Celoživotní vzdělávání

     
 
     

HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na strategie a řízení organizace. Program probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících podnikatelský záměr či výběrový pohovor na pracovní pozici či výběrový pohovor na pracovní pozici. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj. část výuky je realizována distančně – samostudiem z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně formou společné blokové výuky v prostorách FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů. Praxe je realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem a institucí působících nejen v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.

Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.
Modul vznikl jako výstup projektu Interreg V-A SK-CZ „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ 304011AZV9, který je určen studentům Ostravské univerzity, Trnavské univerzity a Slovenské technické univerzity. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle odborných znalostí očekávají také další, tzv. přenositelné kompetence, které je mohou na trhu práce bonifikovat. Celkově šetření ukázalo aktuálně šest tematických oblastí přenositelných pracovních kompetencí. V tomto prvním modulu je věnována pozornost triádě:

  1. týmová spolupráce,
  2. komunikace,
  3. time management a sebeřízení.
Na tento modul navazuje modul PPK II., který se věnuje druhé trojici. Výuka probíhá ve spolupráci pedagogů všech tří univerzit a expertů z praxe.

Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Modul vznikl jako výstup projektu Interreg V-A SK-CZ „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ 304011AZV9, který je určen studentům Ostravské univerzity, Trnavské univerzity a Slovenské technické univerzity. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle odborných znalostí očekávají také další, tzv. přenositelné kompetence, které je mohou na trhu práce bonifikovat. Celkově šetření ukázalo aktuálně šest tematických bloků přenositelných pracovních kompetencí. Tento modul volně navazuje na modul PPK I. V tomto druhém modulu je věnována pozornost triádě:
  1. analýza a řešení problémů, projektový management,
  2. adaptabilita a flexibilita, podnikavost,
  3. prezentační dovednosti, vyjednávání.
Výuka probíhá ve spolupráci pedagogů všech tří univerzit a expertů z praxe.

Základy žurnalistiky
Modul je rozšířením dosavadního studijního zaměření studentů v rámci jejich oborů, kteří ale mají také zájmem o žurnalistiku, dramaturgii a scénáristku. Absolventi/absolventky modulu si osvojí základní žurnalistické kompetence, které můžou dále aplikovat a rozvíjet v žurnalistické praxi nebo v propagaci jejich studijních oborů. Budou schopni rozlišovat mezi jednotlivými žurnalistickými žánry a některé z nich v praxi vytvářet. Vyzkoušejí si volně dostupné nástroje na tvorbu audiovizuálních obsahů a poznají prostředí studia České televize Ostrava a Deníku N. V jednom ze zmíněných médií absolvují praxi.