OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jana Raclavská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 610, budova D
funkce:koordinátor programu Erasmus
obor činnosti:mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1845
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Przybyła-Dumin Agnieszka. Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016. s. 77-83. Niematerialne dziedzictwo w Polsce i jego ochrona, III. ISBN 978-83-932093-7-8.

Všechny publikace

Raclavská, J. Frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Język w kontekście kultury II. Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018.
Raclavská, J. I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Raclavská, J. Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera. In: I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2018.
Raclavská, J. Meteodologia badań frazeologii słowiańskiej. 2018.
Raclavská, J. Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej. In: W kręgu dawnej polszczyzny. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018. s. 85-93. VI. ISBN 978-83-7614-398-9.
Raclavská, J. Osiemnastowieczne reguły "dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania" jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej. Staropolskie teksty i konteksty. 2018, 8(1), s. 149-157. ISSN 0208-6336.
Raclavská, J. Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów. 2018.
Raclavská, J. Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny. 2018.
Raclavská, J. Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów. 2018.
Raclavská, J. a Muryc, J. Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa [Konference]. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Polská republika. 2018.
Raclavská, J. Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej. In: W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruń: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. 2018.
Kolberová, U., Raclavská, J., Mizerová, S., Fucimanová, M., Stefanović, M., Klymenko, D., Kadłubiec, W. a Žebroková, D. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.
Muryc, J. a Raclavská, J. Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki. In: 8th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Raclavská, J. Studia Slavica XXII/1. 2018.
Raclavská, J. Studia Slavica XXII/2. 2018.
Raclavská, J. Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře. 2017.
Raclavská, J. Językowy obraz "chleba" w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki. Studia Slavica. 2017, č. 21, s. 235-239. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera. In: kolektiv autorů. Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. 1. vyd. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy, 2017. s. 297-307. Czas. Pamięć, 2. ISBN 978-83-8018-168-7.
Raclavská, J. Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. In: M. Vojteková. Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017. s. 198-206. Opera linguistica. ISBN 978-80-555-1779-7.
Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku. In: W kręgu dawnej polszczyzny III. Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2017.
Raclavská, J. O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel). Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC, 2017. 147 s. ISBN 978-80-270-3200-6.
Polsko-czeska frazeologia porównawcza. 2017.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Raclavská, J. Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 2017.
Raclavská, J. Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku. In: Erotika v lidové kultuře. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017. s. 247-257. ISBN 978-80-87671-33-7.
Raclavská, J. Studia Slavica XXI/1. 2017.
Raclavská, J. Studia Slavica XXI/2. 2017.
Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Przybyła-Dumin Agnieszka. Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016. s. 77-83. Niematerialne dziedzictwo w Polsce i jego ochrona, III. ISBN 978-83-932093-7-8.
Raclavská, J. Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.. 2016.
Raclavská, J. Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině. 2016.
Raclavská, J. Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera. In: Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Tożsamość-czas-pamięć. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 2016.
Raclavská, J. Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016. 2016.
Bogoczová, I. a Raclavská, J. Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze. In: Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Raclavská, J. Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. In: Język w kulturze, kultura w języku 3. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2016.
Raclavská, J. O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I. In: Těšínsko v období Františka Josefa I. / Ziemia cieszyńska za czasów Franciszka Józefa I. Mosty u Jablunkova: Polský svaz kulturně osvětový v Mostech u Jablunkova, katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2016.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: I. Masojć, H. Sokołowska. Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2016. s. 208-215. III. ISBN 978-609-471-058-2.
Raclavská, J. Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek). 2016.
Raclavská, J. Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka. 2016.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XX/1. 2016.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XX/2. 2016.
Raclavská, J. Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. Kalba ir kontekstai. 2016, č. 7, s. 122-128. ISSN 1822-5357.
Raclavská, J. Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. In: 7th International Conference. Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lituanian University of Educational Sciences. 2016.
Raclavská, J. Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim - opis choroby i jej leczenia według Jana Muthmana. In: W kręgu dawnej polszczyzny. 1. vyd. Kraków: Akademia Ignatianum Kraków, 2016. s. 103-113. 2. ISBN 978-83-7614-226-5.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów. In: U.Kolberová, J.Raclavská. Dialog z tradycją. Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Krakov: Collegium Columbinum, 2016. s. 287-298. 5. ISBN 978-83-7624-184-5.
Raclavská, J. Akademie slovanské kultury. Moskva. 2015.
Raclavská, J. Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES). In: Dialog z tradycją. III. 1. vyd. Kraków: Collegium Colombinum, 2015. s. 121-128. Dialog z tradycją. III. ISBN 978-83-7624-156-2.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Raclavská, J. O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej. Studia Slavica. 2015, č. XIX, s. 197-201. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 101-115. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 2015.
Raclavská, J. Pes v lidské společnosti. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 7-12. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pes v mytologii a umění. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 13-18. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pies w frazeologii polskiej. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 201-209. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. a SZALASNY, P. Pies w językowym obrazie świata. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 29-37. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech. 2015.
Raclavská, J. Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. s. 89-97. ISBN 978-80-87671-22-1.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XIX/1. 2015.
Raclavská, J. Univerzita M. Béla Banská Bystrica. 2015.
Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
Muryc, J. a Raclavská, J. Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna. Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 127-130. ISSN 1898-1593.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2015.
Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie". 2014.
Raclavská, J. Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Rožnov pod Radhoštěm: Mezinárodní komise pro studium v Karpatech - Národopisná společnost. 2014.
Raclavská, J. Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze. In: Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. s. 47-63. ISBN 978-80-557-0760-0.
Raclavská, J. Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW). Studia Slavica. 2014, č. 18, s. 227-231. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. a Raclavská, J. Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk. 2014.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. "Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera. In: Studia humanitatis ars hermeneutica - Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 417-425. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Raclavská, J. a Szałaśny, P. Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne. Studia Slavica. 2014, č. XVIII, s. 105-110. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Raclavská, J. Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes. In: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 70-76. Práce Historického ústavu AV ČR, 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVIII/1. 2014.
Muryc, J. a Raclavská, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Polonistyka wobec wyzwań współczesności (Tom II). 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. s. 676-681. II.. ISBN 978-83-7395-641-4.
Raclavská, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Raclavská, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Raclavská, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2014.
Raclavská, J. Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych. In: Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa - W kręgu dawnej polszczyzny. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków. 2014.
Raclavská, J. Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies). In: Dialog z tradycją II (Język - kultura - media). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2013.
Raclavská, J. a Lisový, I. Czeskie pozycje encyklopedyczne poświęcone piśmiennictwu antycznemu. In: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2013. s. 96-114. Z dějin vědy o antickém starověku 3. ISBN 978-80-7329-350-5.
Raclavská, J. a Huczek, E. Dziecko z zespołem Aspergera. In: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2013. s. 90-100. ISBN 978-83-62292-87-5.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Raclavská, J. National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive. 2013.
Raclavská, J. a Vilímek, V. Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa. In: Zoomorfní tematika v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. s. 324-328. ISBN 978-80-87671-07-8.
Raclavská, J. Pies w frazeologii polskiej i czeskiej - studium porównawcze. In: Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav slavsitiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Raclavská, J. St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo. 2013.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVII/1. 2013.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVII/2. 2013.
Raclavská, J. Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności. In: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2012. s. 81-90. ISBN 978-83-62292-86-8.
Raclavská, J. Maria Janion a polský romantismus. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 289-296. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Raclavská, J. Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 315-323. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. Polština v církevních pramenech 18. století. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2012. s. 39-58. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Raclavská, J. Przekraczanie granic I. 2012.
Raclavská, J. Przekraczanie granic II. 2012.
Raclavská, J. Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych. In: Poĺsko-slovenský medzikultúrny dialog. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2012.
Raclavská, J. a Muryc, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Opole: Uniwersytet Opolski. 2012.
Raclavská, J. a Masojć, I. Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej. In: Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Edukologija, 2011. s. 249-262. 2. ISBN 978-9955-20-693-4.
Raclavská, J. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. In: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Raclavská, J. Frazeologia polska - zagadnienia ogólne. 2011.
Raclavská, J. Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności. In: Edukacyjne konteksty wspomagania rozwoju dziecka. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Raclavská, J. a Muryc, J. Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu. In: Polonistyka - współczesność i przyszłość. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Raclavská, J. O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Liber Amicorum Professoris Ioannis Malicki. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. s. 232-237. ISBN 978-83-226-1901-8.
Raclavská, J. Studia Slavica XV. 2011.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských V. 2010.
Raclavská, J. Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV. 2010.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2010.
Raclavská, J. *Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické intepretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 405-412. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Raclavská, J. Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2010.
Raclavská, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika. 2009.
Raclavská, J. Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII. 2009.
Raclavská, J. Uniwersytet Šląski w Katowicach. 2009.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2009.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2009.
Raclavská, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko). 2008.
Rábeková, S., Raclavská, J. a Vilímek, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Raclavská, J. Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika. In: Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów. 1. vyd. Vilnius: Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 175-182. ISBN 978-9955-20-375-9.
Raclavská, J. Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.. 2008, roč. 12, č. 12, s. 247-248. ISSN 1214-3111.
Raclavská, J. Słowo wstępne. Předmluva. In: Tu się żyje bez strarości. Zde se žije bezstarostně. 1. vyd. Český Těšín: Společnost přátel polské knihy, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-254-3518-2.
Raclavská, J. Studia Slavica XII. Slovanské studie XII. 2008.
Raclavská, J. Úvodní slovo. Słowo wstępne. In: Zde se žije bezstarostně. Slezské pověsti. Tu się żyje bez starości. Godki śląskie. 1. vyd. Český Těšín: Sdružení přátel polské knihy, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-254-3518-2.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas. 2008.
Raclavská, J. Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity. 2008.
Raclavská, J. Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego. In: Rodzina, tradycja, regionalizm: Oświata i kultura na Podbeskidziu. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2007. 4. ISBN 978-83-60714-25-6.
Raclavská, J. Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Zakład Języka Polskiego Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. 2007.
Raclavská, J. Slovanské studie XI. Studia Slavica XI. 2007.
Raclavská, J. Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3). Zwrot. 2007, roč. 58, č. 9, s. 8-10. ISSN 0139-6277.
Raclavská, J. Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století. In: Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Drogobyč: Drogobyckyj deržavnyj pedagogickyj universytet im. I. Franka, 2007. Drogobyckyj deržavnyj pedagogickyj universytet im. I. Franka, 2007. s. 194-200. ISBN 978-9662946-40-1.
Balowski, M. a Raclavská, J. Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce. 2006.
Raclavská, J. K otázce jazykové situace na Těšínsku. In: Translatologica Ostraviensia I. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 11-14. ISBN 80-7368-168-4.
Raclavská, J. a Balowski, M. Pocta Evě Mrhačové. 2006.
Raclavská, J. Studia Slavica X. Slovanské studie X. 2006.
Raclavská, J. Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego. In: Meninis tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr. 5. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. s. 341-347. ISSN 1648-1089.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci. In: Zapadoslovanské jazyky v 21. storočí. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2005. UMB Banská Bystrica, 2005. s. 220-227. ISBN 80-8083-154-8.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině. In: Západoslovanské jazyky v 21. století. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 169-174. ISBN 80-7368-158-7.
Raclavská, J. Slovanské Studie IX. Studia Slavica IX.. 2005.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Slovesné dativní vazby v češtině, polštině a ruštině. In: Slovanské studie IX - Studia slavica IX. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 159-166. ISBN 80-7368-126-9.
Raclavská, J. Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Ogród nauk filologicznych. Opole: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005. s. 565-574. ISBN 87-739-138-5.
Raclavská, J. Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu. In: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. Praha: UK PedF, 2004. UK PedF, 2004. s. 248-251. ISBN 80-7290-177-X.
Raclavská, J. Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy. In: 80 let české polonistiky. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2004. Středoevropské centrum slovanských studií, 2004. s. 49-54. ISBN 80-86735-04-4.
Raclavská, J. Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII. 2004.
Raclavská, J. Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej. In: Wisława Szymborska. Tradice-současnost-recepce. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2004. s. 291-298. ISBN 80-7042-686-1.
Balowski, M. a Raclavská, J. Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce. 2004.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví. 2003.
Raclavská, J. Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa. In: České, polské a slovenské jazykové a literární slouvislosti. Sborník referátů věnovaný E. Lotkovi. Acta Philologia 78. Supplementum 2003 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. Univerzita Palackého, 2003. s. 201-204. ISBN 80-244-0628-4.
Raclavská, J. Studia Slavica VII. 2003.
Raclavská, J. Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki. In: Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202 . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 235-240. ISBN 80-7042-610-1.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku). In: Studia Slavica V. SFF OU č. 201 . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 85-89. ISBN 80-7042-610-1.
Raclavská, J. Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego. In: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšínsku: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšínsku 2000-10-13 Český Těšín. Český Těšín: Kongres Poláků v ČR, 2002. Kongres Poláků v ČR, 2002. s. 161-165. ISBN 80-238-8050-0.
Raclavská, J. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. 2002.
Raclavská, J. Slovanské studie V. Studia Slavica V. 2002.
Raclavská, J. Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202. 2002.
Mrhačová, E. a Raclavská, J. Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu. In: Konference Becario 2002. Sborník referátů . Praha: Becario, 2002. Becario, 2002. s. 33-36. ISBN nemá.
Raclavská, J. Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 180 s. ISBN 80-7042-5591-1.
Raclavská, J. Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej. In: Almanach SEP 1 . Praha: Centr Evropy, 2001. Centr Evropy, 2001. s. 113-116. ISBN 80-902758-3-4.
Raclavská, J. Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim. In: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego . Katowice: Uniwersytet Śląski, 2001. Uniwersytet Śląski, 2001. s. 313-316. ISBN 80-7042-579-2.
Raclavská, J. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. 2001.
Raclavská, J. a Konderlová, I. Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej. In: Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce: W. S. Reymont. Tradice - současnost - recepce 2001-12-06 Ostrava. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.
Raclavská, J. a Konderlová, I. Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Polský institut Praha: W.S. Reymont. Tradice-současnost-recepce 2000-12-06 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.
Balowski, M. a Raclavská, J. Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce. 2001.
Raclavská, J. Costa Brava. Wybór. 2000.
Raclavská, J. Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej. Kalendarz Śląski na rok 2001. 2000, s. 156-158. ISSN 80-238-6335-5.
Raclavská, J. Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej. In: Adam Mickiewicz. Mezinárodní vědecká konference: Texty a kontexty. Materiály z mezinárodní konference uskutečněné v Olomouci 24.-25. listopadu 1998 1998-11-24 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999. Univerzita Palackého Olomouc, 1999. s. 164-167. ISBN 80-244-0040-5.
Raclavská, J. Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky 1997-11-19 Ostrava. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 37-44. ISBN 80-7042-527-x.
Raclavská, J. Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky. 1999.
Raclavská, J. Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim. In: Univerzita v Opole: "W Ojczyźnie serce me zostało". W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza . Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. s. 351-357. ISBN 833-876635-34-0.
Raclavská, J. Česká a polská mládež o sobě - Młodzież polska i czeska o sobie. 1998.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Spisy FF OU. 171 s. ISBN 80-7042-493-1.
Raclavská, J. Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów. In: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju . Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 1998. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 1998. s. 129-134. ISBN 83-85739-54-8.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. 1997.
Raclavská, J. Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. T. III. Rodzina: język-tradycja-tożsamość 1996-12-17 Katowice. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. s. 172-174. ISBN 83-907722-0-5.
Raclavská, J. Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. s. 221-225. ISBN 83-907722-1-3.
Raclavská, J. August Kaluža (1776-1830) slezský Carl Linné z Koutů u Hlučína. 1996.
Raclavská, J. Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie. 1996.
Raclavská, J. Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Jan Amos Komeński . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996. s. 27-31.
Raclavská, J. 90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi. 1. vyd. Frýdek-Místek: Neoset, 1996. 30 s. ISBN nemá.
Raclavská, J. Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Studia Slavica 2 . Opole: Uniwersytet Opolski, 1995. Uniwersytet Opolski, 1995. s. 75-78. ISBN 83-85678-55-7.
Raclavská, J. Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Towarzystwo Zachęty Kultury. Katowice: Konteksty. Szkice Literackie i Naukowe 2 . Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, 1995. Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, 1995. s. 51-59. ISBN 83-8623-53-8.
Raclavská, J. Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku). In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. s. 100-106.
Klimsza, H. a Raclavská, J. Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku. In: Ostravská univerzita,Ostrava: Slovanské studie. Studia Slavica 1 . Ostrava: SFINGA Ostrava, 1993. SFINGA Ostrava, 1993. s. 43-46. ISBN 80-7042-394-3.
Raclavská, J. Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego . Wrocław: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. s. 180-186.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim. Kalendarz Śląski. 1992, s. 160-166.
Raclavská, J. Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim. Głos Ludu. 1992, č. 8, s. 2-2.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czechosłowacji. 1. vyd. Katowice: Instytut Śląski w Katowicach, 1992. s. 34-39. ISBN nemá.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry). In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego . Wrocław: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. s. 202-204. ISBN 83-907722-0-5.
Raclavská, J. Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich). Zwrot. 1991, č. 12, s. 40-42.
Raclavská, J. Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej. Głos Ludu. 1991, č. 5, s. 5-5.
Raclavská, J. O języku dziecka. Głos Ludu. 1991, č. 6, s. 5-5. ISSN nemá.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In: V. celostátní konference československých polonistů: Polonica. Sborník příspěvků z V. celostátní konference československých polonistů 1990-05-22 ÚČSL ČSAV. Brno: ÚČSL ČSAV, 1990. ÚČSL ČSAV, 1990. s. 181-186. ISBN nemá.


ZkratkaNázev předmětu
KPFPolský jazyk
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL1Gramatika polského jazyka 1
AGPL2Gramatika polského jazyka 2
AGPL4Gramatika polského jazyka 4
BGPJ1Gramatika polského jazyka 1
BGPJ2Gramatika polského jazyka 2
BGPJ4Gramatika polského jazyka 4
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
DPJTKapitoly z dějin pol. jazyka na Těšínsku
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JFRAZFrazeologie
JSTL1Stylistika 1
JSTL2Stylistika 2
KFONPraktická fonetika
KGRA1Gramatika polštiny 1
KGRA2Gramatika polštiny 2
KGRA3Gramatika polštiny 3
KGRA4Gramatika polštiny 4
KODPROdborná praxe
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KSTLÚvod do stylistiky polštiny
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDPJ1Didaktika polského jazyka 1
NDPJ2Didaktika polského jazyka 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFRAFrazeologie
NFRZFrazeologie
NPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
NPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
NSPXSouvislá pedagogická praxe
NSTLStylistika
NSTL1Stylistika polštiny 1
NSTL2Stylistika polštiny 2
NVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
NVPJDVývoj polského jazyka a dialektologie
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PFRAZFrazeologie
PSSPSrovnávací stylistika polštiny a češtiny
PSTYLStylistika polštiny
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Polština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Polská kultura a reálie
SBK4ASZZ - Polský jazyk
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
SZB1DSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZB1JSZZ - část - Polský jazyk
SZB2JSZZ - část - Polská literatura
SZN1JSZZ - část - Polský jazyk
SZN1OSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Polský jazyk a lit. s didaktik.
SZN2JSZZ - část - Polská literatura
VYUKAVýuková činnost
1GPL1Gramatika polštiny 1
1GPL2Gramatika polštiny 2
1GPL3Gramatika polštiny 3
1GPL4Gramatika polštiny 4
3FRAUFrazeologie
3FRAZFrazeologie
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STL1Stylistika 1
3STL2Stylistika 2
3STYUStylistika polštiny pro učitele
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6UPJVÚtvary polského jazyka a jejich vývoj
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7DPJTDějiny psané a mluvené polštiny
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7SEJASeminář jazykovědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7STYLÚvod do stylistiky polštiny
7ZAMOZahraniční mobilita
8GPL1Gramatika polštiny 1
8GPL2Gramatika polštiny 2
8GPL3Gramatika polštiny 3
8GPL4Gramatika polštiny 4
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8STYLÚvod do stylistiky polštiny
8ZAMOZahraniční mobilita
9CJPCizí jazyk - polština
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9MKMezikulturní komunikace
9SDZStátní doktorská zkouška
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky


AutorNázev práceTypRok
Burek AnnaJęzykowy obraz świata w autonarracjach polskich emigrantów w Berliniedisertační 2018 
Szalasny PiotrCzechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach. (Analiza językowych mechanizmów poznawania i doświadczania świata)disertační 2016 
Gwuzd Mizerová SimonaKobieta w polszczyźnie (analiza obrazu kobiety na przyk\l{adzie wybranych polskich czasopism kobiecych)disertační 2009 
Bocek HalinaJęzykowy obraz "mądrości" i "głupoty" w przysłowiach polskichdiplomová 2017 
Kočí HanaLiteratura czeska w przek\l{adzie (na podstawie analizy tekstów Kalendarza \'Sl\c{askiego)diplomová 2017 
Bartusková MichaelaWp{\lskrtywy j{\eogonekzyka polskiego na czesk{\aogonek leksykę okresu odrodzenia narodowegodiplomová 2016 
Jeřábková NinaZmiany w opisie gramatyki j\c{ezyka polskiego w ostatnim stuleciudiplomová 2016 
Ligocký PetrT\l{umaczenia i t\l{umacze poezji polskiej okresu romantyzmudiplomová 2016 
Pająková UrszulaStan czytelnictwa w j\c{ezyku polskim w\'sród doros\l{ej populacji zaolzia\'nskiejdiplomová 2016 
Pierchalová BarbaraSemantyka barw w twórczo\'sci Paw\l{a Kubiszadiplomová 2016 
Pomykaczová EvaDzia\l{alno\'s\'c wydawnicza Edwarda Feitzingera w Cieszyniediplomová 2016 
Pribulová KarinMieszkaniec Zaolzia jako u\.{zytkownik polskiego j\c{ezyka ogólnegodiplomová 2016 
Pribulová NatalieKultura i dzia\l{ania o\'swiatowe jako sposób na przetrwanie (do\'swiadczenia wi\c{e\'zniów obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie)diplomová 2016 
Jachnická IzabelaNaturalna dwujęzyczność w warunkach rodziny zaolziańskiejdiplomová 2015 
Szoltys BarboraRytua\l{y interakcyjne jako sk\l{adnik kultury narodowej (na przyk\l{adzie Czechów i Polaków)diplomová 2015 
Waszková LucynaWilhelm Przeczek w t\l{umaczeniachdiplomová 2014 
Swaczynová NaděždaStereotyp kobiety na przyk\l{adzie polskich dowcipówdiplomová 2012 
Kozieł BeataJ\c{ezykowy obraz kobiety w opowie\'sciach ludowych z Zaolzia (na podstawie zbiorów Józefa Ondrusza)diplomová 2011 
Michnik RenataWizerunek m\c{e\.{zczyzny w polskich czasopismach kobiecychdiplomová 2011 
Białońová SylvaObraz kobiety w pieśniach ludowych Śl\c{aska Cieszy\'nskiegodiplomová 2010 
Fryzová DorotaHistoria i wsp\'{o\l{czesno\'{s\'c polskiego szkolnictwa podstawowego w regionie Karwinydiplomová 2010 
Galbová MonikaAnaliza j\c{ezykowa dziewi\c{etnastowiecznej prasy polskiej na \'{Sl\c{asku Cieszy\'{nskimdiplomová 2010 
Mrózek IrenaCzytelnictwo w języku polskim w\'sród dzieci i m\l{odzie\.zy gimnazjalnej na terenie Zaolziadiplomová 2010 
Šejvlová VeronikaObraz ženy v současných polských a českých médiíchdiplomová 2010 
Váhalová ZuzanaObraz stosunków rodzinnych w folklorze cieszy\'nskimdiplomová 2010 
Dúhová ErikaWp\l{yw j\c{ezyka s\l{owackiego na polszczyzn\c{e na podstawie prospektów i biuletynów turystycznychdiplomová 2009 
Poljaková RadkaKrzy\.zówka - analiza hase\l{ i ich specyfikadiplomová 2009 
Šimon JiříEdukacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie i w Republice Czeskiejdiplomová 2009 
Nowoková LucynaJęzyk polski w zabytkach kościelnych XVIII wieku na Śl\c{asku Cieszy\'{nskimdiplomová 2008 
Świacová SabinaPostacie śmierci w polskich i czeskich anekdotachdiplomová 2008 
Zechová RenátaObraz kobiety w przys\l{owiach polskich zw\l{aszcza cieszy\'nskichdiplomová 2008 
Byrtus MarianJmenné inskripce na náhrobcích hřbitovů Těšínského Slezska v období 1930-2005diplomová 2007 
Ciencialová KatarzynaHistoria i wsp\'{o\l{czesność Gimnazjum z Polskim J\c{ezykiem Nauczania w Czeskim Cieszyniediplomová 2007 
Pomykaczová AnnaSymbolika kolor\'ow w dzie\l{ach poet\'ow cieszy\'nskichdiplomová 2006 
Przyhoda KrystynaRok obrz\c{edowy w kulturze \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiego (Na przyk\l{adzie W\c{edryni i Jab\l{onkowa)diplomová 2006 
Baronová SabinaStan i dzia\l{alno\'{s\'{c polskich oddzia\l{ów bibliotek publicznych na Zaolziu w ostatnim dziesi\c{ecioleciudiplomová 2005 
Günterová StanislavaFrazeologia w zaolzia\'nskiej prasie polskiej w ostatnim dziesi\c{ecioleciu (na przyk\l{adzie G\l{osu Ludu)diplomová 2005 
Kaniová MonikaUzdrowisko w Jab\l{onkowie - historia i stan obecnybakalářská 2019 
Novotná MartinaZiemia K\l{odzka - teren trzech narodówbakalářská 2019 
Orszulik RadekAtrakcje turystyczne w strefie nadgranicznej - Karviná i jej okolicebakalářská 2019 
Smužová Darina\'Swi\c{eto Trzech Braci jako przyk\l{ad tworzenia nowych tradycjibakalářská 2019 
Krutská MichaelaMuzea Warszawy jako atrakcja turystycznabakalářská 2018 
Kucharczyková MonikaKawiarnia Avion - wczoraj i dzi\'s (miejsce spotka\'n Polaków i Czechów)bakalářská 2018 
Labaj MartinW\l{adys\l{aw Niedoba jako organizator polskiego \.{zycia kulturalnego na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2018 
Pyszková JustýnaPowojenne polskie periodyki na czeskim \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2018 
Hlaváček Ulmannová MonikaAtrakcje turystyczne Częstochowy i jej okolicybakalářská 2017 
Chlebusová EvaCzesko-polska leksyka odzie\.{zowabakalářská 2016 
Loseová AliceCzesko-polska leksyka w sferze us\l{ug fryzjersko-kosmetycznychbakalářská 2016 
Polák RadoslavWzgórze Zamkowe w Cieszynie jako historyczna atrakcja turystycznabakalářská 2016 
Kantorová RůženaGrzyby podstawkowe - gatunki i zbieractwo (s\l{owniczek tematyczny)bakalářská 2015 
Kočí HanaWspó\l{czesny użytkownik gwary cieszyńskiej (studium socjolingwistyczne)bakalářská 2015 
Pohlová LenkaOśrodki jeździeckie jako nowoczesna forma rekreacjibakalářská 2015 
Řehounek LadislavPopularyzacja polskiej muzyki na terenie Republiki Czeskiejbakalářská 2015 
Sadová VeronikaPrognostyki cieszyńskiebakalářská 2015 
Schneider PatrykTerminologia fachowa z zakresu cementownictwa (s\l{ownik tematyczny czesko-polsko-angielski)bakalářská 2015 
Siwy MarekPIES w frazeologii polskiej i czeskiejbakalářská 2015 
Adamiková IvonaCzesko-polska leksyka meblowabakalářská 2014 
Glacová MichaelaHistoria i stan obecny polskiej grupy etnicznej na Zaolziubakalářská 2014 
Martynek VladislavPolska i Polacy w oczach mieszka\'nców województwa morawsko-\'sl\c{askiegobakalářská 2014 
Pribulová NatalieObraz \.{zycia w obozie zag\l{ady Buchenwald (na podstawie analizy materia\l{ów źród\l{owych)bakalářská 2014 
Beličinová MagdalénaTeatr Cieszyński i jego kontakty z instytucjami partnerskimi w Polscebakalářská 2013 
Černilová JanaZabytki architektury na terenie \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiegobakalářská 2013 
Jachnická IzabelaDzieci\c{ece zespo\l{y folklorystyczne na Zaolziu i ich znaczenie w kultywowaniu tradycji ludowych (na przyk\l{adzie zespo\l{u \L{açzka)bakalářská 2013 
Kurzejová BarbaraHistoria, wspó\l{czesno\'s\'c i perspektywy dzia\l{ania Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawiebakalářská 2013 
Loboziak MarianZabytki przyrody na terenie \'Sl\c{askabakalářská 2013 
Mitrengová AnnaTradycje kszta\l{cenia nauczycieli na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2013 
Stankušová BronislavaLeśne ścieszki dydaktyczne na terenach euroregionu Pradziadbakalářská 2013 
Szoltys BarboraEtykieta językowa Czechów i Polaków - studium porównawczebakalářská 2013 
Sztwiertniová AnnaZainteresowania czytelnicze dzieci - pierwsze kontakty z ksi\c{a\.{zk\c{abakalářská 2013 
Tomanová RadmilaTradycje kulinarne zwi\c{azane z rokiem obrz\c{edowym na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskim (na przyk\l{adzie wsi Koszarzyska)bakalářská 2013 
Tůmová UršulaHistoria Zboru Ewangelickiego w Ostrawiebakalářská 2013 
Zolich MariolaAtrakcje turystyczne Karwiny i okolicybakalářská 2013 
Bocek HalinaStara Or\l{owa - wczoraj i dzi\'sbakalářská 2012 
Cieslarová DanaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy Ropicabakalářská 2012 
Heider JiříCzesko-polska leksyka budowniczabakalářská 2012 
Kaiserová HanaBursztyn w kulturze polskiejbakalářská 2012 
Mitrengová MonikaDzia\l{alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{a PZKO w Jab\l{onkowiebakalářská 2012 
Pribulová KarinWprowadzanie praw zawartych w Europejskiej karcie j\c{ezyków regionalnych lub mniejszo\'sciowych w urz\c{edach miejskich na terenach przygranicznych (Český Těšín)bakalářská 2012 
Rozbrojová EvaCzesko-polska leksyka ogrodniczabakalářská 2012 
Rykalová MartinaPolskie zabytki sakralne wpisane na list\c{e \'swiatowego dziedzictwa UNESCObakalářská 2012 
Salamon KristinaWadowice Jana Paw\l{a IIbakalářská 2012 
Sumegová IlonaScena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RCbakalářská 2012 
Šefránková MonikaUzdrowisko w Darkowie - historia i stan obecnybakalářská 2012 
Škorvánková BarboraO czym dzisiaj ludzie opowiadaj\c{abakalářská 2012 
Waszková LucynaTwórczo\'s\'c prozatorska Wilhelma Przeczkabakalářská 2012 
Zmijová GražynaPrzewodnik po miejscowości Bystrzyca nad Olząbakalářská 2012 
Baselidesová JanaGorolskie \'Swi\c{eto w Jab\l{onkowie - geneza, aktualny stan, perspektywybakalářská 2011 
Brancová RenátaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy W\c{edryniabakalářská 2011 
Branna ŽanetaNa\'sladowcy \'sw. Ignacego Loyoli na ziemiach \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiegobakalářská 2011 
Kostka TomaszTurystyka, sport, rekreacja i wypoczynek w Bystrzycy nad Olz\c{abakalářská 2011 
Martiníková DagmarRekreacja i aktywny wypoczynek w miejscowo\'sci Čeladná (Frýdek-Místek)bakalářská 2011 
Matloch RobertAtrakcje turystyczne miejscowo\'sci Nydek i jego okolicybakalářská 2011 
Oborná JolanaMo\.{zliwo\'sci pracy Polaków za granic\c{a w ramach Unii Europejskiejbakalářská 2011 
Pilch MarekHistoria i stan obecny browarnictwa w Cieszynie (RP) - Bracki Browar Zamkowy w Cieszyniebakalářská 2011 
Pomykaczová EvaHistoria zboru ewangelickiego w Oldrzychowicachbakalářská 2011 
Samiec RudolfZwyczaje i obrz\c{edy Bo\.{zonarodzeniowe w miejscowo\'sci Gródekbakalářská 2011 
Slowiková EwaObraz kobiety w polskiej frazeologiibakalářská 2011 
Vícha VladimírPraktyczna modulacja wycieczek na \'Sl\c{ask do atrakcyjnych miejsc pod wzgl\c{edem turystykibakalářská 2011 
Dobrkovská JolantaDzia\l{alno\'{s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{a PZKO w Dolnym \.{Zukowiebakalářská 2010 
Gawlasová MarieInstytut Polski w Pradze i jego dzia\l{alno\'{s\'c na rzecz popularyzacji kultury polskiejbakalářská 2010 
Guńková DorotaDzia\l{alno\'{s\'c Klubu M\l{odych MK PZKO w Olbrachcicachbakalářská 2010 
Hilová TeresaDzia\l{alno\'{s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{a PZKO w Or\l{owejbakalářská 2010 
Indrová KristýnaDzia\l{alno\'{s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych w Miejscowym Kole PZKO w Hawierzowie-B\l{\c{edowicachbakalářská 2010 
Michnik RenataCieszy\'nskie przys\l{owia ludowebakalářská 2009 


Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů III
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů II
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub