Vydané publikace CVOJ

 
2022
2019
2018
2017
2015
2014
2011

Das medizinische Kompendium des ›Juden von Salms‹

Das medizinische Kompendium des ›Juden von Salms‹

Vaňková, Lenka / Bok, Václav (2022): Das medizinische Kompendium des ‚Juden von Salms‘, Band 1, Buch 1-3: Krankheiten und ihre Behandlung, Berlin, Boston: De Gruyter, 389 s. ISBN 9783110731248.

Lékařské kompendium autora, který je znám jako Hesse, Žid ze Salmsu, registruje odborná veřejnost téměř devadesát let, ale i když bylo v odborné literatuře často poukazováno na nutnost jeho zpracování, zatím toto dílo nebylo blíže zkoumáno. Důvodem byla vedle velkého rozsahu díla jistě také jeho obsahová různorodost. Kompendium je totiž encyklopedií středověké medicíny zahrnující texty z oblasti interní medicíny, chirurgie, farmacie/botaniky i profylaxe (regimen sanitatis). Edice textů si tak vyžádala znalost terminologie nejrůznějších oborů středověké medicíny a navíc - vzhledem k tomu, že text je silně poznamenán dialektem autora - také znalost zvláštností daného dialektu. Velký význam pro recepci textů mají doprovodné kapitoly. Úvodní kapitoly 1. dílu poskytují nový pohled na původ daného autora a dosud chybějící srovnání všech tří dochovaných rukopisů daného kompendia. Každý z editovaných textů je uveden kapitolou, která přináší jeho obsahovou analýzu a zařazení do historického kontextu daného textového druhu.

Obsah

 

Das medizinische Kompendium des ›Juden von Salms‹

Das medizinische Kompendium des ›Juden von Salms‹

Vaňková, Lenka / Bok, Václav (2022): Das medizinische Kompendium des ‚Juden von Salms‘, Band 2, Buch 4-6: Die ›Regeln der Gesundheit‹ und das ›Circa instans‹, Berlin, Boston: De Gruyter, 408 s. ISBN 978-3-11-073125-5.

Druhý díl Lékařského kompendia tzv. Žida ze Salmsu obsahuje edici Hessových pravidel správné životosprávy, které jsou rozděleny do dvou částí (kniha 4 a 6), a německý překlad latinského herbáře známého pod názvem Circa instans. Součástí 2. dílu jsou i kapitoly, které kromě obsahové analýzy a zařazení do historického kontextu daného textového druhu dokládají na příkladu Hessova textu různorodost textových postupů a různé překladatelské přístupy k výchozímu latinskému textu.

Obsah

 

Das Fachwort in der Tagespresse

Das Fachwort in der Tagespresse

Lenka Vaňková (eds.). Das Fachwort in der Tagespresse. Forum für Fachsprachenforschung, Band 159. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2019. 152 s. ISBN 978-3-7329-0628-4

Technický pokrok a vědecké inovace jsou impulsem pro tzv. explozi odborných jazyků. Média přinášejí veřejnosti stále více termínů, které mají vliv na běžnou komunikaci obyčejných lidí. Jako vhodný prostředek pro šíření odborných výrazů slouží denní tisk. Autorky a autoři této publikace ukazují v kontextu translatologie a didaktiky odborného jazyka, jak se tato zprostředkovatelská role médií vyvinula a jak vypadá transfer odborných informací v současném denním tisku. Za účelem analýzy nejen různých vlastností termínů, ale také odlišných strategií slovotvorby, byla z denního tisku vyexcerpována rozsáhlá databáze termínů, která byla vytvořena pomocí e-learningové platformy Moodle.

Obsah soubor pdf 0,06 MB

 

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten

Lenka Vaňková (eds.). Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. Forum für Fachsprachenforschung, Band 147. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2018. 266 s. ISBN 978-3-7329-0530-0

Odborná publikace vyšla v renomovaném německém nakladatelství specializujícím se na odbornou literaturu Frank & Timme Verlag, a to v jeho prestižní řadě Forum für Fachsprachenforschung. Profesorka Lenka Vaňková spolu s dalšími lingvisty zpracovala téma odbornosti a odborného jazyka z různých perspektiv a také v odlišných kontextech. Na publikaci se podíleli členové Centra a také katedry germanistiky - Dr. Martin Mostýn, Dr. Milan Pišl, Dr. Eva Polášková a také Marco Winkler M.A.

Publikace vychází z teze, že odborný jazyk a odbornost textu jsou v úzké souvislosti s daným textovým druhem a jeho kontextem. Co však tvoří odbornost určitého textu? Publikace přináší historický přehled a ten přestavuje výchoz bod teoretických východisek pro interdisciplinární výzkum a konkrétní analýzy širokého spektra textů. Na příkladech textů jako jsou novinové články, správní texty, právní dokumenty, učebnice a slovníky, populárně naučné texty nebo online texty internetového poradenství, ukazují autorky a autoři, jakými prostředky se prvky odbornosti projevují v různých textech a kontextech.

Obsah soubor pdf 0,07 MB

 

Fachliches in der Presse

Fachliches in der Presse

Vaňková, Lenka (et al). Fachliches in der Presse. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 142 s. ISBN 978-80-7464-959-2

Tato publikace navazuje na činnost Centra výzkumu odborného jazyka a jím realizovaný projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222). Profesorka Lenka Vaňková v rámci svého návazného projektu SGS21/FF/2016-2017 Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu spolu se studenty doktorského a magisterského studia vydala publikaci, která se v různých perspektivách věnuje užití odborné terminologie v současném německém denním tisku.

Obsah soubor pdf 0,07 MB

 

Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse

Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse

Satzger, Axel / Vaňková, Lenka / Wolf, Norbert, Richard. Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 322 s. ISBN 978-80-7464-745-1

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní konference „Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse“, kterou ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 uspořádalo na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Centrum výzkumu odborného jazyka. Toto mezinárodní setkání badatelů, které reflektovalo aktuální trendy v oblasti odborného jazyka a výzkumu odborného diskurzu, se uskutečnilo v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0222 „Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity“. Publikace obsahuje německy a anglicky psané studie, jež se věnují tématům, jako jsou různé formy odborných textů a diskurzů s ohledem na jejich stabilitu a inovativnost, dále problematice multimodality a multimediality, odborným termínům v různých kontextech a také odborné komunikace mezi experty a laiky.

Obsah soubor pdf 0,43 MB
Celá publikace soubor pdf 4,22 MB

 

Professional Genres from an Interpersonal Perspective

Professional Genres from an Interpersonal Perspective

Tomášková, Renáta / Hopkinson, Christopher / Zapletalová, Gabriela (eds.). Professional Genres from an Interpersonal Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 277 s. ISBN 978-1-4438-8697-0

Monografie prezentuje výzkumné výsledky zakotvené ve dvou badatelských oblastech: žánrové analýze a v oblasti interpersonální jazykové složky; hlavním cílem monografie je analýza jejich vzájemných vztahů a vzájemného působení a možné vzájemné podmíněnosti žánrových konvencí a realizace interpersonálních významů z pohledu funkčně systemické lingvistiky M.A.K. Hallidaye a analýzy diskursu. Jednotlivé kapitoly se soustředí na různé aspekty realizace interpersonální metafunkce ve vybraných žánrech odborného diskursu, který je zde pojímán šířeji nejen jako komunikace mezi odborníky, ale také mezi odborníky a laickou veřejností. Monografie je členěna do devíti kapitol ve třech oddílech soustředěných na čtyři komunikační oblasti – masmediální diskurs, akademický diskurs a institucionální a reklamní diskurs. Vzhledem k tomu, že analyzované žánry institucionálního diskursu vykazují výrazné hybridní rysy reflektující jejich propojení s diskursem reklamním: vedle prezentace činností a služeb institucí plní také cíle propagační, jsou oba typy diskursu zahrnuty v jednom oddíle. Monografie dokládá všudypřítomnost, různorodost a bohatost interpersonálních strategií a ukazuje, že jejich postavení v široké paletě žánrů a typů diskursu je vždy významné či přímo zásadní. Žánry jsou nedílnou součástí společenského a kulturního prostředí a jako takové podléhají jeho konvencím, současně však pružně reagují na jeho potřeby, proměňují se a vyvíjejí. Dynamický charakter žánrů tak nepřestává inspirovat diskusi a výzkum, jehož je publikovaná monografie drobnou součástí.

Obsah soubor pdf 0,50 MB

 

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert)

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert)

Vaňková, Lenka (eds.). Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert). Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-7464-193-0

Kniha vychází z projektu GA ČR „Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích“, kde prof. Lenka Vaňková navazuje na výzkum rukopisů s lékařskou tématikou, který má v Německu již dlouholetou tradici, a také na vlastní dosavadní výzkumy, uskutečněné převážně v moravských archivech a knihovnách. Kniha vychází ze skutečnosti, že v ČR je značný počet rukopisů z období pozdního středověku a raného novověku a že tato problematika zatím stála neprávem stranou badatelského zájmu germanistů. Publikace mapuje tento dosud většinou nepodchycený rukopisný materiál, přináší základní jazykovědné hodnocení rukopisů a upozorňuje na díla důležitá z hlediska vývoje odborného německého lékařského jazyka i z hlediska vývoje medicíny. Soupis rukopisů a doprovodné edice a studie mají interdisciplinární dosah a mohou tak sloužit nejen pro potřeby lingvistického bádání, ale také odborníkům jiných disciplín – zvláště z oblasti dějin medicíny a farmacie.

Obsah soubor pdf 0,39 MB

 

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten

Mostýn, Martin. Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 280 s. ISBN 978-80-7368-954-4

Publikace pojednává o užití gramatických prostředků jazykové kondenzace informace v ekonomických textech na třech úrovních abstrakce: v odborných pojednáních (nejvyšší stupeň), v návodech na obsluhu různých přístrojů a průmyslových aplikací (střední stupeň) a v populárně-naučných textech (nejnižší stupeň). Výzkum navazuje na studie struktury odborného jazyka provedené od 70. let minulého století jak německými, tak českými lingvisty a obohacuje dosavadní výzkum o nové poznatky z oblasti heterogenního jazyka ekonomie. Pozornost je věnována zejména syntakticko-sémantickým charakteristikám jednotlivých kondenzovaných syntagmat a také pragmaticko-funkčním faktorům, které ovlivňují jejich užití v textu. Kromě syntaktických prostředků kondenzace informace, kterým je věnována hlavní pozornost, jsou zmíněny také další jazykové prostředky jako slovotvorba a kondenzace na úrovni textu pomocí lexikálních prostředků. Součástí práce je rovněž verifikace některých konceptů měření srozumitelnosti textu a nastínění relace mezi intenzitou kondenzace informace v textu a jeho porozuměním.

Obsah soubor pdf 0,10 MB