Výzkumný záměr Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny FF OU

de Výzkumný záměr Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny FF OU schválený jako jeden z hlavních směrů výzkumu Ostravské univerzity.

Bulletin CVOJ soubor pdf 0,43 MB

Proměny odborného diskursu v kulturních kontextech: Nové a inovované textové druhy/žánry

Východiska výzkumného záměru

V současné době globalizace, ve společnosti označované nálepkou “společnost vědění” neustále narůstá význam odborné komunikace, a to nejen v mateřském, ale i v cizím, zejména anglickém (a ve střední Evropě také v německém) jazyce. Zaměření výzkumného záměru týmu, jehož členové spolupracují od roku 2011 v rámci Centra výzkumu odborného jazyka na FF OU, je dáno proměnami, jimiž prochází odborná komunikace v současnosti. Vnímání těchto změn a jejich aplikace je totiž jedním z důležitých předpokladů prosazení výsledků domácího vědeckého bádání a odborné praxe v mezinárodním měřítku a zároveň je i nezbytným faktorem pro úspěšné šíření odborných poznatků v široké veřejnosti. Neboť odborný diskurz je v současné době vnímán jako komunikační oblast, na které participují nejen odborníci různého stupně specializace, ale také neodborníci, resp. široká veřejnost.

Proměny a dynamický vývoj odborného diskursu vystoupí na povrch, především zaměříme-li se na roli mimojazykového, kulturního kontextu a na srovnání diskursních charakteristik v různých kulturních kontextech. Takové srovnání odhaluje různé formy interakce tendencí globalizačních a lokalizačních, tj. na jedné straně tendenci přizpůsobit podobu textových druhů a žánrů jiným, zvl. dominantním kulturám současného globálního odborného diskursu a na straně druhé tendenci zachovat v nich specifické, vývojově podmíněné rysy kultury domácí – výsledkem bývá tzv. „glokalizovaná“ podoba zvl. nových či inovovaných textových druhů/žánrů (termín glokalizace byl zprvu užíván zvláště v translatologii při zkoumání vhodných překladatelských postupů při převodu textů zvl. reklamního typu). Významnou roli hraje v souhře globalizačních a lokalizačních tendencí užívání angličtiny v roli lingua franca celosvětového měřítka.

Škálu textových druhů/žánrů i vnitřní strukturu některých z nich ovlivnil nástup internetu a stálý rozvoj digitálních médií a také společenská potřeba a požadavek, aby instituce, včetně výzkumných a vzdělávacích, prezentovaly svou práci a nové poznatky veřejnosti, upozorňovaly na sebe, aktivněji probouzely zájem uchazečů či kvalitních pracovníků. Do odborného diskurzu tak pronikají ve specifické podobě, ale ve značné míře prvky přesvědčovací i přímo prvky reklamní, kterým byl dříve svět odborné komunikace do značné míry uzavřen.

Technologie internetu i nové technické možnosti mimo internet výrazně přispívají k rozvoji multimodalizace diskursu: verbální vyjádření je nejen prvky vizuálními a audiovizuálními doprovázeno, ale jednotlivé mody tvoří integrovaný celek a význam sdělení spoluvytvářejí (např. v internetových prezentacích, u konferenčních prezentací i pravidelných přednášek). Multimodální charakter komunikace přirozeně není novinkou, význam a zastoupení neverbálních modů v textových druzích/žánrech odborného a institucionálního diskursu však v posledním desetiletí nepochybně výrazně vzrostly.

Cíle výzkumného záměru

Výzkumný záměr týmu Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny vychází z odborného zaměření členů týmu a jejich výzkumných výsledků a zkušeností a reaguje na výše uvedené trendy, jejichž projevy v oblasti odborné komunikace ještě nebyly v úplnosti popsány. Zvláště chybí analýzy kontrastivní, zachycující kulturní specifičnost nových a inovovaných textových druhů/žánrů.

Povaha týmového výzkumu a interdisciplinární složení týmu, který je tvořen germanisty a anglisty, přičemž druhým oborem některých z nich je bohemistika, umožňuje věnovat se paletě textových druhů/žánrů šířeji a srovnat jejich formy a funkce v anglosaském, germánském a českém prostředí. Kontrastivní charakter výzkumného záměru si žádá a současně umožňuje srovnání terminologického rámce anglistického, germanistického a bohemistického a zjištění jejich kompatibility a míry funkční ekvivalence. Svébytnost a zároveň funkční paralelnost systémů ilustrují již varianty klíčového termínu výzkumného záměru, tj. termínu textový druh, užívaného v germanistice, jemuž v anglistice funkčně odpovídá termín žánr.

Z hlediska metodologického je výrazným přínosem propojení přístupů a dosavadních poznatků výzkumu bohemistického (Daneš, Čmejrková, Hoffmannová), anglistického (Halliday, Swales, Bhatia, Mauranen) a germanistického (např. publikace Hoffmann: Fachprachen/Language for special purposes 1998, Kalverkämper/Baumann: Fachliche Textsorten (1996), Göpferich: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik (1995)). Ani zde však nejsou uceleně popsány změny související s nástupem nových informačních technologií.

Cílem výzkumu je provést zevrubnou analýzu změn, kterými procházejí tradiční textové útvary odborné komunikace, a analýzu vybraných nových textových druhů/žánrů odborného diskursu, přičemž zvláštní pozornost je věnována roli a vzájemné kooperaci verbálních a neverbálních prvků a specifickým rysům, kterými se v ustrojení textového typu/žánru projevuje jeho elektronická realizace. Klíčovým úkolem výzkumu je na základě širokého interkulturního srovnání paralelních útvarů anglosaského, germánského a českého prostředí poskytnout tvůrcům z českého prostředí informace o interkulturních rozdílech v rámci odborného diskurzu.

Předmětem výzkumu jsou:

 1. Textové druhy/žánry akademického diskurzu:
  • konferenční příspěvky. Jejich současná podoba je ve většině výzkumných oborů výsledkem interakce mezi elektronickou prezentací a výkladem referujícího, přičemž v daleko větší míře než dosud se  při ústní prezentaci uplatňují postupy vedené snahou zaujmout posluchače.
  • odborné články. Analyzovány budou např. změny související s konvencionalizací struktury, komunikačními strategiemi, podílem neverbálních složek.
  • vysokoškolské učebnice. Předmětem výzkumu budou persvazivní postupy v oblasti metadiskurzu realizované na různých úrovních jazykové výstavby textu.
 2. Textové druhy/žánry populárně-naučného diskurzu:
  • Články v tisku (denním tisku i populárně naučných časopisech): zastoupení odborné terminologie, využití emocionalizačních strategií.
  • Odborné relace v televizi: propojení verbální a neverbální složky, způsob prezentace odborných témat.
 3. Textové druhy/žánry nových medií:
  • internetové diskuse a blogy vedené odborníky a/nebo zaměřené na odborná témata: specifické aspekty interakce mezi odborníky a neodborníky v relativně anonymním prostředí.
  • webové stránky vědeckých a vzdělávacích institucí: způsoby prezentace odborných informací široké veřejnosti. Specifika komunikace na Facebooku.

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2023