška předepsána. Je zde však stanovena podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil studium nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Dále se u uchazeče předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí a schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce.

Uchazeči si mohou vybrat z následujících oborů:

Německý jazyk a literatura − prezenční forma studia (výuka probíhá během celého týdne)
Německý jazyk a literatura − kombinovaná forma studia (výuka probíhá pouze v pátky)
Německý jazyk a literatura − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)

Pro obor Němčina pro překladatelskou praxi (prezenční forma studia, výuka probíhá během celého týdne) musí všichni uchazeči o studium vykonat přijímací zkoušku, která ověří jejich předpoklady pro vstup do magisterského studia. Přijímací zkouška probíhá ústní formou. Uchazeč musí prokázat znalost gramatiky, literatury a historie německy mluvících zemí. Prověřuje se rovněž znalost reálií německy mluvících zemí a společensko-kulturní přehled uchazeče. Uchazeč se k zadanému tématu vyjadřuje v cílovém jazyce věcně správně a plynule, dokáže reagovat na připomínky zkoušejících bez zjevného hledání výrazů.

Ústní projev uchazeče hodnotí dvoučlenná komise zkoušejících, jež mu udělí body za věcnou správnost a za jazykovou úroveň vyjadřování (sledovanými jevy jsou především gramatická správnost, slovní zásoba, komplexnost).

Okruhy:

Konverzační otázka - řešení problematické situace, argumentace a obhajoba vlastního názoru k aktuálním tématům
Otázka k teorii morfologie, syntaxe či lexikologie
Otázka k reáliím německy mluvících zemí a společensko-kulturním souvislostem

Hodnocení:

Porozumění a schopnost reagovat: max. 25 bodů
Komplexnost a koherence projevu: max. 25 bodů
Celkový přehled v oboru: max. 25 bodů
Slovní zásoba: max. 25 bodů
Body celkem: max. 100 bodů
Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Postgraduální studium

V rámci postgraduálního vzdělávání je možné složit na katedře germanistiky státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. Přijímací zkouška se nekoná, je pouze nutné po dokončení rigorózní práce si podat žádost o konání státní rigorózní zkoušky a písemně se k ní přihlásit.

Bližší informace získáte na Studijním oddělení FF OU.

Zájemci se také mohou po absolvování magisterského studia přihlásit do tříletého doktorského studia oboru Německý jazyk, které probíhá denní nebo kombinovanou formou. Po úspěšném obhájení disertační práce a státní závěrečné zkoušce získají pak doktorandi titul Ph.D.

Přijímací zkouška probíhá formou odborného pohovoru vedeného v německém jazyce. Při pohovoru uchazeč předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu zamýšlené disertační práce. Uchazeč musí dále prokázat znalost relevantní odborné literatury, vztahující se k projektu disertační práce, předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a předpoklady pro samostatnou tvůrčí odbornou práci. Součástí zkoušky je prověření znalostí zvoleného cizího jazyka.

Bližší informace k doktorskému studiu získáte na Studijním oddělení FF OU.

facebook
social hub