Mezinárodní konference doktorandů v Ostravě

Na základě iniciativy frekventantek doktorského studia programů teorie a dějin literatury a historických věd Filozofické fakulty OU (za obor Literární věda – teorie a dějiny národních literatur studentka 2. ročníku Mgr. Beáta Vida, za obor České a  československé dějiny Mgr. Andrea Harvanová) se uskutečnilo dne 22. dubna 2010 zcela mimořádné setkání. Organizátorky „nultého“ ročníku mezinárodní konference oslovily své přátele a známé z jednotlivých univerzit tzv. Visegrádské čtyřky a pozvaly je na jednodenní jednání, které by se mělo do budoucna stát základem zcela nové tradice. Konference pod názvem Cirkev a etnikum v dejinách se zúčastnili kromě doktorandů obou zmíněných programů FF OU a zástupců Univerzity Karlovy v Praze kolegové z maďarského Szegedu. Slovensko zastupovali hosté z Katolické univerzity v Ružomberku se svým pedagogem PhDr. Nemešem a z Trnavské univerzity, z Polska přijeli studenti Adam Mickiewicz University Poznaň. Široký tématický i chronologický záběr konference umožnil představit řadu různých úhlů pohledu a vyvolal živou diskusi.

Záštitu nad přípravou a jednáním konference převzala katedra historie FF OU, aktivně se jí zúčastnili školitelé obou uváděných doktorských oborů. Připravovaný sborník příspěvků z konference byl zařazen do edičního plánu FF na rok 2010, takže zájemci o traktovaná témata jej budou mít k dispozici ještě v průběhu tohoto roku. Zároveň již začala probíhat jednání s dalšími univerzitami nejen zmíněných čtyř zemí, ale i zájemci s ostatních zemí někdejšího východního bloku o možnosti jejich účasti na dalších plánovaných akcích. Filozofická fakulta Ostravské univerzity touto akcí položila základ pro nový typ mnohostranné spolupráce na přípravě těch, kdo dávají záruku budoucího rozvoje historických věd v regionu střední, do budoucna snad i východní Evropy.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016