Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst. Na akci se spolupodílely katedry dějin umění a kulturního dědictví (KDU) a české literatury a literární vědy (KČL) spolu s Centrem regionálních studií. Organizátoři akce - dr. Jaromír Olšovskýdoc. Jan Malura - zdůraznili ve výběru hostů mezioborový aspekt studia, který je při bádání o poutích samozřejmě nutný, neboť se dostáváme na půdu, kde se stýkají otázky kulturněhistorické, kunsthistorické, literárněhistorické, etnologické, vlastivědné ad. Vystupující se tedy rekrutovali z různých oborů a rovněž z různých pracovišť (z FF Masarykovy univerzity např. dorazil etnolog dr. Roman Doušek, z pražského Archivu Národního muzea dr. Kateřina Pařízková, zúčastnila se rovněž stálice na poli výzkumu poutních míst českého Slezska, paní dr. Marie Schenková). Rovněž přísedící hosté dorazili z rozličných vědeckých pracovišť republiky (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Slezské zemské muzeum ad.). Workshop však byl zaměřen rovněž k potřebám studentů doktorského studia (vystoupily Mgr. Tereza Střelcová z KDU a Mgr. Monika Szturcová z KČL). Jednání nemělo za úkol dobrat se hotových výsledků, ale nastínit možné přístupy a inspirovat se metodami jiných vědních oborů, které jsou v případě témat žádajících si interdisciplinární přístup vždy přínosem. Tomu odpovídala také bohatá diskuze nad pronesenými příspěvky a otázkami. Ačkoli samotný workshop nebude ústit do vydání sborníku, část zúčastněných z FF OU připravuje na příští rok vydání knihy o poutích z Moravy a českého Slezska do Čenstochové v době raného novověku a 19. století.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016