Teorie a praxe komunitního tlumočení

Studenti katedry slavistiky FF OU se mohli 20. listopadu 2015 prostřednictvím Mgr. Gabriely Gańczarczyk seznámit s teoretickou stránkou komunitního tlumočení a podstatou práce, popř. terénní praxí tlumočníků. Specifika komunitního tlumočení spočívá ve zprostředkovávání komunikace v běžných každodenních situacích mezi jednotlivcem a zástupcem určité instituce, přičemž hovoří různými jazyky, v sociální struktuře mají rozdílné postavení a patří k odlišným kulturním skupinám (zejména tzv. cizinci z třetích zemí). V rámci semináře se studenti seznámili mj. s právními aspekty, vzděláváním tlumočníků, problematikou zajištění komplexního a rovného přístupu k veřejným službám (vzdělávání, zdravotnictví, sociální a právní služby), kulturními aspekty práce tlumočníků, etickými principy a Etickým kodexem komunitního tlumočníka (jehož součástí je např. mlčenlivost, neutralita, nestrannost, nezávislost) a problémy z praxe, mj. nedůvěrou, rozlišením komunitního a soudního tlumočení, popř. asistencí a sociální službou.

Teorie a praxe komunitního tlumočení
Teorie a praxe komunitního tlumočení
Teorie a praxe komunitního tlumočení
Teorie a praxe komunitního tlumočení

Gabriela Gańczarczyk působí od září 2012 jako metodička komunitního tlumočení v organizaci META (do konce 2014 interní zaměstnankyně, poté externí spolupracovnice). Zároveň pracuje na Univerzitě Pardubice jako lektorka polštiny a vyučující ostatních polonistických předmětů v rámci polského modulu slavistických studií. Jako studentka doktorského studia na FF OU pracuje na doktorské disertaci na téma obrazů mateřství v polské a české próze před 1. světovou válkou.

Organizace META o.p.s., se jako společnost pro příležitosti mladých migrantů věnuje oblasti integrace cizinců do českého vzdělávacího systému a pracovního trhu. Poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Klienty organizace jsou cizinci bez rozdílu pobytového statusu a pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol. Společnost sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích České republiky. Posláním společnosti je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Od 2011 roku se organizace věnuje také školení komunitních tlumočníků.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017