Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity významný německý lingvista, prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für Deutsche Sprache v Manheimu a na zdejší univerzitě vedl katedru německé lingvistiky. Jako hostující profesor se bude podílet na přípravě a realizaci výuky, povede lingvistická kolokvia a bude konzultovat odborná témata se studenty doktorského studia a se členy katedry germanistiky. Přijetí do řad pracovníků Filozofické fakulty bylo stvrzeno přijetím u děkana, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Svůj pobyt v Ostravě, který se uskutečnil díky projektu „Efektivní internacionalizace formou zapojení významného zahraničního hostujícího profesora“ v rámci grantového programu „Towards Better Internationalization“ (To Be In), pan profesor zahájil přednáškou na téma Deutsch. Eine europäische Sprache am Beginn des 21. Jahrhunderts, kterou proslovil před zaplněnou aulou Ostravské univerzity. V rámci výuky seznámil studenty s aktuálními tendencemi moderní němčiny, o výsledky svého výzkumu se podělil na kolokviu s doktorandy, slavnostně pokřtil publikaci Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten, jejíž vydavatelkou je prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. Poslední detaily budoucí spolupráce mezi mezinárodně uznávaným odborníkem a členy katedry germanistiky byly doladěny na společné slavnostní večeři v restauraci „Moravská chalupa“.


Nový hostující profesor na katedře germanistiky
Nový hostující profesor na katedře germanistiky
Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2019