Přijímací řízení na katedře germanistiky

Na katedře germanistiky je možno studovat ve všech typech vysokoškolského studia; nabízíme jak bakalářské a navazující magisterské, tak i doktorské studium.

Pregraduální studium

Uchazeči si mohou vybrat z následujících variant:

 • Němčina pro odbornou a profesní komunikaci − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
 • Němčina pro odbornou a profesní komunikaci − kombinovaná forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá pouze ve středy)
 • Německá filologie − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
 • Německá filologie − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)
 • Německá filologie se zaměřením na vzdělávání − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF, PdF nebo PřF)

Forma přijímací zkoušky

Ústní přijímací zkouška.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací pohovor probíhá v německém jazyce. Uchazeč se představí a pohovoří o své motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Německá filologie. V rámci pohovoru, který je zaměřen na běžná konverzační témata, se předpokládá schopnost samostatného souvislého projevu, schopnost adekvátně reagovat na dotazy a také obecná znalost reálií německy mluvících zemí.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce, komplexnost projevu, užitá slovní zásoba a také motivace ke studiu zvolené varianty studijního programu.

Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na certifikáty o vykonaných zkouškách z německého jazyka.

Doporučená literatura

Středoškolské učebnice odpovídající min. úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, např. Direkt interaktiv, Super!, d.leicht, Studio [21] apod.

V rámci dvouletého navazujícího magisterského studia je potřeba rozlišovat, o který obor se jedná.

 1. Pro níže uvedenou variantu se přijímací zkouška nekoná.
  • Německý jazyk pro SŠ − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF, PdF nebo PřF)
 2. Pro níže uvedené varianty musí všichni uchazeči o studium vykonat přijímací zkoušku, která ověří jejich předpoklady pro vstup do magisterského studia.
  • Německá filologie − prezenční forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá během celého týdne)
  • Německá filologie − kombinovaná forma studia, jednooborové studium (výuka probíhá pouze v pátky)
  • Německá filologie − prezenční forma studia, dvouoborové studium (výuka probíhá během celého týdne, je potřeba si zvolit ještě další studovaný obor z FF nebo PřF)
  • Němčina pro překlad (prezenční forma studia, výuka probíhá během celého týdne)

Forma přijímací zkoušky

Ústní.

Obsah přijímací zkoušky

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška není promíjená.

Doporučená literatura

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Postgraduální studium

V rámci postgraduálního vzdělávání je možné složit na katedře germanistiky státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. Přijímací zkouška se nekoná, je pouze nutné po dokončení rigorózní práce si podat žádost o konání státní rigorózní zkoušky a písemně se k ní přihlásit.

Bližší informace získáte na Studijním oddělení FF OU.

Zájemci se také mohou po absolvování magisterského studia přihlásit do čtyřletého doktorského studia Německá filologie, které probíhá denní nebo kombinovanou formou. Po úspěšném obhájení disertační práce a státní závěrečné zkoušce získají pak doktorandi titul Ph.D.

Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost. Zájemci o studium, jejichž disertační práce bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů. Zájemci o studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách. Uchazeč představí svou odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své disertační práce.

Uchazeč musí při ústní přijímací zkoušce získat min. 80 bodů.

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Bližší informace k doktorskému studiu získáte na Studijním oddělení FF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2022