Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie - Ruská filologie

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Německá filologie

Studijní program v kostce

Vystudovali jste program spjatý s německým jazykem, ale ještě nejste definitivně rozhodnutí, jak a kde chcete pracovat? Chcete studiem získat vzdělání ve dvou různých oborech a rozšířit si tak možnost uplatnění na pracovním trhu? Chcete psát závěrečnou práci v němčině? Pak si zvolte studium varianty maior v rámci Německé filologie.

Studiem získáte schopnost komunikovat v německém jazyce ústně i písemně na velmi pokročilé úrovni C2. Prohloubíte si teoretické i praktické znalosti v lingvistické a literárněvědné oblasti a budete se hluboce orientovat v historii, kultuře i politice německy mluvících zemí. Vaše znalosti budete umět vhodně propojovat a aplikovat při řešení praktických problémů.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři Německé filologie varianty maior budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Německá filologie

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Naše studentka prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat komunikační dovednosti a znalosti z oblasti lingvistické a literární, které jste nabyli v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence, samostatně zpracovávat odborná témata při seminárních pracích a diplomové práci, kooperovat, komunikovat a vědecky diskutovat s Vašimi kolegy při výuce a aktivně se zapojovat do akcí katedry.

Co se naučíte?

Po absolvování varianty maior v rámci Německé filologie budete umět komunikovat v německém jazyce na velmi pokročilé úrovni C2, a to písemnou i ústní formou. Budete mít široký přehled o vývoji německého jazyka a literatury od minulosti po současnost a zároveň si osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty z různých vývojových etap a interpretovat je z různých hledisek.

Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí, budete schopni překládat a tlumočit z a do němčiny a upevníte si své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Budete schopni napsat diplomovou práci v německém jazyce a následně ji obhájit v rámci státní závěrečné zkoušky.

Kde a jak se uplatníte?

Budete vybaveni vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a interkulturní kompetenci. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU. V rámci celoživotního vzdělávání můžete doplnit pedagogickou způsobilost a rozšířit tak možnost svého uplatnění na oblast školství. Absolventi s hlubokým zájmem o obor mohou rovněž pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve státní správě s němčinou
 • redaktor/reportér s němčinou
 • pracovník ve vzdělávacích zařízeních s němčinou
 • referent v zahraničních institucích a orgánech EU
 • specialista nákupu s němčinou
 • manažer pro externí komunikaci s němčinou
 • manažer marketingu s němčinou
 • manažer pro vzdělávání a školení
 • obchodní zástupce s němčinou

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška není promíjená.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .