Celoživotní vzdělávání

     
   
     

HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na strategie a řízení organizace. Program probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících podnikatelský záměr či výběrový pohovor na pracovní pozici či výběrový pohovor na pracovní pozici. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj. část výuky je realizována distančně – samostudiem z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně formou společné blokové výuky v prostorách FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů. Praxe je realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem a institucí působících nejen v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.

Univerzita třetího věku – Proměny a výzvy současné společnosti
Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku vás seznámíme se sociologii jako takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije. V následujícím bloku se pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, (sub)kultura, komunita, generace, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického života a vzdělávání a na klíčové proměny, kterými tyto oblasti v současnosti procházejí. V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na otázky kvality života, životního prostředí a roli pokročilých informačních technologií.

Základy žurnalistiky
Modul je rozšířením dosavadního studijního zaměření studentů v rámci jejich oborů, kteří ale mají také zájmem o žurnalistiku, dramaturgii a scénáristku. Absolventi/absolventky modulu si osvojí základní žurnalistické kompetence, které můžou dále aplikovat a rozvíjet v žurnalistické praxi nebo v propagaci jejich studijních oborů. Budou schopni rozlišovat mezi jednotlivými žurnalistickými žánry a některé z nich v praxi vytvářet. Vyzkoušejí si volně dostupné nástroje na tvorbu audiovizuálních obsahů a poznají prostředí studia České televize Ostrava a Deníku N. V jednom ze zmíněných médií absolvují praxi.