Slavnostní křest na katedře germanistiky

Dne 4. října 2022 katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala v S-zóně Univerzitní knihovny slavnostní křest, kterého se zúčastnili kromě studentek a studentů KGE také rektor OU prof. MUDr. Jan Lata, CSc., děkan FF doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., a další hosté i přátelé naší katedry. Ti všichni přišli oslavit vydání ne jedné, ale rovnou dvou publikací, jejichž autory jsou prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., a prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Publikace jsou výstupem projektu GAČR 2018-2020 Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext – jazyková analýza – edice. Jelikož se jedná o obsáhlé kompendium, které zahrnuje 560 rukopisných stran, rozdělili jej autoři do dvou svazků. První nazvali Nemoci a jejich léčení (Krankheiten und ihre Behandlung), druhý Pravidla zdraví a Circa instans (Die Regeln der Gesundheit und das Circa instans). Stěžejním úkolem, který si autoři kladli, bylo zpřístupnit formou kritické edice co nejširší veřejnosti jedno z nejobsáhlejších děl německé středověké lékařské literatury, jehož autor je v literatuře znám jako Hesse, Žid ze Salmsu. Názory na to, odkud tento lékař pocházel, se v literatuře různí: je označován jako Žid ze Solmsu nebo Žid ze Salmsu a jeho původ spojován s Hessenskem. Lenka Vaňková a Václav Bok ale dospěli k jinému závěru. Podle nich se onen židovský autor, o němž se nedochovaly tměř žádné údaje, nazýval Hesse a pocházel ze Salinsu, konkrétně zřejmě z francouzského Salins le Bains. O něm je známo, že odtud byla v roce 1374 vyhnána židovská komunita. Hessovo kompendium je encyklopedickým dílem zahrnujícím znalosti z oblasti interní medicíny, anatomie, fyziologie, chirurgie, farmakologie i správné výživy. Už jen tento výčet naznačuje, jak náročné bylo vypořádat se s obrovským spektrem odborné slovní zásoby a přiblížit toto dílo soudobému čtenáři. Autorům se toto určitě podařilo a přejeme jim, aby se splnilo jejich přání – tedy aby kniha sloužila jako východisko k dalšímu studiu odborníkům z oblasti medicíny či farmacie a aby současně uspokojila ty, kdo se zajímají o středověkou medicínu.

Doc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.


Slavnostní křest katedry germanistiky
Autor: dr. Milan Pišl
Slavnostní křest katedry germanistiky
Autor: dr. Milan Pišl
Slavnostní křest katedry germanistiky
Autor: dr. Milan Pišl
Slavnostní křest katedry germanistiky
Autor: dr. Milan Pišl

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2022