Studium

Bakalářský studijní program „Sociologie“

Studujícím nabízíme prezenční formu bakalářského studia Sociologie, a to jak samostatný obor (tzv. completus), tak ve spojení Sociologie s jiným oborem jako hlavní (maior) nebo vedlejší (minor). Studium je tříleté.

Modul „Základy žurnalistiky“

Modul seznámí studující se základy žurnalistické práce na teoretické, ale hlavně praktické úrovní, a může být zvolen jako další specializace současně s hlavním studijním oborem. Modul trvá 2 semestry (pozn. začíná vždy v letním semestru jednoho akademického roku a pokračuje v zimním semestru druhého akademického roku). a se skládá ze 4 „C“ předmětů v celkovém součtu za 23 kreditů. Výuka všech předmětů bude probíhat pod vedením garanta Mgr. BcA. Miroslava Vlčka, Ph.D. a řady odborníků z praxe blokově, vždy v rámci jednoho dne v týdnu; předměty se současně propíší při ukončení studia do Diploma Supplement. V rámci modulu se seznámíte se základy žurnalistické práce, naučíte se rozlišovat mezi různými žurnalistickými žánry; současně je zařazena praxe, kdy poznáte prostředí ostravského studia České televize, Českého rozhlasu a redakční práci v Deníku N.

Modul „HR – personální konzultant“

Modul katedra nabízí od roku 2015 a studující se jej mohou zvolit jako další specializaci současně k hlavnímu studijnímu oboru. Úspěšně jej ukončilo již téměř 200 absolventů ze všech fakult Ostravské univerzity. Modul je dvousemestrální (pozn. začíná vždy v letním semestru jednoho akademického roku a pokračuje v zimním semestru druhého akademického roku; mohou se do něj přihlásit i studenti absolventských ročníků, neboť po úspěšném absolutoriu svého studijního oboru mohou druhý semestr modulu dokončit v rámci CŽV bezplatně jako absolventský bonus FF OU). Obsah modulu je složen celkově z pěti tzv. „C“ předmětů, každý za 4 kredity; předměty se současně propíší při ukončení studia do Diploma Supplement. Výuka probíhá vždy v pátek dopoledne v blocích pod vedením garantky Mgr. Lucie Dokoupilové, Ph.D. MBAPhDr. Marka Schneidra, Ph.D. ve spolupráci s HR specialisty firem. V rámci modulu jsou zařazovány exkurze do firem a součástí je i odborná praxe HR. Nezbytnou součástí modulu je týmová spolupráce, neboť veškeré poznatky si studující osvojují na cvičných StartUpech, které si sami projektují. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení.

Modul „Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.“

logolink

Modul vznikl jako výstup mezinárodního Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020; 304011AZV9 - „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ a prošel úspěšnou pilotáží v akademickém roce 2022/2023. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle oborových znalostí očekávají také další kompetence, mezi ty nejpreferovanější patří například schopnost samostatně řešit problémy, osobní time management, adaptabilita, schopnost vyjednávat a pracovat v týmu a další. Jedná se o kompetence, které mnohým žadatelům o práci schází, protože během studia se na ně neklade důraz. Přitom v aktuálně nastolených pracovních podmínkách se jeví jako klíčové. Modul je nabízen studujícím Ostravské univerzity, Trnavskej univerzity a Materiálovo-technické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Modul je semestrální (pozn. probíhá v zimním semestru daného akademického roku; navazuje na něj samostatný modul Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.). Benefitem modulu je jeho online forma a mezinárodní přesah). Obsah modulu je složen celkově ze tří tzv. „C“ předmětů, každý za 3 kredity; předměty se současně propíší při ukončení studia do Diploma Supplement. Studijní podklady jsou umístěny na platformách Moodle a nově vytvořené 4idea.space. Spolupráce a vzájemné diskuze probíhají na platformě Teams formou pěti tutoriálů. Studující spolupracují v mezinárodních virtuálních týmech a provázejí je pedagogů ze všech tří univerzit i experti z praxe, kteří se s nimi podělí o své pracovní zkušenosti, osobní know how a příklady dobré praxe. Obsah je koncipován tak, aby připravil studující na nejrůznější škálu problémů, s nimiž se mohou v rámci pracovního kolektivu setkat, budou vystaveni různým praktickým úkolům s konkrétní problematickou situací, kterou budou muset co nejefektivněji vyřešit a řešení zdůvodnit. Témata modulu: Týmová spolupráce; Komunikace; Time management, sebeřízení.

Modul „Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.“

logolink

Modul vznikl jako výstup mezinárodního Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020; 304011AZV9 - „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ a prošel úspěšnou pilotáží v akademickém roce 2022/2023. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle oborových znalostí očekávají také další kompetence, mezi ty nejpreferovanější patří například schopnost samostatně řešit problémy, osobní time management, adaptabilita, schopnost vyjednávat a pracovat v týmu a další. Jedná se o kompetence, které mnohým žadatelům o práci schází, protože během studia se na ně neklade důraz. Přitom v aktuálně nastolených pracovních podmínkách se jeví jako klíčové. Modul je nabízen studujícím Ostravské univerzity, Trnavskej univerzity a Materiálovo-technické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Modul je semestrální (pozn. probíhá v letním semestru daného akademického roku; navazuje na předchozí samostatný modul Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.). Benefitem modulu je jeho online forma a mezinárodní přesah). Obsah modulu je složen celkově ze tří tzv. „C“ předmětů, každý za 3 kredity; předměty se současně propíší při ukončení studia do Diploma Supplement. Studijní podklady jsou umístěny na platformách Moodle a nově vytvořené 4idea.space. Spolupráce a vzájemné diskuze probíhají na platformě Teams formou pěti tutoriálů. Studující spolupracují v mezinárodních virtuálních týmech a provázejí je pedagogů ze všech tří univerzit i experti z praxe, kteří se s nimi podělí o své pracovní zkušenosti, osobní know how a příklady dobré praxe. Obsah je koncipován tak, aby připravil studující na nejrůznější škálu problémů, s nimiž se mohou v rámci pracovního kolektivu setkat, budou vystaveni různým praktickým úkolům s konkrétní problematickou situací, kterou budou muset co nejefektivněji vyřešit a řešení zdůvodnit. Témata modulu: Analýza a řešení problémů, projektový management; Adaptabilita a flexibilita, podnikavost; Prezentační schopnosti a vyjednávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2023