Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Máte zájem studovat angličtinu s důrazem na Business English a překlad? Pak je tento studijní program určen právě vám. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Anglická filologie – Angličtina pro překlad.

Co znamená kombinovaná forma studia:

 • Kombinované studium klade důraz na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia.
 • Kontaktní přímá výuka probíhá jednou týdně každou středu od 9:00 h. a trvá do 17:20 h. Výuka v zimním semestru začíná zpravidla poslední týden v září a rozvrhy jsou k dispozici obvykle koncem srpna. Výuka v letní semestru začíná zpravidla druhý týden v únoru a rozvrhy jsou k dispozici zpravidla koncem ledna.
 • Vybrané předměty mohou mít podobu tutoriálu: výuka předmětu pomocí tutoriálu probíhá formou tří prezenčních setkání během semestru. Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují také konzultace, diskuse k problémovým aspektům výuky, procvičení nastudované látky, dále slouží k rozboru hodnocení samostatných prací a k průběžné kontrole studia.
 • Termíny tutoriálů jsou součástí rozvrhů na každý semestr.
 • Výuka probíhá ve třech budovách – v centru Ostravy na ul. Reální 5 (Filozofická fakulta OU), na Českobratrské 16 (Fakulta sociálních studií OU) a Mlýnské 5 (Rektorát OU). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu).
 • Samostudium je v každém předmětu studijního programu e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE. E-kurz kromě studijních materiálů obsahuje zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalosti. MOODLE lze rovněž využít pro komunikaci mezi spolustudujícími i pro kontaktování vyučujících.
 • Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně. Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem i mezi studujícími a vyučujícími využíváme prioritně platformu MS Teams, případně jinou dle dohody (Zoom, BigBlueButton v MOODLE).

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci připravuje odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v různých profesních kontextech a v různých typech institucí. Naučíte se, jak lze pokročilou znalost angličtiny využít v business oblasti. Tento studijní program kombinuje studium jazyka s odborným a profesním záběrem. Můžete také získat hereckou zkušenost v anglickém divadle v rámci divadelní skupiny při naší katedře. V prvním ročníku se ponoříte do studia gramatiky a zvukového systému angličtiny, seznámíte se s kulturou, literaturou a reáliemi Velké Británie a USA, osvojíte si základy překladu. V profilovém předmětu Angličtina v odborné komunikaci 1 - 3 se zaměříte na aktivní použití obchodní angličtiny, a to zejména s důrazem na správné užití odborné terminologie a jazykových komunikačních strategií v různých oblastech (např. marketing, management, trh práce, aj.). V seminářích budete pracovat s modelovými situacemi i autentickými texty, které objasňují a ilustrují základní ekonomické koncepce. Semináře obchodní angličtiny doplní výuka anglické obchodní korespondence. V druhém roce studia prohloubíte své znalosti anglické gramatiky z hlediska větné skladby, seznámíte se s lexikologií a stylistikou, v odborném překladu si osvojíte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů. Budete psát bakalářskou práci na téma, které vás zajímá. Ve třetím roce studia prozkoumáte rozvíjející se oblast nových médií a komunikace v nich a korpusových přístupů k výzkumu jazyka. Dokončíte svou bakalářskou práci, která je zásadním výstupem celého studia.

Studijní plán zahrnuje i povinně volitelné předměty bloku internacionalizace jako je Odborná stáž ve firmě s cizím jednacím jazykem, Zahraniční mobilita či druhý cizí jazyk. Případně můžete volit z pestré nabídky výběrových C-kurzů, které Vám umožní angličtinu aktivně použít v reálných situacích. Jde např. o předmět Interkulturní komunikace v praxi: Buddy program 1, 2 (pomoc přijíždějícím zahraničním studentům) aj. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Ve výuce se budete setkávat se zahraničními studenty i učiteli. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

Prozkoumejte angličtinu do hloubky, objevujte americkou i britskou literaturu, zjistěte, co to je ekokritika nebo třeba jak původní obyvatelé Ameriky ovlivnili vývoj angličtiny... O tom, kam všude vás studium angličtiny může zavést, co obnáší a co všechno nabízí, vám poví náš student katedry anglistiky a amerikanistiky Daniel Kopitz.

Co od vás očekáváme?

U přijímací zkoušky musíte prokázat znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Očekáváme, že máte zájem o obor - orientujete se v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Co se naučíte?

Získáte odborné znalosti a dovednosti v oblasti odborného a profesního jazyka, a to prostřednictvím specifických disciplín zaměřených teoreticky i prakticky:

 • ovládáte odborná a empirická východiska lingvistických disciplín včetně odborné terminologie a umíte tak analyzovat a interpretovat jazykové jevy v profesním kontextu a v obchodní angličtině;
 • umíte aplikovat odborné poznatky při řešení případových studií;
 • rozumíte zásadám tvorby odborných a profesních textů;
 • dokážete sestavit funkční obchodní dopisy a emaily;
 • orientujete se v administrativě nezbytné při mezinárodním obchodním styku;
 • rozumíte historickým a kulturním kontextům anglofonních oblastí;
 • ovládáte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů a diskursních domén;
 • získáte jazykovou kompetenci na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi a aktivními studenty s dobrými komunikačními schopnostmi. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v administrativě obecně, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, aj. Někteří absolventi pokračují ve studiu v navazujících magisterských programech.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním testu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován. Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.

Struktura testu:

 1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů)
 2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů)

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu šedesáti pěti bodů (65).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Ackroyd, P. (2004). Albion. Kořeny anglické imaginace. Praha: BB art.
Bromhead, P. (1990). Life in modern America. London: Longman.
Bromhead, P. (1993). Life in modern Britain. Harlow: Longman.
Campbell, N., & Kean, A. (2012). American cultural studies: an introduction to American culture (3rd ed). London: Routledge.
Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University.
Mauk, D., & Oakland, J. (2009). American civilization: an introduction (5th ed.). London: Routledge.
McCormick, J. (2018). Contemporary Britain (4th ed.). London: Palgrave.
Oakland, J. (2016). British civilization: an introduction (8th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
O'Callaghan, B. (1997). An illustrated history of the USA. Essex: Longman.
O'Driscoll, J. (2009). Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.
Peprník, J. (2004). Británie a USA: ilustrované reálie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
Peprník, J. (2012). Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce: (lexikon osob od středověku po rok 1989). Olomouc: Univerzita Palackého.
Purvis, T. L. (2000). Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný.
Wasson, E. A. (2016). A history of modern Britain: 1714 to the present (2nd ed.). Chichester: Wiley Blackwell.
libovolné učebnice anglické gramatiky na úrovni B2/B2+

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .