Světlo světa spatří nový vzdělávací modul zaměřený na podporu přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce

logolink

Studentům a studentkám Ostravské univerzity se již brzy naskytne další příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti, které zvýší jejich šance uplatnit se na pracovním trhu. Členky a členové Katedry sociologie na Filozofické fakultě ve spolupráci s Trnavskou univerzitou a Slovenskou technickou univerzitou připravují projekt, jehož výsledkem bude nový dvousemestrální modul zaměřený na podporu přenositelných pracovních kompetencí.

Pod taktovkou dr. Lucie Dokoupilové probíhají s odborníky z řad personalistů ohniskové skupiny a průzkum trhu práce za účelem zjištění těch nejpreferovanějších přenositelných pracovních kompetencí napříč profesemi, kterým bude výuka v rámci programu věnována. „Nechceme plejádu dvaceti kompetencí, vydefinujeme si pět, šest základních, které jsou nejvíce požadované, nemá smysl jít na kvantitu, ale zaměříme se na to, co studenty bude bonifikovat oproti dalším zájemcům,“ uvádí dr. Dokoupilová, která se snaží používání názvu přenositelné pracovní kompetence prosazovat, protože obecné dělení na hard skillssoft skills považuje již za „přežité a nedostačující“.

Jelikož se nároky na zaměstnance v závislosti na různých společenských faktorech proměňují, bude i později docházet k pravidelným revizím pracovního trhu, aby byl modul dlouhodobě efektivní a odpovídal vždy aktuálním požadavkům. Fungování kurzu bude nejprve pilotně ověřeno studenty z kateder sociologie zapojených univerzit. Ti budou pro tvůrce programu důležitým zdrojem zpětné vazby, na jejímž základě dojde k potřebným úpravám, aby mohl být v letním semestru roku 2023 naplno spuštěn.

Výuka bude probíhat v online prostředí. Zájemci se mohou těšit na setkání s lidmi z praxe z oblasti řízení lidských zdrojů, projektového managementu, ekonomie, sociologie aj., kteří s nimi budou sdílet své zkušenosti. Nabídka předmětů se bude odvíjet od výsledných zjištění aktuálních přenositelných pracovních kompetencí. V tuto chvíli se například jedná o podnikavost, komunikaci, schopnost týmové spolupráce, time managementu, projektového managementu, práce s online nástroji či sebeřízení. „Tyto kompetence začínají hrát prim a uvědomují si to i zaměstnavatelé. Při výběru nových zaměstnanců, je pro ně důležitější, že člověk má za sebou zkušenost s funkční týmovou spoluprací, je schopen reagovat v kritických situacích, funguje v rámci time managementu a má dobře nastavenou komunikaci – je to vstupní brána pro absolventy,“ tvrdí dr. Dokoupilová.

Využití prostředí internetu má své opodstatnění. Online komunikace umožní mezinárodní spolupráci se slovenskými univerzitami, studenti nebudou limitováni časem a prostorem, dle svých možností si budou řídit samostudium a jako diskusní platforma poslouží například Moodle, kde se budou konat tutoriály a konzultace s edukátory. Studenti zajisté uvítají i přístup k záznamům z workshopů a další interaktivní pomůcky.

Teorie bude účastníkům modulu poskytnuta v limitované podobě, kterou se každý pokusí uchopit vlastním způsobem. Odborný základ by měl totiž posloužit k tomu, aby byli studenti schopni vyřešit různorodou škálu problémů, které by mohly v pracovním kolektivu nastat. Tímto způsobem bude i celý kurz zakončen: „Účastníci budou postaveni před konkrétní problematickou situaci a navrhnou její řešení. Každý ze studentů složí praktickou zkoušku, přičemž nikdy nebude jen jedno správné řešení. Bude důležité, aby zachovali pracovní etiku, zároveň aby si uměli svůj postup obhájit,“ vysvětluje dr. Dokoupilová, v jejímž zájmu není přimět studující zapamatovat si co nejvíce odborných termínů, nýbrž naučit je schopnosti argumentace, zodpovědnosti za vlastní jednání a dodat jim na profesním sebevědomí.

Na projekt se podařilo získat podporu z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Výše podpory ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj dosáhla částky 164 801,62 EUR. Díky dalšímu příspěvku ze státního rozpočtu České republiky, resp. Slovenska, se univerzity podílí na projektu svými zdroji ve výši 13 440,56 EUR.


Autorka: Barbora Kalinová


V rámci projektu je realizováno několik workshopů, které mají charakter podpůrných vzdělávacích aktivit. Cílovou skupinou účastníků workshopů jsou akademičtí pracovníci, doktorandi a zaměstnavatelé. Tyto subjekty se podílí na realizaci vzdělávacích modulů a přispějí tak ke zvýšení pracovních kompetencí potencionálních zaměstnanců z řad absolventů VŠ. Workshopy jsou realizovány jednotlivými partnery a jejich archív naleznete níže.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2022