Studentská vědecká konference katedry slavistiky

Jako již tradičně, také letos (26. 3. 2008) se na FF OU uskutečnila Studentská vědecká konference katedry slavistiky. Konference si klade za cíl zapojit posluchače rusistiky a polonistiky do vědeckých bádání, poskytnout jim prostor zveřejnit výsledky jejich práce a motivovat je k další vědecké činnosti v oboru. Slavistická studentská konference proběhla ve dvou sekcích – rusistické a polonistické.

Polonistická sekce byla zastoupena zejména studenty třetího a pátého ročníku polonistických studií: Tereza Ondruszová (příspěvek Figury geometryczne i ich zdolność modelowania świata), Irena Waclawiková (Internet i przekaz parafolklorystyczny), Lucyna Nowoková (Grafia osiemnastowiecznego zabytku cieszyńskiego), Renáta Zechová (Obraz kobiety w przysłowiach polskich), Tomáš Machowski (Sytuacja językowa na Zaolziu), Agata Kulová (Nie żyłem daremnie – życie i twórczość Henryka Jasiczka). Tematicky různorodá vystoupení svědčí o širokém zájmu studentů o jazykovědnou, literárněvědnou, kulturologickou a sémiotickou problematiku viděnou z různých aspektů (mj. pohledem diachronním, synchronním, interkulturním). Každý příspěvek vyvolal živou diskusi studentů i pedagogů oddělení polonistiky, kteří u vystupujících ocenili obsahově velmi kvalitní zpracování příspěvků. Debatovalo se např. o symbolice v architektuře, o stále aktuální otázce internetové komunikace, obrazu ženy a muže v současném světě, historii a současnosti polského jazyka a nářečí na Těšínsku apod.

Nejlepší příspěvky obou sekcí byly oceněny finanční odměnou udělenou děkankou FF OU doc. PhDr. Evou Mrhačovou, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016