OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura v kombinované formě je pokračováním bakalářského studijního programu. Cílem dvouletého jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru je připravit odborníky - germanisty s jazykovou kompetencí na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří mají hluboké znalosti synchronní i diachronní lingvistiky, literární teorie a německé literatury. Absolventi se dokáží orientovat v širších historických a společensko-kulturních souvislostech, zejména v problematice česko-německých vztahů.
Profil absolventa:Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura student dosáhne jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále bude mít výbornou znalost lingvistiky, německé literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturně-společenský a politický přehled, zvláště v oblasti česko-německých vztahů. Absolvent bude disponovat vytříbeným mluveným i písemným projevem, bude schopen komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Získané znalosti bude schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe, v programech celoživotního vzdělávání nebo v rámci doktorského studia.
Absolvent studia najde uplatnění především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích, v institucích kulturně-společenského charakteru spolupracujících s německy mluvícími zeměmi, v informačních agenturách, v odděleních exportu českých firem spolupracujících se zahraničními firmami, ve středním managementu firem německy mluvících zemí, ve státní správě a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
U uchazeče se předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí v rozsahu bc. studia, dále schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:U navazujícího magisterského studijního oboru, kde se nekoná přijímací zkouška nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
social hub