Pozvánka na habilitační přednášku pro odbornou veřejnost Mgr. Martina Mostýna, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na habilitační přednášku s názvem Výrazové prostředky emocionality ve variantních kontextech (Ausdrucksmittel der Emotionalität in varianten Kontexten) Mgr. Martina Mostýna, Ph.D., vedoucího KGE FF OU, která se uskuteční dne 9. prosince 2022 ve 13h v místnosti D 107 (budova D).

Abstrakt:

Lingvistika emocí zkoumá vztah mezi emocemi a jazykem, přičemž definuje emocionalitu jako celkový emoční potenciál textu, který zahrnuje kategorie výraz emocí, popis emocí a evokaci emocí. Emocionalita je v jazyce vyjádřena pomocí široké škály lexikálních, syntaktických, textových i prosodických prostředků a jejich volba závisí na různých externích textových faktorech (producent a recipient textu, funkce textu, komunikační situace apod.). Přednáška se zabývá otázkou, jak se proměňují výrazové prostředky emocionality v různých kontextech. Pozornost je zaměřena na vybrané oblasti komunikace, a sice na mediální diskurz (čtenářské komentáře, sportovní zpravodajství), institucionální diskurz (právní a lékařské poradenství) a na populárně-naučný diskurz (emocionalizační strategie v rámci popularizace vědních poznatků).

Die Emotionslinguistik untersucht das Verhältnis zwischen Sprache und Emotionen, wobei „Emotionalität“ als das ganze in einem Text enthaltene emotionale Potenzial definiert wird, das die Kategorien Ausdruck von Emotionen, Sprechen über Emotionen und Evozieren von Emotionen umfasst. Die Emotionalität wird in der Sprache mithilfe einer breiten Palette von lexikalischen, syntaktischen, textuellen sowie prosodischen Mitteln ausgedrückt und ihre Wahl ist von diversen textexternen Faktoren abhängig (Textproduzent und -rezipient, Textfunktion, Kommunikationssituation u. a.). Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie die Ausdrucksmittel der Emotionalität in verschiedenen Kontexten variieren. Das Augenmerk wird auf ausgewählte Kommunikationsbereiche gerichtet – auf den medialen Diskurs (Leserkommentare im Internet, Sportberichterstattung), auf den institutionellen Diskurs (Rechtsberatung und medizinische Beratung) und auf den populär-wissenschaftlichen Diskurs (Emotionalisierungsstrategien im Rahmen des Wissenstransfers).


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2022