Den s překladem 2013 na slavistice

V rámci slavnostního zakončení VIII. ročníku překladatelské soutěže na FF OU (12. 3. 2013) připravila katedra slavistiky pro účastníky soutěže a další zájemce o překlad odpolední překladatelské dílny.

Po dopoledním programu, jehož se tradičně účastní přední čeští a slovenští translatologové, mají studenti polonistiky a rusistiky možnost diskutovat s pedagogy obou slavistických sekcí, popř. pozvanými hosty, o problematice převodu literárních a neliterárních textů do češtiny. Všichni účastníci také obdrželi certifikát potvrzující účast v soutěži. Čestná uznání za překlad z ruského jazyka získali Darja Bittnerová (FF OU) a Jaroslava Němčáková (FF UP). Čestné uznání za překlad z polského jazyka získala Lucyna Waszková (FF OU). Oceněné překlady se také budou také letos publikovány ve sborníku nejlepších letošních překladů Translatologica Ostraviensia.

Hlavním hostem letošního překladatelského odpoledne katedry slavistiky byla Barbora Gregorová, překladatelka zejména současné polské a ruské prózy. Barbora Gregorová nejprve vystoupila v dopolední části s příspěvkem „Nástrahy mladé polské prózy aneb jak píší děti horší konjunktury (na příkladu románů Doroty Masłowské a Mirka Nahacze)“. V této části se věnovala otázkám převodu specifického jazyka obou uvedených příslušníků mladé generace polských autorů. Ve své analýze se dotkla zejména otázek převodu nářečí, sociolektů, vlastních jmen a toponym, idiomů, a také některých specifických aspektů tematiky a jazyka obou spisovatelů – kulturních reálií, neologismů, inovací, popř. záměrného mísení syntaktických vazeb. Také v rámci odpoledních dílen Barbora Gregorová pokračovala v diskusi uvedených témat a ochotně odpovídala na četné dotazy studentů.

Den s překladem 2013 na slavistice


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022