Přijímací řízení na katedře germanistiky

Na katedře germanistiky je možno studovat ve všech typech vysokoškolského studia; nabízíme jak bakalářské a navazující magisterské, tak i doktorské studium.

Pregraduální studium

Pro žádný obor tříletého bakalářského studia není předepsána přijímací zkouška. Uchazeč naváže v bakalářském studiu na své dosavadní vědomosti a dovednosti na úrovni B1/B2 (samostatný uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), resp. na solidní ovládání praktického jazyka v rozsahu výuky německého jazyka na střední, případně jazykové škole. Maturitní zkouška z německého jazyka není podmínkou pro přijetí.

Uchazeči si mohou vybrat z následujících variant:

 • Němčina pro odbornou a profesní komunikaci − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
 • Němčina pro odbornou a profesní komunikaci − kombinovaná forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá pouze ve středy)
 • Německá filologie − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
 • Německá filologie − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)
 • Německá filologie se zaměřením na vzdělávání − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)

V rámci dvouletého navazujícího magisterského studia je potřeba rozlišovat, o který obor se jedná.

Pro následující obory není přijímací zkouška předepsána. Je zde však stanovena podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil studium nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Dále se u uchazeče předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí v rozsahu bakalářského studia a schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce (C1).

Uchazeči si mohou vybrat z následujících variant:

 • Německá filologie − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
 • Německá filologie − kombinovaná forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá pouze v pátky)
 • Německá filologie − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)
 • Německý jazyk pro SŠ − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)

Pro variantu Němčina pro překlad (prezenční forma studia, výuka probíhá během celého týdne) musí všichni uchazeči o studium vykonat přijímací zkoušku, která ověří jejich předpoklady pro vstup do magisterského studia.

Obsah přijímací zkoušky:

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 • Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 • Komplexnost projevu v německém jazyce
 • Slovní zásoba
 • Celkový přehled v rámci oboru

Uchazeč o studium musí při přijímací zkoušce získat min. 70 bodů.

Postgraduální studium

V rámci postgraduálního vzdělávání je možné složit na katedře germanistiky státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. Přijímací zkouška se nekoná, je pouze nutné po dokončení rigorózní práce si podat žádost o konání státní rigorózní zkoušky a písemně se k ní přihlásit.

Bližší informace získáte na Studijním oddělení FF OU.

Zájemci se také mohou po absolvování magisterského studia přihlásit do tříletého doktorského studia Německá filologie, které probíhá denní nebo kombinovanou formou. Po úspěšném obhájení disertační práce a státní závěrečné zkoušce získají pak doktorandi titul Ph.D.

Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost. Zájemci o studium, jejichž disertační práce bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů. Zájemci o studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách. Uchazeč představí svou odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své disertační práce.

Uchazeč musí při ústní přijímací zkoušce získat min. 80 bodů.

Bližší informace k doktorskému studiu získáte na Studijním oddělení FF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2019