Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Fyzika

Studijní program v kostce

Zajímají Vás přírodní vědy? Rádi hloubáte nad tím, jak fungují přírodní zákony? Rádi experimentujete? K objasnění toho, co Vás zajímá, Vám středoškolské přírodovědné vzdělání nestačí? Pak pro Vás máme možné řešení ve formě studia bakalářského programu Fyzika spolu s dalším studijním programem (např. matematikou, chemií, biologií). V případě, že chcete obhájit bakalářskou práci z fyziky, zvolte fyziku jako maior. Naším cílem je předat vám znalosti hlavních fyzikálních disciplín a nezbytný matematický základ. Jádro studia je proto tvořeno fyzikálními a matematickými předměty, které jsou společné všem studentům programu Fyzika bez  ohledu na specializaci.

Při studiu programu Fyzika (maior/minor) klademe důraz na:

 1. fyzikálně-matematické vzdělání
 2. dovednost řešit problémové i výpočtové úlohy
 3. základní experimentální dovednosti včetně zpracování dat
 4. na porozumění fyzikálním principům

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • dokončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou je maturitní zkouška složená z fyziky anebo matematiky)
 • zájem o studium a všeobecný přehled v „klíčových“ disciplínách – fyzika, matematika
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu, pečlivost především při experimentální laboratorní práci

Co se naučíte?

Jako student programu Fyzika, specializace Biofyzika:

 • získáte všeobecné fyzikální vzdělání
 • budete rozumět fyzikálním principům
 • získáte dovednost řešit problémové i výpočtové úlohy
 • budete umět využívat experimentální metody
 • budete schopni realizovat sběr dat a data budete schopni analyzovat

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Fyzika, maior/minor se zaměřením na vzdělání získáte vzdělání v oborech fyziky a jste připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro SŠ na PřF OU nebo v obdobných, fyzikálně zaměřených programech a specializacích na jiných vysokých školách. Uplatnění můžete nalézt v institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem a v laboratořích.

Konkrétní pracovní pozice

Pracovník ve fyzikálních laboratořích

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .