Centrum regionálních studií slaví 20 let od svého vzniku

Při příležitosti dvacetiletého výročí od vzniku Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity, jehož transformací vzniklo nynější Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jsme připravili časovou linku představující významné události spjaté s činností Ústavu/Centra. Zavzpomínejte s námi nad těmito daty a fotografiemi nebo si prohlédněte přehled vydaných publikací s jejich krátkým popisem v sekci Publikační činnost.

Z historie Ústavu/Centra regionálních studií

1996

Založení Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity na základě výzkumného záměru MŠMT ČR z roku 1995 se snahou podpořit vědeckou činnost na vysokých školách. Za plné podpory tehdejšího rektora OU prof. Jiří Močkoře vzniklo mimo Ústav pro fuzzy modelování také humanitně orientované vědeckovýzkumné pracoviště. Ředitelem Ústavu pro regionální studia OU se stal prof. Jiří Svoboda, jeho zástupkyní doc. Svatava Urbanová. Interními vědeckými členy se stali především pracovníci z katedry české literatury a dějin umění. Vzpomínkový text prof. Jiřího Svobody na založení Ústavu naleznete zde.

Prof. Jiří Svoboda – první ředitel Ústavu pro regionální studia

1997

Ve dnech 26.–27. listopadu 1997 se konala první mezinárodní vědecká konference o regionalismu a literatuře v regionu.  Zúčastnili se jí přední regionální badatelé, např. dr. Hek z Moravského zemského muzea v Brně, doc. Viktora z PF Západočeské univerzity v Plzni, prof. Petrů z Filozofické fakulty UP v Olomouci či dr. Macura, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze, kteří v dalších letech oponovali projekty Ústavu. Ze zahraničních účastníků z Německa, Polska a Slovenska jmenujme alespoň dr. Dubeck (Univerzita Lipsko), prof. Nowakowskou-Kempnou (Slezská univerzita v Katovicích), prof. Rosnera (Slezská univerzita v Katovicích, filia v Cieszyně), doc. Žemberovou (Prešovská univerzita).  Z konference vyšel sborník Region a jeho reflexe v literatuře.

Publikace Region a jeho reflexe v literatuře

1998

V rámci regionálního bádání vyšel sborník Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region (ed. Jiří Svoboda), výsledek dvouletého grantového projektu GA ČR, k jehož řešení přispěli také historici (prof. Myška), jazykovědci (doc. Šrámek), folkloristé (dr. Šrámková), kunsthistorici (doc. Holý), muzikologové (doc. M. Malura), teatrologové (dr. Štefanides).

Prof. Jiří Svoboda s kolegou prof. Milanem Myškou

1999

Vyšla první edice písňové tvorby Slezska raného novověku – Božanův Slaviček rájský – připravená Janem Malurou a Pavlem Koskem. Zahájila ediční řadu barokní literatury, v níž následovala edice Tannerovy Hory Olivetské (2001) a výbor písní pobělohorských exulantů ze Slezska Čistý plamen lásky (2004).

Edice Slavička rájského Jana Josefa Božana

2000

Vydány Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, kolektivní práce o vývoji literatury od počátku k současnosti. Vedle zkušených regionálních badatelů z OU (prof. Svoboda, doc. Urbanová) se do výzkumu zapojila mladší a střední generace (Mgr. J. Malura, Mgr. Smolka, Mgr. Tomášek, Mgr. Magdoň, doc. Málková, doc. Pilař, dr. Pavera a Mgr. Lechová).

Ústav pro regionální studia získal prostředky pro Institucionální výzkumný záměr MŠMT a jeho hlavní náplní se stala příprava Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Tým regionálních badatelů převážně z řad Katedry české literatury a dějin umění byl rozšířen o historiky, lingvisty, geografy, začalo se spolupracovat se širokým okruhem specialistů z jiných vědeckých institucí a vysokých škol. Vedoucím týmu se stal prof. Svoboda. V letech 2000–05 se obhajovaly výsledky vědecké činnosti. Ústav regionálních studií OU se také podílel na vydávání Nové řady Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, jehož vědeckým redaktorem byl prof. Myška, výzkumným redaktorem prof. Dokoupil.

2001

Založení Knihovny Vojtěcha Martínka. Knihovní fond byl získán odkoupením pozůstalosti dr. Vojtěcha Martínka od dědiců. Knihovna obsahuje mnohé cenné publikace vydané vlastním nákladem autora nebo bibliofilie. V současnosti čítá knihovna 6 287 svazků; některé vzácné kusy jsou digitalizovány Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Knihovna a studovna jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci výpůjčních hodin.

Knihovna Vojtěcha Martínka sloužící zároveň jako zasedací místnost Centra regionálních studií a katedry české literatury a literární vědy

Vyšel Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000), jehož editorkami byly Iva Málková a Svatava Urbanová. Do zpracování 284 hesel byli postupně zapojováni také studenti FF OU. Slovník je výjimečný tím, že obsahuje u všech knižně vydaných děl nakladatelství a místo vydání a soupis dostupné bibliografie. Tisková konference a slavnostní křest slovníku se konaly 10. prosince 2001 v Knihkupectví Librex.

Ze křtu Literárního slovníku severní Moravy a Slezska – kmotr knihy Pavel Janoušek a autorky Iva Málková a Svatava Urbanová Ze křtu Literárního slovníku severní Moravy a Slezska – autorky Iva Málková a Svatava Urbanová s Petrem Becherem, zakladatelem knihkupectví Librex

2004

Dokončení a vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, která vyšla s vročením 2005. Ve dvou svazcích o 1 055 stranách bylo zpracováno 2 300 hesel z 11 tematických okruhů. Vznikla pod vedením prof. Svobody, prof. Myšky a prof. Dokoupila. Spolupracovalo na ní 90 odborníků z OU a z dalších univerzit, vědeckých ústavů a institucí. V koordinační činnosti se osvědčili mladí doktorandi – Mgr. Mainx a Mgr. Šedivá.

První vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy

2005

Slavnostní křest Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy proběhl v únoru 2015 na scéně Divadla Aréna. Kmotry se stali Radovan Lipus, prof. Hubáček a doc. Mrhačová. Encyklopedie vyvolala široký ohlas doma i v zahraničí, psalo se o ní také ve Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ze křtu Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy – na fotografii zleva: prof. Jaroslav Hubáček, tehdejší děkanka doc. Eva Mrhačová, Mgr. Jana Šedivá, kmotr Radovan Lipus a asistující dr. Martin Tomášek

2006

Ústav pro regionální studia nezískal další potřebné finanční prostředky z MŠMT pro svou další činnost, neuspěl ani v projektu GA ČR.  Řešením se stala změna statusu. ÚRS přestal být celouniverzitním pracovištěm a přešel pod Filozofickou fakultu OU. Ředitelkou se stala prof. Urbanová, zároveň stávající vedoucí katedry české literatury, literární vědy a dějin umění. Pokračovalo se ve vědecké činnosti, do vědeckovýzkumné práce byli stále více vtahování talentovaní doktorandi doktorských programů. Pracovníci Ústavu se soutřeďovali na témata, která korespondovala s individuálním vědeckovýzkumným zaměřením.

Druhým ředitelem Ústavu se stala prof. Svatava Urbanová

2011

Došlo k výraznému oživení činnosti, a to díky podpoře děkana prof. Zářického. V Ústavu pro regionální studia byl zaměstnán samostatný vědecký pracovník – dr. Ivánek.

Ve dnech 8.–9. září 2011 se v klubu Fiducia konalo první „prostorové sympozium“, a to za účasti domácích i zahraničních kolegů, z něhož následně vznikla kolektivní monografie Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (editory Jan Malura a Martin Tomášek).

Z prostorového sympozia Město v roce 2011 Publikace Město s podtitulem Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění

2012

Ve dnech 6.–7. září 2012 se (opět v klubu Fiducia) konal druhý ročník prostorového sympozia, tentokrát zaměřený na téma krajiny, z něhož vzešla kolektivní monografie s názvem Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.

Z prostorového sympozia Krajina v roce 2012

Ústav pro regionální studia získal podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012. Vznikly tak reálné podmínky pro realizaci aktualizované verze encyklopedie. Pod koordinačním vedením prof. Urbanové se redakčních prací ujali Zdeněk Smolka a Jakub Ivánek.

2013

Vydána aktualizovaná verze encyklopedie pod názvem Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.

Druhé, rozšířené a aktualizované vydání Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Ve dnech 18.–20. září 2013 se v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konala velká mezinárodní vědecká konference Valašsko – historie a kultura. Vystupovalo 48 specialistů z oborů historie, folkloristiky a etnografie, lingvistiky, dějin architektury.

Z konference Valašsko – historie a kultura ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

2014

Dne 1. 4. 2014 se v ostravském Knihcentru (někdejším Librexu) konala veřejná prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, a to za účasti autorů hesel, novinářů a široké veřejnosti. Vydání vzbudilo značný mediální ohlas

Prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy v ostravském Knihcentru – na fotografii zleva: prof. Lumír Dokoupil, prof. Milan Myška, prof. Jiří Svoboda, prof. Svatava Urbanová, dr. Zdeněk Smolka a dr. Jakub Ivánek

Vyšla kolektivní monografie Valašsko – historie a kultura (editory Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek a Petr Kadlec), která byla doplněna unikátními dobovými fotografiemi. Dne 10. 10. 2014 se na Dole Michal v rámci Akademického dne OU konal první křest knihy. 30. 10. 2014 byla publikace pokřtěna ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Publikace Valašsko – historie a kultura Křest publikace Valašsko – historie a kultura ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – na fotografii zleva: ředitel muzea Ing. Jindřich Ondruš, děkan FF OU prof. Aleš Zářický a ředitelka Ústavu pro regionální studia prof. Svatava Urbanová

Dne 28. 11. 2014 se v Červeném kostele v Hlučíně konala konference Domov na hranici – kulturní život Hlučínska v proměnách času. Stalo se tak z iniciativy katedry germanistiky FF OU a Ústavu pro regionální studia FF OU a ve spolupráci s Muzeem Hlučínska a Sdružením obcí Hlučínska.

Z konference Domov na hranici – kulturní život Hlučínska v proměnách času – na snímku moderující doc. Jan Malura

V rámci spolupráce FF OU s Akademií im. Jana Długosze w Częstochowie se jako součást širšího vědeckého projektu Vzdělanec na provincii konala zářijová literárněvědná konference Pisarz na provincji.  Ze setkání vyšla kolektivní monografie Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji (2015).

2015

Na výzvu vedení OU se proměnil Ústav pro regionální studia FF OU na Centrum regionálních studií FF OU, s platností od 1. 1. 2016. Nové logo Centra navrhl Jakub Ivánek. Slavnostní zasedání se konalo 6. ledna 2015. Vědeckovýzkumný program Centra patří mezi Hlavní směry výzkumu FF OU a je rovněž zařazen mezi hlavní směry výzkumu OU.

Členové Centra regionálních studií v Knihovně Vojtěcha Martínka

Ve dnech 10.–11. září 2015 se konal již třetí ročník mezioborového prostorového sympozia, tentokrát na téma Příroda vs. industriál. Také z tohoto jednání se připravuje odborná monografie.

Z prostorového sympozia Příroda vs. industriál v roce 2015

Ve dnech 22.–23. října 2015 proběhla na zámečku v Petrovicích u Karviné konference s názvem Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Akce uskutečněná ve spolupráci FF OU, Akademie im. J. Długose v Częstochowie, sdružení Silva rerum Polonia a Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky vyústí rovněž ve vydání knižní publikace.

Z konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017