Slavica iuveum 2016

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 30. a 31. března 2016 již sedmnácté setkání mladých slavistů – Slavica iuvenum. Na této mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezentovali studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů s tematicky zajímavými odbornými příspěvky týkajícími se především jazykových, kulturních, literárních a translatologických tendencí v jazycích slovanského areálu. Jednotlivá vystoupení objektivně popisovala aktuální jazykovou problematiku, zohlednila komparativní literárněvědný přístup autorů a charakterizovala kulturně-historickou situaci ve slovanském prostředí.

Pozvání na konferenci přijali nejen studenti z Česka, Polska a Slovenska, ale rovněž významné osobnosti našeho regionu – generální konzul Polské republiky Janusz Bilski, honorární konzul Ruské federace Aleš Zedník, děkan FF OU prof. Aleš Zářický a proděkan pro vědu a výzkum FF OU doc. Robert Antonín.

Vedení katedry slavistiky děkuje všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům, kteří se aktivně zapojili do diskuzí.

Fotoreportáž z konferenčního dění


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2017