Mezinárodní vědecká konference – Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky byla již po páté organizátorkou významného mezinárodního setkání frazeologů zabývajících se parémiemi. Naletošní konferenci, která se konala ve dnech 20. − 21. října 2010, bylo přihlášeno celkem 32 referátů. Kromě účastníků z českých a slovenských univerzit avědeckých pracovišť vystoupili se svými příspěvky referenti z Běloruska, Polska, Slovenska, Ukrajiny a Ruska. Témata se tradičně týkala obecněfrazeologické problematiky, jazykového obrazu světa, používání frazeologizmův různých typech textů, aktuálnosti přísloví v současném diskurzu.Nejvíce místa bylo přesto věnováno srovnávací paremiologii na úrovnislovanských, ale i neslovanských jazyků. V závěrech konference zaznělynávrhy na vytvoření pracovního týmu z řad slavistů orientovaných naparemiologii a frazeologii s cílem vedení kontinuálního srovnávacíhovýzkumu parémií ve slovanských jazycích.

Parémie národů slovanských 2010
Parémie národů slovanských 2010
Parémie národů slovanských 2010
Parémie národů slovanských 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016