Charakteristika katedry anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje výuku předmětů v rámci bakalářského oboru Angličtina ve sféře podnikání a v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Anglický jazyk a literatura, který se nabízí buď jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem. Katedra rovněž připravuje v navazujícím magisterském studiu budoucí pedagogy v rámci dvouoborového studia Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Dále katedra nabízí magisterské studium v oboru Angličtina pro překladatelskou praxi a doktorské studium v oboru Anglický jazyk a Anglická a americká literatura.

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje výuku základních jazykovědných a literárně-kulturních disciplín pro anglistické obory. Řada dalších povinně volitelných a výběrových předmětů vychází z vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých členů katedry. Katedra rovněž garantuje praktickou výuku angličtiny pro studenty neanglistických oborů, včetně studentů všeobecného lékařství.

Vědeckovýzkumná činnost katedry anglistiky a amerikanistiky je zaměřena na lingvistiku, literární vědu, translatologii a kulturologii. Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou českých a zahraničních institucí v rámci programu Erasmus a na základě bilaterálních smluv.

Katedra poskytuje služby v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Učitelům nabízí možnost získat aprobaci pro výuku angličtiny v rámci Rozšiřujícího studia anglického jazyka a literatury pro střední školy a Rozšiřujícího studia anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň základních škol.