15 let doktorského studia na polonistice

Před dvaceti lety, kdy byla založena Ostravská univerzita, byla jako jedna z prvních akreditována jednooborová magisterská polština, která se stala základem pro pozdější žádost o akreditaci doktorských studií v oboru polský jazyk. Akreditační komise žádosti vyhověla v roce 1996, čímž se polonistika stala jedním z profilujících odborných studií na FF OU.

Je nutno zdůraznit, že díky péči tehdejšího vedení filozofické fakulty patřila tato doktorská studia k prvním v České republice. Ostravská polonistika jako stabilizovaný obor s doktorským programem získala posléze i práva habilitační a práva profesorských řízení.

Zájem o doktorské studium byl po celá léta úměrný počtu studujících v magisterském studiu. V průměru byli každoročně přijímání tři uchazeči do prezenčního studia a další pak do studia distančního a to z řad studentů českých i polských absolventů polských univerzit. K dnešnímu dni doktorským studiem procházelo a prochází 41 osob a do konce loňského akademického roku jich 11 studium ukončilo a získalo tak titul Ph.D. Doktorské práce několika absolventů vyšly tiskem a aktuálně jsou prezentovány na malé katedrální výstavě.

O odbornou úroveň doktorského studia polonistiky pečuje oborová rada, v jejímž čele stál do roku 2007 prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc., od roku 2007 pak prof. dr hab. Mieczysław Balowski. Členy oborové rady jsou přední odborníci z České republiky i z Polska.

Absolventi doktorského studia polonistiky nacházejí uplatnění ve státní i privátní sféře, v kulturních a jiných odborných institucích a organizacích, vyučují na vysokých školách v Česku (Petr Vidlák, Jiří Muryc, Simona Mizerová, Urszula Kolberová) i v Polsku (Anna Zura ve Vratislavi, Jan Kajfosz již jako profesor na Slezské univerzitě v Katowicích).

15 let doktorského studia na polonistice
15 let doktorského studia na polonistice

Text: prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc., doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016