Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Pracujete ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem, disponujete již odbornými kompetencemi v hospodářské sféře, ale chybí Vám odpovídající jazyková výbava? Nebo Vás Vaše současná práce nebaví a chcete začít pracovat v progresivní (německé) firmě a objevit svět ekonomiky a financí? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná forma).

Získáte vzdělání, které Vám umožní využít němčinu na úrovni C1 při nejrůznějších komunikačních situacích ve firmě. Budete se orientovat v historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí, budete umět pracovat s německými odbornými a administrativními texty, sami je vytvářet a překládat a upevníte si schopnost samostatné práce i týmové kooperace.

Zároveň nabízíme mnoho příležitostí, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému a individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí.

Jako bakaláři specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete dobře připraveni na nástup do praxe ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry. Můžete však event. i pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Němčina pro odbornou a profesní komunikaci

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Naše studentka prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat jazykové znalosti a komunikační dovednosti v německém jazyce na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence. V případě, že budete potřebovat při studiu pomoc a podporu, nabízíme pro zájemce tutoriály, které vedou zkušenější studenti a doktorandi katedry.

Co se naučíte?

Po absolvování specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete umět komunikovat v německém jazyce na pokročilé úrovni C1, ať již psanou či mluvenou formou.

Budete schopni porozumět německým odborným i administrativním textům. Budete mít přehled o historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí a Vaše znalosti budete umět vhodně aplikovat při řešení praktických problémů v obchodní a hospodářské oblasti. Budete vnímat interkulturní aspekty komunikace a adekvátně tak reagovat při jednáních na mezinárodní úrovni.

Naučíte se překládat a tlumočit v rámci jednodušších komunikačních situací. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy, zpracovávání odborných písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Kde a jak se uplatníte?

Na základě zpětné vazby našich absolventů může katedra potvrdit vysokou míru úspěšnosti při profesním uplatnění: ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem (např. v německých firmách v regionu jako Siemens, OKIN a dalších, se kterými katedra germanistiky také spolupracuje) nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích. Zájemci o další vzdělávání mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Konkrétní pracovní pozice

  • manažer péče o zákazníky s němčinou
  • manažer pro styk s médii s němčinou
  • manažer prodeje s němčinou
  • zajišťovatel nákupu s němčinou
  • specialista nákupu s němčinou
  • manažer exportu s němčinou
  • manažer pro externí komunikaci s němčinou
  • manažer pro import s němčinou

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, dále ze samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících.

Přímá výuka, jejíž rozsah odpovídá min. 80 hodinám za semestr, probíhá vždy ve středu a je realizována převážně blokovou formou (tzv. „tutoriály“) v dopoledních i odpoledních hodinách. Obvykle probíhají cca 4 tutoriály za daný den. Rozsah jednoho tutoriálu je 90 minut (2 vyučovací hodiny). Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují také konzultace, diskuse k problémovým aspektům výuky, procvičení nastudované látky, dále slouží k rozboru hodnocení samostatných prací a k průběžné kontrole studia. Studující jsou o termínech tutoriálů informováni před každým semestrem neprodleně po finálním sestavení rozvrhů. Výuka probíhá v centru Ostravy na Mlýnské 5 (budova G) a na Reální 3 (budova D). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu).

Samostudium je v jednotlivých předmětech studijního programu Německá filologie ve specializaci Němčina pro odbornou a profesní komunikaci podpořeno e-learningovými kurzy v informačním systému MOODLE. E-kurzy kromě studijních materiálů obsahují zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalost/dovednosti. MOODLE lze rovněž využít pro komunikaci mezi spolustudujícími i pro kontaktování vyučujících.

Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně. Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem i mezi studujícími a vyučujícími využíváme platformy MOODLE a MS Teams, případně jinou dle dohody.

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na certifikáty o vykonaných zkouškách z německého jazyka.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor probíhá v německém jazyce. Uchazeč se představí a pohovoří o své motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Německá filologie. V rámci pohovoru, který je zaměřen na běžná konverzační témata, se předpokládá schopnost samostatného souvislého projevu, schopnost adekvátně reagovat na dotazy a také obecná znalost reálií německy mluvících zemí.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce, komplexnost projevu, užitá slovní zásoba a také motivace ke studiu zvolené varianty studijního programu.

Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Středoškolské učebnice odpovídající min. úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, např. Direkt interaktiv, Super!, d.leicht, Studio[21] apod.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .