Exkurze posluchačů rusistiky do Slovanské knihovny

Dne 11. listopadu 2011 se uskutečnila historicky první exkurze dvaceti dvou posluchačů rusistiky do Slovanské knihovny v pražském Klementinu. Jednodenní exkurze pro posluchače navazujícího magisterského studia oborů Ruština pro překladatelskou praxi, Učitelství ruského jazyka pro střední školy a Ruský jazyk a literatura byla zaměřena na seznámení se s činností a fondy specializované vědecké knihovny pro obor slavistika.

Slovanská knihovna je součástí Národní knihovny ČR a systematicky doplňuje, zpracovává, spravuje, ochraňuje a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury. Knižní fond Slovanské knihovny v současné době obsahuje přes 700 tisíc neperiodických a periodických dokumentů, z nichž téměř polovina připadá na ruskou literaturu. Knihovna spolupracuje s institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR i v zahraničí.

Součástí exkurze ostravských studentů byl fundovaný výklad dr. Vacka, dlouholetého zaměstnance knihovny, o historii knihovny a jejích knižních fondů. Knihovna byla založena roku 1924 ministerstvem zahraničí jako Ruská knihovna ministerstva zahraničních věcí. Její vznik je spojován s tzv. ruskou akcí československé vlády, kterou inicioval prezident T. G. Masaryk. Akce byla na tehdejší dobu ve světě nevídanou pomocí emigrantům z Ruska pro zajištění jejich důstojných duchovních a materiálních podmínek. V Klementinu sídlí Slovanská knihovna již od roku 1929.

Po obsáhlém historickém výkladu se funkce „informátora“ ujala paní Hana Opleštilová, která zajímavý výklad dr. Vacka doplnila o praktické informace z běžného provozu knihovny. Účastníci exkurze se mohli seznámit s tradičními lístkovými katalogy knihovny, které jsou již doplněny i o katalogy elektronické, mohli také detailně prozkoumat nabídku studovny, vyhledat si v ní literaturu související s tématem diplomové práce a zpracovat zadané úkoly.

Exkurzi hodnotím jako velice přínosnou pro své studium a na závěr mohu konstatovat, že Slovanská knihovna získala díky naší exkurzi nové spokojené čtenáře.

Bc. Jana Krischkeová


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017