Studentská vědecká konference na slavistice 2009

Také letos (dne 27. 3. 2009) se studenti ostravské polonistiky a rusistiky aktivně zúčastnili tradiční studentské konference pořádané každoročně u příležitosti výročí narození J. A. Komenského.

V polonistické sekci zazněly příspěvky studentů druhého, třetího a pátého ročníku polonistických oborů: Nela Gryczová (příspěvek: Rola Jana Kubisza w kształtowaniu języka i kultury polskiej na Zaolziu), Krystyna Kaletová (Polskie szkolnictwo na Zaolziu), Jiří Šimon (Polskie szkolnictwo na Litwie – stan współczesny i perspektywy), Monika Galbová, Tereza Ondruszová (Pierwsze polskie czasopisma na Śląsku Cieszyńskim), Roman Pociorek (Koncepcje estetyczne Adama Asnyka), Tereza Ondruszová (Języki w Kościele na Zaolziu), Lydie Zaliszová (Ludowa wizja świata i człowieka), Beata Bednářová (Zespoły folklorystyczne i ich funkcje), Anna Siwková („Solaris“ Lema), Radka Poljaková (Jak zbudowana jest krzyżówka panoramiczna).

Přestože v jednotlivých příspěvcích převažovala tematika české části Těšínského Slezka (tzv. Zaolzia), objevily se v referátech také další otázky spjaté s polskou jazykovědou a literární vědou. Za zmínku stojí živá diskuse po každém vystoupení a ze strany studentů samostatný přístup k řešené problematice, vlastní vklad, nasazení a způsob prezentace vlastního výzkumu.

Nejlepší příspěvky obou sekcí byly oceněny finanční odměnou udělenou děkankou FF OU doc. PhDr. Evou Mrhačovou, CSc.

Všem vystupujícím děkujeme za kvalitní a zajímavé referáty, vyučujícím za pomoc při vzniku příspěvků a všem posluchačům za zájem.

Studentská vědecká konference na slavistice 2009
Studentská vědecká konference na slavistice 2009
Studentská vědecká konference na slavistice 2009
Studentská vědecká konference na slavistice 2009
Studentská vědecká konference na slavistice 2009
Studentská vědecká konference na slavistice 2009

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016